Užite si Pohodu 2014 s Huawei

Spo­loč­nosť Huawei sa sta­ne exklu­zív­nym har­dvé­ro­vým par­tne­rom ope­rá­to­ra Oran­ge pri ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní slu­žieb sie­te 4G LTE na Slo­ven­sku, kto­ré spo­loč­nosť Oran­ge uve­die na fes­ti­va­le Ba­žant Po­ho­da 2014.

Huawei MediaPad Link.jpg

Už o pár dní sa na tren­čian­skom le­tis­ku za­čne mul­ti­kul­túr­ny fes­ti­val Ba­žant Po­ho­da 2014, pri­čom je­ho osem­nás­ty roč­ník má prog­ram opäť na­bi­tý zvuč­ný­mi me­na­mi. Jed­ným z hlav­ných par­tne­rov fes­ti­va­lu je už tra­dič­ne aj spo­loč­nosť Oran­ge, kto­rá pria­mo na Po­ho­de od­ko­mu­ni­ku­je spus­te­nie 4G LTE sie­te na Slo­ven­sku. Pri tých­to ak­ti­vi­tách bu­de prí­tom­ná i spo­loč­nosť Huawei, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (ICT) a tre­tí naj­väč­ší do­dá­va­teľ smar­tfó­nov na sve­te, kto­rý bu­de na toh­to­roč­nej Po­ho­de exklu­zív­nym har­dvé­ro­vým par­tne­rom spo­loč­nos­ti Oran­ge.

Aj vďa­ka Oran­ge zó­ne, sú­čas­ťou kto­rej bu­de i stá­nok Huawei, si náv­štev­ní­ci uži­jú fes­ti­val v úpl­nej po­ho­de. Pria­mo na mies­te bu­de mož­nost zoz­ná­miť sa a za účas­ti skú­se­ných po­rad­cov si vy­skú­šať fun­kcio­na­li­tu naj­nov­ších mo­bil­ných LTE za­ria­de­ní znač­ky Huawei, za­po­jiť sa do pro­mo ak­ti­vít, či jed­no­du­cho len na­biť svoj te­le­fón v ne­ďa­le­kej „na­bí­jač­kár­ni". Účas­tní­ci fes­ti­va­lu bu­dú mať mož­nosť zú­čas­tniť sa sú­ťa­ží o skve­lé ce­ny, ok­rem iné­ho aj o naj­nov­šie tab­le­ty, te­le­fó­ny a ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia Huawei.

Nas­le­dov­né mo­bil­né za­ria­de­nia znač­ky Huawei pod­po­ru­jú­ce sie­te 4G LTE bu­dú dos­tup­né v po­nu­ke spo­loč­nos­ti Oran­ge od jú­la 2014

Huawei As­cend P7 - naj­štíh­lej­ší LTE smar­tfón na tr­hu
No­vý smar­tfón s pod­po­rou vy­so­ko­rý­chlos­tných sie­tí 4G LTE po­nú­ka vy­so­ký vý­kon hardwaru, naj­nov­ší OS An­droid 4.4, ultra­rých­lu ko­nek­ti­vi­tu s pod­po­rou vy­so­ko­rý­chlos­tných sie­tí 4G LTE, jed­no­duch­šie ov­lá­da­nie a do­ko­na­lý di­zajn do­siah­nu­tý pre­cíz­nym spra­co­va­ním pri pou­ži­tí naj­kva­lit­nej­ších ma­te­riá­lov. Huawei As­cend P7 je vy­ba­ve­ný 5-pal­co­vým do­ty­ko­vým FHD dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 x 1080, vý­kon­ným pred­ným fo­toa­pa­rá­tom s re­kor­dným roz­lí­še­ním 8MPx pre do­ko­na­lé „sel­fies" a vy­so­kok­va­lit­ným ad­ným fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­nim 13MPX. Huawei As­cend P7 je iba 6,5 mm ten­ký a je tak naj­štíh­lej­ším LTE smar­tfó­nom na tr­hu.

Huawei Me­dia­Pad M1 8.0 LTE - No­vý roz­mer ko­mu­ni­ká­cie
Huawei Me­dia­Pad M1 je kom­plex­ný a štý­lo­vý zá­bav­ný tab­let vy­ba­ve­ný osem­pal­co­vým mul­ti­do­ty­ko­vým ka­pa­cit­ným IPS HD dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 800 x 1280, tech­no­ló­giou Huawei SWS, dvo­mi pred­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi a dvo­mi mik­ro­fón­mi pre vy­ššiu kva­li­tu zvu­ku a ste­reo efek­ty. Prís­troj po­há­ňa štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s vý­ko­nom 1,6 GHz a sil­ná ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 4800 mAh. Vďa­ka tej­to vý­ba­ve po­núk­ne na jed­no do­bi­tie až osem ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea.

Huawei Me­dia­Pad Link + LTE - Vý­kon­ný tab­let pre ná­roč­ných
Sle­do­va­nie fil­mov, hra­nie hier i sur­fo­va­nie po inter­ne­te nik­dy ne­bo­lo jed­no­duch­šie, ale aj prá­ca mô­že byť od dnes zá­ba­vou! Vy­skú­šaj­te no­vú di­men­ziu ko­mu­ni­ká­cie s 10-pal­co­vým tab­le­tom Huawei Me­dia­Pad Link. Bles­ko­vý 4-jad­ro­vý pro­ce­sor, HD IPS dis­plej, LTE ko­nek­ti­vi­ta a veľ­ká 6600mAh ba­té­ria v ten­kom ko­vo­vom te­le vám umož­nia sle­do­vať vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, hrať hry, čí­tať do­ku­men­ty a kni­hy ale­bo pre­ze­rať inter­ne­to­vé strán­ky rých­lo, po­hodl­ne a bez ob­me­dze­ní.

Oran­ge Go­va - vstu­pen­ka do sve­ta LTE
Oran­ge Go­va je je­den z naj­dos­tup­nej­ších smar­tfó­nov s pod­po­rou LTE dos­tup­ných na Slo­ven­sku, kto­rý pod znač­kou Oran­ge do­dá­va fir­ma Huawei. Sr­dcom ten­ké­ho te­le­fó­nu, kto­rý di­zaj­no­vo čer­pá z mo­de­lu As­cend G6, je vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,2 GHz a ro­bus­tná 2000 mAh lit­hium-po­ly­me­ro­vá ba­té­ria s tech­no­ló­giou, kto­rá umož­ňu­je až 30 per­cen­tnú ús­po­ru ener­gie. Na jed­no­du­chom uží­va­teľ­skom roz­hra­ní sú prak­tic­ky dos­tup­né čas­to pou­ží­va­né fun­kcie, ako te­le­fón, SMS a fo­toa­pa­rát, vhod­ne umies­tne­né tak, aby k nim bol ľah­ký a rých­ly prís­tup. Zá­ži­tok so su­per-rých­le­ho LTE pri­po­je­nia je vďa­ka te­le­fó­nu Oran­ge Go­va dos­tup­ný pre všet­kých.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter