EK schválila prevzatie nemeckej E-Plus firmou Telefónica

Európ­ska ko­mi­sia (EK) v stre­du schvá­li­la prev­za­tie ne­mec­kej dcé­ry ho­lan­dskej sku­pi­ny KPN špa­nielskou Te­le­fó­ni­kou. Vý­me­nou za súh­las európ­skych re­gu­lač­ných úra­dov sa Te­le­fó­ni­ca za­via­za­la pre­dať 30 % sie­ťo­vých ka­pa­cít zlú­če­nej spo­loč­nos­ti a sprís­tup­niť kon­ku­ren­tom svo­je mo­bil­né frek­ven­čné spek­trá. Ústup­ky pod­ľa ko­mi­sie za­bez­pe­čia, že na ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh vstú­pia mož­no až tra­ja no­ví "vir­tuál­ni" ope­rá­to­ri. Opat­re­nia, ku kto­rým sa Te­le­fó­ni­ca za­via­za­la, zna­me­na­jú, že ak­vi­zí­cia E-Plus ne­poš­ko­dí sú­ťaž na ne­mec­kých te­le­ko­mu­ni­kač­ných tr­hoch, uvie­dol vo vy­hlá­se­ní európ­sky ko­mi­sár pre hos­po­dár­sku sú­ťaž Joaquín Al­mu­nia.

Ho­lan­dská te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť KPN sa vla­ni do­hod­la na pre­da­ji svo­jej ne­mec­kej mo­bil­nej di­ví­zie E-Plus spo­loč­nos­ti Te­le­fo­ni­ca Deutschland za 8,6 mld. eur. Pre­daj E-Plus v sú­čas­nos­ti po­su­dzu­jú re­gu­lač­né úra­dy EÚ. V prí­pa­de potvr­de­nia tran­sak­cie vznik­ne te­le­ko­mu­ni­kač­ná sku­pi­na, kto­rá na ne­mec­kom tr­hu do­ká­že kon­ku­ro­vať ri­va­lom Deutsche Te­le­kom a Vo­da­fo­ne.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter