NÚCEM: Na Pohode môžete ochutnať aj naše testové špeciality

Elek­tro­nic­ké úlo­hy z via­ce­rých gra­mot­nos­tí aj e-ma­tu­ri­ta zo slo­ven­či­ny ča­ka­jú na náv­štev­ní­kov mul­ti­žán­ro­vé­ho fes­ti­va­lu Ba­žant Po­ho­da 2014 na tren­čian­skom le­tis­ku v jú­li toh­to ro­ka. Úlo­hy prip­ra­vi­li ga­ran­ti - od­bor­ní­ci na tvor­bu tes­tov - v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu Zvy­šo­va­nie kva­li­ty vzde­lá­va­nia na ZŠ a SŠ s vy­uži­tím elek­tro­nic­ké­ho tes­to­va­nia z Ná­rod­né­ho ús­ta­vu cer­ti­fi­ko­va­ných me­ra­ní vzde­lá­va­nia (NÚCEM). Zá­ujem­co­via si na fes­ti­va­le mô­žu pre­ve­riť svo­je lo­gic­ké mys­le­nie a ve­do­mos­ti a zís­kať ma­lý dar­ček.

V stán­ku NÚCEM-u bu­dú pre tes­tuch­ti­vých mlad­ších i star­ších náv­štev­ní­kov fes­ti­va­lu prip­ra­ve­né úlo­hy rôz­ne­ho dru­hu. Úlo­hy bu­dú z ma­te­ma­tic­kej, šta­tis­tic­kej, fi­nan­čnej i prí­ro­do­ved­nej gra­mot­nos­ti. Pre uči­te­ľov, kto­rí prí­du na fes­ti­val, sú prip­ra­ve­né nap­rík­lad dva špe­ciál­ne tes­ty. „Je­den ob­sa­hu­je vý­ro­ky Já­na Amo­sa Ko­men­ské­ho, kto­ré­ho di­elo poz­ná zrej­me kaž­dý pe­da­góg. Dru­hý test pra­cu­je s ukáž­kou z di­ela Ju­ra­ja Če­čet­ku o škol­skom tes­to­va­ní z ro­ku 1934. Autor tes­tu čer­pal pod­kla­dy z kniž­ky v Uni­ver­zit­nej kniž­ni­ci v Bra­tis­la­ve. Na čí­ta­nie s po­ro­zu­me­ním bu­de za­me­ra­ný nap­rík­lad špe­ciál­ny mi­ni Po­ho­da fes­ti­val test," prez­ra­di­la Má­ria Gre­be­ňo­vá-Lac­zo­vá, ma­na­žér­ka pub­li­ci­ty ná­rod­né­ho pro­jek­tu. Sú­čas­ťou po­nu­ky v stán­ku NÚCEM-u bu­dú ďa­lej ma­te­riá­ly a in­for­má­cie o tom­to ná­rod­nom pro­jek­te, kto­rý NÚCEM reali­zu­je od mar­ca 2013.

„Na­šim zá­me­rom je uká­zať nie­len štu­den­tom, ale aj os­tat­nej ve­rej­nos­ti, aké úlo­hy v pro­jek­te spo­lu s uči­teľ­mi tvo­rí­me. Ide to­tiž o úlo­hy, kto­ré lep­šie ove­ria schop­nosť žia­ka pou­žiť ve­do­mos­ti a zruč­nos­ti v praxi, v reál­nom sve­te. Ok­rem to­ho sa v na­šom stán­ku mô­žu zá­ujem­co­via zoz­ná­miť s no­vým elek­tro­nic­kým pros­tre­dím, kto­ré bu­dú ško­ly na no­vé tes­ty vy­uží­vať už v bu­dú­com škol­skom ro­ku," po­ve­da­la ria­di­teľ­ka NÚCEM-u Ro­ma­na Ka­nov­ská a do­da­la, že cel­kom v pro­jek­te vznik­ne cca 30 ti­síc no­vých tes­to­vých úloh pre žia­kov 2. stup­ňa ZŠ a pre stred­né ško­ly.

Účas­ťou na fes­ti­va­le Ba­žant Po­ho­da nad­vä­zu­je NÚCEM na ak­ti­vi­tu E-tes­tuj­te sa s EÚsme­vom, keď v má­ji po­nú­kol ve­rej­nos­ti v de­via­tich mes­tách na Slo­ven­sku mož­nosť vy­skú­šať si elek­tro­nic­ký mi­ni test z via­ce­rých gra­mot­nos­tí v rám­ci ofi­ciál­nych os­láv k 10. vý­ro­čiu vstu­pu Slo­ven­skej re­pub­li­ky do Európ­skej únie. Mi­ni tes­ty si vy­skú­ša­lo prib­liž­ne 650 žia­kov zá­klad­ných a stred­ných škôl, ich uči­te­ľov a os­tat­ných náv­štev­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter