Inteligentný systém Gigaset Elements pre väčšiu bezpečnosť

Ne­mec­ká spo­loč­nosť Gi­ga­set com­mu­ni­ca­tion uvá­dza na slo­ven­ský trh jed­no­du­ché rie­še­nie bez­peč­nos­ti do­mov, by­tov a ma­lých kan­ce­lá­rii s náz­vom Gi­ga­set ele­ments. Rie­še­nie je za­lo­že­né na bá­ze in­te­li­gen­tných sní­ma­čov s pod­po­rou clou­du. In­for­má­cie zís­ka­né sen­zor­mi sú za­sie­la­né v reál­nom ča­se na bez­plat­nú ap­li­ká­ciu pre smar­tfó­ny. Vďa­ka nim vás in­for­mu­jú, ak niek­to vchá­dza ale­bo vy­chá­dza dve­ra­mi, ak je ok­no ot­vo­re­né ale­bo vy­klo­pe­né, ak je po­doz­re­nie z vlá­ma­nia ale­bo sa niek­to po­hy­bu­je v mies­tnos­ti. Vďa­ka bez­plat­nej bez­peč­nos­tnej ap­li­ká­cii si mô­že­te byť is­tý, že váš do­mov je v bez­pe­čí, do­kon­ca aj keď ste na ces­tách. Sta­čí rých­ly poh­ľad na váš smar­tfón a mô­že­te za­rea­go­vať vždy keď je to pot­reb­né.

Gi­ga­set ele­ments spá­ja ľu­dí s do­mo­vom
Gi­ga­set ele­ments' je in­te­li­gent­ný sys­tém za­lo­že­ný na sen­zo­roch ur­če­ný pre jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších miest váš­ho ži­vo­ta - váš do­mov. Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a mož­nosť rých­le­ho a ľah­ké­ho roz­ší­re­nia o ďal­šie sen­zo­ry ro­bí in­te­li­gent­ný do­mov ko­neč­ne prís­tup­ný pre kaž­dé­ho. Sen­zo­ry za­zna­me­ná­va­jú, čo sa de­je do­ma, a spo­ľah­li­vo o tom po­sie­la­jú in­for­má­cie do váš­ho smar­tfó­nu. Sys­tém ‚Gi­ga­set ele­ments' pos­ky­tu­je vďa­ka ľah­ko pris­pô­so­bi­teľ­nej štruk­tú­re ce­lý rad mož­nos­tí a roz­ší­re­ní s vhod­ný­mi ap­li­ká­cia­mi pre kaž­dé­ho.

Jed­no­du­chý štart - ve­ľa mož­nos­tí
Bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík je zá­kla­dom Gi­ga­set ele­ments a za­me­ria­va sa - ako už naz­na­ču­je ná­zov - na bez­peč­nosť. Tvo­ria ju dva in­te­li­gen­tné sen­zo­ry, sen­zor na dve­re a sen­zor po­hy­bu, kto­ré sú spo­lu so zá­klad­ňou v spo­je­ní tech­no­ló­giou DECT -ULE. Pri­čom ULE (Ultra Low Ener­gy) je vý­raz pre extrém­ne níz­ku spot­re­bu ener­gie. Po­mo­cou web roz­hra­nia ale­bo bez­plat­nej ap­li­ká­cie Gi­ga­set ele­ments pre smar­tfó­ny (kom­pa­ti­bil­ná so za­ria­de­nia­mi iP­ho­ne 3Gs a nov­ší­mi a smar­tfón­mi s OS An­droid™ od ver­zie 2.3 a vy­šší­mi) vás bez­peč­nost­ný ba­lík in­for­mu­je o va­šom do­mo­ve. "Sys­tém mô­že­te roz­ši­ro­vať a me­niť pod­ľa va­šich po­trieb", ho­vo­rí Da­niel Šariš­ský, zá­stup­ca spo­loč­nos­ti Gi­ga­set. „Naj­prv prí­dav­ný­mi sen­zor­mi na dve­re a po­hyb, ako aj sen­zo­rom na ok­ná a pop­la­cho­vou si­ré­nou. Pre bu­dúc­nosť sú plá­no­va­né ďal­šie kom­po­nen­ty a po­čet­né rie­še­nia v ob­las­ti ener­gií a bez­peč­nos­ti." V sú­čas­nos­ti je mož­né sys­tém roz­ší­riť až na 48 rôz­nych sen­zo­rov.

Inter­net ve­cí (IoT) pre všet­kých
S bez­peč­nos­tným štar­to­va­cím ba­lí­kom vstu­pu­je Gi­ga­set ele­ments na trh bu­dúc­nos­ti s náz­vom inter­net ve­cí (IoT), čím pod­po­ru­je kon­takt mo­der­né­ho, mo­bil­né­ho a stá­le viac do sie­te za­po­je­né­ho člo­ve­ka s je­ho do­mo­vom a ochra­nu toh­to cit­li­vé­ho a súk­rom­né­ho pries­to­ru. „Gi­ga­set ele­ments de­fi­nu­jú no­vý trh, kto­rý pô­so­bí mi­mo ak­tuál­ne exis­tu­jú­cich ka­te­gó­rií pro­duk­tov. Bu­dú­ce mož­nos­ti sú ob­rov­ské", do­dá­va Da­niel Šariš­ský. „Pros­tred­níc­tvom sys­té­mu Gi­ga­set ele­ments pos­ky­tu­je­me na­šim zá­kaz­ní­kom mož­nosť bez­peč­nej ochra­ny ich do­mo­va bez oh­ľa­du na to, kde sa prá­ve na­chá­dza­jú, a to bez pred­plat­né­ho či zmluv­nej via­za­nos­ti."

Pr­vé ele­men­ty:

  1. Bez­plat­ná ap­li­ká­cia Gi­ga­set ele­metns:Vďa­ka bez­peč­nos­tnej ap­li­ká­cii si mô­že­te byť is­tý, že váš do­mov je v bez­pe­čí, do­kon­ca aj keď ste na ces­tách. Sta­čí rých­ly poh­ľad na váš smar­tfón a mô­že­te za­rea­go­vať vždy keď je to pot­reb­né.
  2. Zá­klad­ňo­vá sta­ni­ca: Zá­klad­ňa je ko­mu­ni­kač­nou cen­trá­lou va­šich sen­zo­rov. In­for­má­cie zís­ka­né zo sen­zo­rov sú v nej spra­co­va­né a pos­la­né k vám cez inter­net.
  3. Sen­zor po­hy­bu: Sen­zor po­hy­bu roz­poz­ná po­hyb vo svo­jom oko­lí in­for­mu­je vás o tom v si­tuáciách, ke­dy oča­ká­va­te, že je váš do­mov prázd­ny. V bu­dúc­nos­ti bu­de sen­zor po­hy­bu ve­dieť eš­te viac, po­mô­že vám šet­riť ener­giu ale­bo doz­ve­dieť sa o va­šom do­mo­ve ďal­šie in­for­má­cie.
  4. Sen­zor na dve­re: Sen­zor dve­rí je pri­pev­ne­ný na vcho­do­vých dve­rách. Roz­poz­ná, či bo­li dve­re ot­vo­re­né nor­mál­ne, ale­bo či sa ich niek­to po­kú­ša ot­vo­riť bez kľú­ča. V tom dru­hom prí­pa­de sen­zor vy­dá hlas­ný zvuk a in­for­mu­je vás o tom cez smar­tfón.
  5. Sen­zor na ok­no: Sen­zor okien vás in­for­mu­je o sta­ve váš­ho ok­na. In­for­mu­je vás o zvy­čaj­ných a nez­vy­čaj­ných ak­ti­vi­tách. Mô­že byť pri­pev­ne­ný le­pia­cou pás­kou na ok­no ako aj na te­ra­so­vé dve­re.
  6. Si­ré­na: Si­ré­na spus­tí hlas­ný a od­rá­dza­jú­ci zvuk, keď Gi­ga­set ele­ments za­re­gis­tru­jú po­kus o vlá­ma­nie. Sta­čí ju jed­no­du­cho za­str­čiť do zá­suv­ky. Si­ré­na je ur­če­ná na pou­ži­tie vo vnút­ri váš­ho do­mo­va.

„So sys­té­mom Gi­ga­set ele­ments uro­bi­la spo­loč­nosť Gi­ga­set vý­znam­ný krok no­vým sme­rom. Vďa­ka at­rak­tív­nej ce­ne, jed­no­du­chej in­šta­lá­cii a in­tui­tív­nej ma­ni­pu­lá­cii sme vy­tvo­ri­li pro­dukt, kto­rý je rov­na­ko vhod­ný pre ma­so­vý trh, tak ako kaž­dý z na­šich tab­le­tov a bez­drô­to­vých te­le­fó­nov. Vy­zna­ču­je sa ob­vyk­lou kva­li­tou Ma­de in Ger­ma­ny, kto­rou sú pro­duk­ty Gi­ga­set po­ves­tné, a ako zá­klad­ný sta­veb­ný ka­meň na­šej stra­té­gie Gi­ga­set 2015 po­mô­že od­kryť no­vé ob­las­ti pre ďal­ší rast", kon­šta­tu­je Da­niel Šariš­ský.

Sys­tém Gi­ga­set ele­ments je na Slo­ven­sku v pre­da­ji od jú­la 2014. Bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík je dos­tup­ný za 199,95 Eur (od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na). Roz­ši­ru­jú­ce pr­vky, ako sen­zo­ry na dve­re a ok­ná, sen­zor po­hy­bu a pop­la­cho­vú si­ré­nu, mož­no kaž­dý kú­piť za 49,95 Eur (od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na). Ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny je k dis­po­zí­cii za­dar­mo - na jej pou­ží­va­nie sa nev­zťa­hu­jú žiad­ne ďal­šie nák­la­dy.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter