ČR: Z dielne iiyama prichádzajú dva všestranné Full HD modely

Vý­rob­ce mo­ni­torů iiyama ve spo­lup­rá­ci s AT Com­pu­ters přiná­ší na čes­ký a slo­ven­ský trh dva všes­tran­né Full HD mo­ni­to­ry s úh­lopříč­kou 22". Dí­ky svým vlas­tnos­tem naj­dou up­latnění ne­jen v do­mác­nos­tech, ale předev­ším v kan­ce­lářích, ško­lách a dal­ších in­sti­tu­cích.

Oba mo­de­ly s ve­li­kos­tí úh­lopříč­ky 22" ma­jí roz­li­še­ní 1920 x 1080 pixelů. Na­bí­ze­jí jas­né a ži­vé bar­vy, vy­ni­ka­jí­cí do­bu od­ez­vy 2 ms a jas 250 cd/mU­ži­va­te­lé oce­ní ta­ké mat­ný povrch dis­ple­je. Mo­ni­to­ry přijí­ma­jí sig­nál prostřed­nic­tvím tro­ji­ce vstupů - VGA, DVI-D, HDMI.

Mo­ni­tor Pro­Li­te E2283HS potěší své­ho ma­ji­te­le dvo­ji­cí vy­so­ce kva­lit­ních ste­reo­fon­ních rep­ro­duk­torů a je vhod­ný ja­ko spo­leh­li­vé řeše­ní pro do­má­cí i kan­ce­lářské pou­ži­tí. Dru­hý z dvo­ji­ce, mo­del Pro­Li­te B2283HS, je vy­ba­ven er­go­no­mic­kým sto­ja­nem včetně fun­kce PI­VOT, pro­to skvě­le pos­lou­ží při ce­lo­den­ní prá­ci s nejrůznější­mi ap­li­ka­ce­mi v kan­ce­láři, ve ško­le ne­bo v ji­ných in­sti­tu­cích.

iiyama ProLite E2283HS.jpg

No­vé 22" mo­ni­to­ry jsou již na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu dos­tup­né a vý­rob­ce na ně stan­dardně pos­ky­tu­je tříle­tou zá­ru­ku. Mo­del Pro­Li­te E2283HS pořídí­te za 4005 Kč včetně DPH a pop­latků, mo­del Pro­Li­te B2283HS za 4678 Kč včetně DPH a pop­latků.

iiyama ProLite B2283HS.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter