Rezort financií chce rozšíriť IT systém pre PPA za 1,08 mil. eur

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií (MF) SR spo­loč­ne s Pô­do­hos­po­dár­skou pla­tob­nou agen­tú­rou (PPA) vy­hlá­si ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie na roz­ší­re­nie In­for­mač­né­ho sys­té­mu úč­tov­níc­tva fon­dov (ISUF). Pred­pok­la­da­ná hod­no­ta zá­kaz­ky na ob­do­bie ro­kov 2014 až 201 pred­sta­vu­je 1,08 mil. eur s da­ňou z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). In­for­mo­val o tom re­zort fi­nan­cií na svo­jej webo­vej strán­ke.

Zá­kaz­ka má pod­ľa mi­nis­ter­stva za cieľ vy­užiť a roz­ší­riť exis­tu­jú­ci sys­tém o no­vé­ho klien­ta na úč­to­va­nie a fi­nan­čné ria­de­nie fon­dov, a to Európ­ske­ho poľ­no­hos­po­dár­ske­ho zá­ruč­né­ho fon­du a Európ­ske­ho poľ­no­hos­po­dár­ske­ho fon­du pre roz­voj vi­die­ka, ako aj o plat­by, do­tá­cie vy­plá­ca­né na zá­kla­de vnút­roš­tát­nych pred­pi­sov fi­nan­co­va­ných zo štát­ne­ho roz­poč­tu.

"Vý­raz­ným prí­no­som navr­ho­va­né­ho rie­še­nia je zjed­no­te­nie pos­tu­pov úč­to­va­nia, pos­ky­to­va­nia vý­stu­pov z úč­tov­níc­tva a spra­co­va­nia úda­jov vy­ho­vu­jú­cich po­žia­dav­kám Európ­skej ko­mi­sie z jed­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu ISUF," uvie­dol re­zort fi­nan­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter