Flashové diskové polia si môžu dovoliť už aj malé a stredné podniky

Dell vy­vi­nul ce­no­vo dos­tup­né dis­ko­vé po­lia pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky, kto­ré sú za­lo­že­né na tech­no­ló­gii all-flash. Tú vy­uží­va­jú aj naj­mo­der­nej­šie dá­to­vé cen­trá. No­vý rad dis­ko­vých po­lí Dell Sto­ra­ge SC4000 je pri tom až o 72 % lac­nej­ší než kon­ku­ren­čné rie­še­nia.

„Tie­to dis­ko­vé sys­té­my sú ši­té na mie­ru zá­kaz­ní­kom v men­ších kra­ji­nách, aký­mi sú aj Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko. Už te­raz evi­du­je­me via­ce­rých, kto­rí sa te­šia na mož­nosť no­vin­ky od­skú­šať," ho­vo­rí Ondřej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell.

Pr­vý mo­del z no­vej sé­rie má ozna­če­nie Dell Sto­ra­ge SC4020. Ide o SAN for­má­tu 2U s 24 x 2,5" dis­ka­mi. Kon­cept Dell SC4020 vy­chá­dza z vlaj­ko­vé­ho mo­de­lu Dell me­dzi dis­ko­vý­mi po­lia­mi - SC8000. Za­ria­de­nia vy­uží­va­jú tech­no­ló­gie Dell Com­pellent a EquaLo­gic a ob­sa­hu­jú pl­no­hod­not­ný sof­tvér Dell Sto­ra­ge Cen­ter 6.5 a EqualLo­gic iS­CSI. Všet­ky mo­de­ly z ra­du SC4000 pod­po­ru­jú Fib­re Chan­nel aj iS­CSI pro­to­ko­ly.

Dell Sto­ra­ge SC4020 do­ká­že ulo­žiť až 400 te­ra­baj­tov dát a zvlád­ne hos­ting až 10 ti­síc Mic­ro­soft Exchan­ge 2013 schrá­nok v je­di­nom 2U SAN s 24 pev­ný­mi dis­ka­mi. No­vý rad dis­ko­vých po­lí Dell Sto­ra­ge ok­rem to­ho po­nú­ka:

Ce­no­vo dos­tup­ný no vy­so­ko efek­tív­ny SAN stred­nej trie­dy v kom­pak­tnom ša­siVý­kon na úrov­ni pod­ni­ko­vej trie­dy s mož­nos­ťa­mi dual con­trol a SAN pre vý­luč­ne flash ale­bo hyb­rid­nú SSD/HDD kon­fi­gu­rá­ciuPok­ro­či­lú úro­veň auto­ma­ti­zá­cie a kon­tro­ly auto­ma­tic­kej op­ti­ma­li­zá­cie úlož­né­ho pros­tre­dia zá­kaz­ní­kovSof­tvé­ro­vé fun­kcie, ako je auto­ma­tic­ké vrstve­nie v reál­nom ča­se, rep­li­ká­cia, thin pro­vi­sio­ning, snap­sho­ty a cen­tra­li­zo­va­ná sprá­va nie­koľ­kých lo­kál­nych či vzdia­le­ných SANSof­tvér s tr­va­lou li­cen­ciu, vďa­ka kto­ré­mu pla­tí zá­kaz­ník za li­cen­ciu iba raz aj v prí­pa­de nes­kor­ších mo­der­ni­zo­va­ní har­dvé­ruZjed­no­te­né úlo­žis­ko s mož­nos­ťou spra­vo­vať blo­ko­vé aj sú­bo­ro­vé úlo­žis­ko po­mo­cou Dell Fluid Fi­le Sys­tem z jed­né­ho ria­dia­ce­ho pa­ne­luTech­nic­kú pod­po­ru Dell Co­pi­lot, kto­rá kom­bi­nu­je cen­tra­li­zo­va­nú pod­po­ru a ak­tív­ny 24x7 mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém

Dell tiež ozná­mil roz­ší­re­nie pod­po­ry pre ši­ro­kú šká­lu sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných úlo­žísk, ako aj roz­ší­re­nie svoj­ho par­tner­ské­ho sys­té­mu na­via­za­ním ob­chod­nej spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťou Nu­ta­nix. Pod­ľa do­ho­dy plá­nu­je Dell uve­de­nie ra­dy Web-sca­le Con­ver­ged Ap­plian­ces Dell XC, kto­rú po­há­ňa sof­tvér od Nu­ta­nix.

Dos­tup­nosť:
Sé­ria Dell Sto­ra­ge SC4000 bu­de dos­tup­ná ce­los­ve­to­vo v tre­ťom štvrťro­ku 2014 Web-sca­le con­ver­ged ap­plian­ces Dell XC sa na tr­hu ob­ja­ví v prie­be­hu štvr­té­ho štvrťro­ku 2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter