Školstvo: Detská ekonomická univerzita štartuje v pondelok

Dru­hý roč­ník Det­skej eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty štar­tu­je v pon­de­lok 7. jú­la. Ma­lí priaz­niv­ci eko­nó­mie zís­ka­jú množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií a rád od uni­ver­zit­ných pe­da­gó­gov a vý­znam­ných osob­nos­tí slo­ven­ské­ho ban­kov­níc­tva a pod­ni­ka­nia. Sú­čas­ťou prog­ra­mu bu­dú aj vý­le­ty, hry a špor­to­vé ak­ti­vi­ty. Kaž­dý z ús­peš­ných ab­sol­ven­tov zís­ka ti­tul in­ži­nier ju­nior Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve a na zá­ve­reč­nej sláv­nos­tnej pro­mó­cii dos­ta­ne di­plom z rúk rek­to­ra Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty Ru­dol­fa Si­vá­ka.

Det­ská eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta sa za­čí­na 7. jú­la a potr­vá do 18. jú­la. Po­čas dvoch týž­dňov de­ti nav­ští­via Ná­rod­nú ban­ku Slo­ven­ska, parla­ment a ab­sol­vu­jú wor­ksho­py vo via­ce­rých vý­znam­ných spo­loč­nos­tiach. Ča­ká na nich aj vý­let do ra­kús­ke­ho ná­rod­né­ho par­ku Do­nau Auen, exkur­zia v Slo­ven­skej aka­dé­mii vied spo­je­ná s pre­hliad­kou su­per­po­čí­ta­ča či wor­kshop „na de­ke" s her­com Ma­ro­šom Kra­má­rom. Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Ka­mi­la Nem­co­vá z Cen­tra ko­mu­ni­ká­cie a vzťa­hov s ve­rej­nos­ťou Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.

Det­ská eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta je ur­če­ná pre žia­kov štvr­té­ho až ôs­me­ho roč­ní­ka zá­klad­ných škôl. Jej cie­ľom je ok­rem zmys­lupl­né­ho vy­uži­tia voľ­né­ho práz­dni­no­vé­ho ča­su zoz­ná­miť de­ti zá­bav­nou for­mou s eko­nó­miou v praxi. 

Viac in­for­má­cií o det­skej uni­ver­zi­te je zve­rej­ne­ných na web strán­ke www.euba.sk/deu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter