Orange hľadá možnosti na expanziu najmä v Španielsku

Spo­loč­nosť Oran­ge ozna­či­la Špa­nielsko za kra­ji­nu, kde by moh­la us­ku­toč­niť ak­vi­zí­cie. Spo­loč­nosť zá­ro­veň ne­vy­lú­či­la, že sa bu­de opäť za­ují­mať o fran­cúz­sku spo­loč­nosť Bouygues. Po­ve­dal to cez ví­kend šéf spo­loč­nos­ti Oran­ge Stép­ha­ne Ri­chard. Zá­ro­veň však uvie­dol, že je množ­stvo kra­jín, v kto­rých by Oran­ge mo­hol náj­sť cie­le svo­jich ak­vi­zí­cií.

Me­dzi ta­ké­to kra­ji­ny pat­rí nap­rík­lad Bel­gic­ko, Poľ­sko či Ru­mun­sko. "Ak by sme však mu­se­li spo­me­núť jed­nu kra­ji­nu, bo­lo by to Špa­nielsko," po­ve­dal Ri­chard.

V stre­du spo­loč­nosť Oran­ge uvied­la, že sa ne­bu­de uchá­dzať o fran­cúz­ske­ho kon­ku­ren­ta Bouygues, Ri­chard však ta­kú­to po­nu­ku úpl­ne ne­po­pie­ra. "Ak nás niek­to iný vy­zve..., aby sme mož­no priš­li s po­nu­kou, kto­rá us­po­ko­jí spo­loč­nosť Bouygues, v ta­kom prí­pa­de sa na ta­kú­to mož­nosť po­zrie­me," po­ve­dal Ri­chard.

Na Slo­ven­sku pô­so­bí Oran­ge Slo­ven­sko ako in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter