Samsung: Kde sa v domácnosti najčastejšie hádame? V kuchyni

Správ­na or­ga­ni­zá­cia ku­chy­ne je zá­kla­dom pre do­siah­nu­tie ro­din­nej po­ho­dy. Tak­mer po­lo­vi­ca (41 %) ro­dín to­tiž tvr­dí, že je to mies­tnosť, kto­rá vy­vo­lá­va naj­viac há­dok. Vy­plý­va to z vý­sled­kov pries­ku­mu* reali­zo­va­né­ho tí­mom, kto­rý sto­jí za no­vou ino­va­tív­nou chlad­nič­kou Sam­sung Food Showca­se - do­ko­na­lým or­ga­ni­zá­to­rom ku­chy­ne.

Pod­ľa pries­ku­mu sí­ce 84 % Euró­pa­nov tvr­dí, že ich ku­chy­ňa je dob­re us­po­ria­da­ná, ale tak­mer dve tre­ti­ny (60 %) do­mác­nos­tí pri­tom za naj­väč­ší zdroj na­pä­tia v ku­chy­ni po­va­žu­je sku­toč­nosť, že v ku­chyn­ských skrin­kách ale­bo v chlad­nič­ke ne­mô­žu nie­čo náj­sť. Štvr­ti­na dos­pe­lých priz­ná­va, že do ku­chyn­ských skri­niek ale­bo do chlad­nič­ky čas­to od­kla­dá naj­rôz­nej­šie ve­ci, aby ne­bo­li na očiach, a viac ako tri štvr­ti­ny (80 %) z nich uvá­dza­jú, že mu­sia chlad­nič­ku kaž­dý týž­deň up­ra­tať a po­kú­siť sa ju udr­žať v or­ga­ni­zo­va­nom a rep­re­zen­ta­tív­nom sta­ve.

TRI HLAVNÉ DÔVO­DY VZNI­KU SPO­ROV V KU­CHY­NI:

  1. Nes­chop­nosť náj­sť nie­čo v skrin­ke ale­bo v chlad­nič­ke - 60 %
  2. Od­kla­da­nie práz­dnych oba­lov ale­bo ška­tu­liek do skrin­ky ale­bo chlad­nič­ky - 54 %
  3. Skla­do­va­nie ve­cí po zá­ruč­nej do­be - 49 %

Nick Ste­ne, pro­duk­to­vý ma­na­žér od­de­le­nia do­má­cich spot­re­bi­čov spo­loč­nos­ti Sam­sung, k to­mu uvie­dol: „Ku­chy­ňa sa stá­va fak­tic­kým stre­dom mno­hých do­mác­nos­tí a chlad­nič­ka je ús­tred­ným bo­dom v mies­tnos­ti. Te­da mu­sí byť us­po­ria­da­ná tak, aby kaž­dý na­šiel to, čo chce, či už je to de­sia­ta, ná­poj, ta­nier ale­bo prí­sa­da do va­re­nia. Ak má­te v chlad­nič­ke ne­po­ria­dok, mô­že to me­dzi člen­mi ro­di­ny vy­tvá­rať na­pä­tie, prí­pad­ne roz­pa­ky, ak má­te prá­ve hos­tí."

Pries­kum tiež uká­zal, že viac ako po­lo­vi­ci Euró­pa­nov (53 %) by ne­bo­lo prí­jem­né, ak by hosť ot­vo­ril dve­re ich chlad­nič­ky, aby zis­til jej ob­sah. Viac ako dve tre­ti­ny (69 %) Euró­pa­nov priz­ná­va­jú, že sú so sú­čas­ným sta­vom svo­jej chlad­nič­ky tak nes­po­koj­ní, že by ju vy­čis­ti­li ale­bo up­ra­ta­li pred tým, než by do­vo­li­li hos­ťo­vi na­hliad­nuť dov­nút­ra.

„Sam­sung Food Showca­se sme navrh­li pre­to, aby bo­la všet­ka or­ga­ni­zá­cia pot­ra­vín tak­mer bez prá­ce, čo, ako dú­fa­me, znač­nou mie­rou pris­pe­je k rie­še­niu tých­to prob­lé­mov. Zis­ti­li sme, že pot­ra­vi­ny čas­to na­ku­pu­je a up­ra­tu­je je­den ale­bo dva­ja ľu­dia, ale do chlad­nič­ky cho­dí pre nie­čo kaž­dý člen ro­di­ny. To zna­me­ná, že ju mu­sí preh­ľa­dať, aby na­šiel to, čo chce, a mô­že pri­tom jej ob­sah pop­re­ha­dzo­vať. Vy­tvá­ra­nie zón, kto­ré op­ti­ma­li­zu­jú pries­tor - nap­rík­lad tým, že det­ská zó­na je umies­tne­ná do­le, ale­bo že exis­tu­je sa­mos­tat­ná, ľah­ko prís­tup­ná prie­hrad­ka na ná­po­je - zni­žu­je stres spo­je­ný s hľa­da­ním po­ža­do­va­ných pot­ra­vín. Všet­ko má svo­je mies­to, tak­že kaž­dý, od de­tí až po hos­tí, in­tui­tív­ne vie, kde to či ono náj­de," dopl­nil Nick Ste­ne.

Ino­va­tív­ny Sam­sung Food Showca­se je ro­din­ná chlad­nič­ka, kto­rá po­nú­ka bez­kon­ku­ren­čnú or­ga­ni­zá­ciu pot­ra­vín, pre­to­že je roz­de­le­ná do troch zón: na zó­nu va­re­nie, ro­din­nú zó­nu a det­skú zó­nu. Jej vnú­tor­ná časť (In­ner­Ca­se) je ideál­na pre ucho­vá­va­nie väč­ších pot­ra­vín, kto­ré ne­po­dlie­ha­jú rých­le­mu ka­ze­niu, za­tiaľ čo jej von­kaj­šia vit­rí­na (Showca­se) pos­ky­tu­je kaž­dé­mu čle­no­vi ro­di­ny rých­lej­ší prís­tup k ob­ľú­be­ným a čas­to pou­ží­va­ným pot­ra­vi­nám.

* Ne­zá­vis­lý pries­kum spo­loč­nos­ti Kan­tar Me­dia - ce­loš­tát­ny rep­re­zen­ta­tív­ny on­li­ne pries­kum na pia­tich tr­hoch me­dzi dos­pe­lý­mi res­pon­den­tmi (vo ve­ku 16 a viac ro­kov), cca 1000 roz­ho­vo­rov na kaž­dom tr­huOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter