joyn ako nová komunikačná aplikácia pre zákazníkov Telekomu

In­stant mes­sa­ging, ale aj vi­deo ho­vo­ry sa stá­va­jú čo­raz dô­le­ži­tej­šou sú­čas­ťou ko­mu­ni­ká­cie me­dzi ľuď­mi, kto­rí chcú byť v neus­tá­lom kon­tak­te so svo­ji­mi blíz­ky­mi.

Te­le­kom pri­chá­dza s ap­li­ká­ciou pre svo­jich zá­kaz­ní­kov, kto­rá pri­ná­ša evo­lú­ciu texto­vých správ a rých­lej ko­mu­ni­ká­cie. joyn je plat­for­ma, kto­rá ide nad rá­mec tra­dič­nej ko­mu­ni­ká­cie hla­som a ob­ľú­be­ný­mi SMS sprá­va­mi, ale zá­ro­veň je s ni­mi pri­ro­dze­ne pre­po­je­ná.

joyn od Te­le­ko­mu vy­ví­ja­ný clou­do­vou spo­loč­nos­ťou Ji­be Mo­bi­le slú­ži na po­sie­la­nie správ, audio a vi­deo ho­vo­ry, či zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií a sú­bo­rov cez inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Ap­li­ká­cia spĺňa špe­ci­fi­ká­cie GSMA Rich Com­mu­ni­ca­tion.

Me­dzi hlav­né fun­kcie joy­nu od Te­le­ko­mu pat­rí:

  • chat s pria­teľ­mi, ro­di­nou a zná­my­mi, či už jed­not­li­vo ale­bo aj v sku­pi­ne,
  • bez­plat­né audio a vi­deo vo­la­nia,
  • zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií, vi­deí, pes­ni­čiek či rôz­nych sú­bo­rov, a to aj po­čas cha­tu a ho­vo­ru.

Ap­li­ká­cia do­ká­že auto­ma­tic­ky na­čí­tať kon­tak­ty ulo­že­né v smar­tfó­ne a roz­poz­ná, kto­rý z nich už vy­uží­va joyn. Na fun­go­va­nie služ­by je pot­reb­né, aby ma­la ap­li­ká­ciu nain­šta­lo­va­ná aj dru­há stra­na. Pou­ží­va­nie joy­nu je bez me­sač­né­ho pop­lat­ku a vy­uží­va vý­hrad­ne dá­to­vý pre­nos.

joyn od Te­le­ko­mu je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ný pre všet­ky smar­tfó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid vo ver­zii 2.3.3 a vy­ššie, ale­bo pre za­ria­de­nia s iOS. Ap­li­ká­ciu je mož­né bez­plat­ne stiah­nuť z ap­li­kač­ných ob­cho­dov Goog­le Play res­pek­tí­ve App­le Sto­re.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter