Profesionálom v systéme WordPress môžete byť aj vy

WordPress je vní­ma­ný ako jed­no z naj­dos­tup­nej­ších rie­še­ní pri túž­be po vlas­tnom webe. Prak­tic­ky kto­koľ­vek si vďa­ka ne­mu mô­že zos­ta­viť inter­ne­to­vú strán­ku s pro­fe­sio­nál­nym vzhľa­dom a to bez zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia. Niet di­vu, že sa stal pos­tu­pom ča­su naj­pou­ží­va­nej­ším re­dak­čným sys­té­mom na sve­te.

Ho­ci hlav­nou de­ví­zou toh­to CMS sys­té­mu je je­ho uží­va­teľ­ská prí­ve­ti­vosť, za­čiat­ky mô­žu byť pre úpl­ných lai­kov neis­té. V kníh­ku­pec­tvách si mô­že­te za­kú­piť rôz­ne ma­nuá­ly a prí­ruč­ky. Av­šak ru­ku na sr­dce a to naj­mä pá­ni - kto z nás rád čí­ta ma­nuá­ly? Naj­lep­šie sa učí pria­mo od majstrov, kto­rí nás sve­tom tvor­by webu pre­ve­dú od A až po Z.

V sys­té­me WordPress sa da­jú vy­tvo­riť aj ta­ké so­fis­ti­ko­va­né ve­ci ako nap­rík­lad e-shop, no nie kaž­dý však má ta­ké­to pok­ro­či­lé po­žia­dav­ky. V dneš­nej do­be mô­že­te nav­ští­viť rôz­ne kur­zy, kto­ré sú pris­pô­so­be­né va­šim po­žia­dav­kám či zruč­nos­tiam. Po­koj­ne ich pri­tom mô­že­te nav­ští­viť aj rad za ra­dom.

Kur­zy pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov vás oboz­ná­mia so zá­klad­ný­mi in­for­má­cia­mi o sys­té­me WordPress či o zmys­le, pre­čo sa preň vô­bec roz­hod­núť. Sa­mi uvi­dí­te ako jed­no­du­chá je in­šta­lá­cia a nás­led­né nas­ta­ve­nie té­my - te­da gra­fic­kej šab­ló­ny. Nes­kôr prej­de­te k pod­stat­nej­ším kro­kom ako je vy­tvo­re­nie štruk­tú­ry webu či vy­tvo­re­nie a up­ra­vo­va­nie podstrá­nok a člán­kov. Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou sys­té­mu sú aj mo­du­ly či wid­ge­ty, kto­ré na kur­ze nes­mú chý­bať. Zá­ver za­čia­toč­níc­kych kur­zov väč­ši­nou pat­rí zá­kla­dom pou­ží­va­nia re­dak­čné­ho sys­té­mu na ad­mi­nis­trá­tor­skej úrov­ni.

Kur­zy pre mier­ne pok­ro­či­lých pres­ne nad­vä­zu­jú na za­čia­toč­níc­ke kur­zy. Ma­li by ste zvlád­nuť sprá­vu pou­ží­va­te­ľov a úp­ra­vu té­my. Mo­du­ly a wid­ge­ty pos­ky­tu­jú via­ce­ro pok­ro­či­lej­ších nas­ta­ve­ní, kto­ré sa na kur­ze po­kú­si­te od­ha­liť. Nas­ta­ve­nie ja­zy­ka pris­pie­va k spo­hodl­ne­niu uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia a pre­to je mož­né si nas­ta­viť aj slo­ven­či­nu. V dneš­nom vir­tuál­nom sve­te sa už neo­bí­de­te bez op­ti­ma­li­zá­cie pre inter­ne­to­vé vy­hľa­dá­va­če a pre­to sa v zá­ve­re kur­zu pre mier­ne pok­ro­či­lých doz­vie­te o zá­kla­doch SEO pre WordPress.

Exis­tu­jú však aj kur­zy pre pod­ni­ka­vých ľu­dí, kto­rí by si cez WordPress ra­di vy­tvo­ri­li už spo­mí­na­ný es­hop. Tie fun­gu­jú v sys­té­me WordPress na zá­kla­de mo­du­lu WooCom­mer­ce. Kurz vás oboz­ná­mi so spô­so­bom ako vy­tvo­riť a up­ra­vo­vať pro­duk­ty v es­ho­pe, ale­bo ako nas­ta­viť spô­sob do­ru­če­nia a pla­tob­nej brá­ny. Na zá­ver už bu­de­te ve­dieť spra­vo­vať ob­jed­náv­ky či in­šta­lo­vať roz­ší­re­nie do mo­du­lu WooCom­mer­ce.

Ako vi­dí­te, kur­zy či ško­le­nia o sys­té­me WordPress si mô­že­te vy­brať pres­ne pod­ľa va­šich po­trieb či ná­ro­kov. Vďa­ka ich nad­väz­nos­ti ich mô­že­te ab­sol­vo­vať po­koj­ne aj všet­ky a rá­zom sa z vás sta­ne sku­toč­ný WP maj­ster.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter