Bažant pohoda – prvý festival, ktorý umožní zdieľať zážitky rýchlosťou 4g od Orangeu

Čo sa sta­ne na fes­ti­va­le, neos­ta­ne na fes­ti­va­le. To je hlav­ný slo­gan, pod kto­rým Oran­ge ako hlav­ný par­tner naj­väč­šie­ho slo­ven­ské­ho hu­dob­né­ho fes­ti­va­lu Ba­žant Po­ho­da 2014 pri­ne­sie všet­kým je­ho účas­tní­kom mož­nosť zdie­ľať svo­je zá­žit­ky po no­vom - eš­te vy­ššou rých­los­ťou a vo vy­ššej kva­li­te.

Vďa­ka Oran­ge 4G sie­ti, kto­rej ko­mer­čnú pre­vádz­ku Oran­ge spus­tí len nie­koľ­ko dní pred fes­ti­va­lom, sa Ba­žant Po­ho­da sta­ne pr­vým hu­dob­ným fes­ti­va­lom na Slo­ven­sku, pl­no­hod­not­ne pok­ry­tým sig­ná­lom 4G od Oran­geu.

„Na­še služ­by pri­ná­ša­me pre ľu­dí a chce­me, aby bo­li pre nich re­le­van­tné a dá­va­li im kon­krét­ny úži­tok. Ba­žant Po­ho­da je ideál­nym mies­tom, kde na­ši zá­kaz­ní­ci ra­di zdie­ľa­jú emó­cie, zá­ba­vu, zá­žit­ky a ra­dosť z dob­rej hud­by, pria­te­ľov a dob­rej ná­la­dy. Chce­me, aby ich ten­to rok moh­li zdie­ľať eš­te rých­lej­šie a vo vy­ššej kva­li­te. Spo­lu s náv­štev­ník­mi fes­ti­va­lu os­lá­vi­me spus­te­nie ko­mer­čnej pre­vádz­ky naj­rý­chlej­šej mo­bil­nej sie­te no­vej ge­ne­rá­cie," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Oran­geu Pa­vol Lan­ča­rič.

Všet­ci zá­kaz­ní­ci Oran­geu, kto­rí ma­jú te­le­fón s pod­po­rou 4G a aký­koľ­vek dá­to­vý prog­ram od Oran­geu, si bu­dú môcť na fes­ti­va­le bez­plat­ne vy­skú­šať kom­fort, kto­rý pri­ná­ša no­vá ge­ne­rá­cia mo­bil­ných sie­tí. 4G sie­te ako tá od Oran­geu umož­ňu­jú pri­po­je­nie pod­stat­ne vy­šší­mi rých­los­ťa­mi a s rých­lou od­oz­vou. Zdie­ľať všet­ky zá­žit­ky z fes­ti­va­lu s ka­ma­rát­mi na so­ciál­nych sie­ťach tak bu­de s Oran­geom eš­te po­hodl­nej­šie.

Vy­skú­šať si rých­los­ti 4G sie­te od Oran­geu si však bu­dú môcť aj tí, kto­rí ne­ma­jú za­ria­de­nie pod­po­ru­jú­ce 4G. V Oran­ge zó­ne si bu­dú môcť po­ži­čať za­ria­de­nie Huawei a otes­to­vať vý­ho­dy 4G na vlas­tnej ko­ži.

Vďa­ka 4G pok­ry­tiu ten­to rok bu­dú môcť fa­nú­ši­ko­via fes­ti­va­lu za­žiť Ba­žant Po­ho­du sku­toč­ne no­vým spô­so­bom. Pre všet­kých, kto­rí sa na fes­ti­val ne­dos­ta­nú, prip­ra­vil Oran­ge ori­gi­nál­ny spô­sob sle­do­va­nia di­ania - re­por­té­ra vy­ba­ve­né­ho špe­ciál­nou ka­me­rou, kto­ré­ho bu­dú môcť fa­nú­ši­ko­via na fa­ce­boo­ko­vom pro­fi­le Oran­geu ov­lá­dať po­kyn­mi a vďa­ka je­ho ka­me­re sle­do­vať v pria­mom pre­no­se, ako ich pl­ní.

Prip­ra­ve­né sú aj ži­vé pre­no­sy z Oran­ge sta­ge, na fa­ce­boo­ko­vom pro­fi­le Oran­geu si te­da zá­ujem­co­via bu­dú môcť po­zrieť exklu­zív­ny strea­ming vy­bra­ných vy­stú­pe­ní z toh­to pó­dia v reál­nom ča­se.

Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie pre všet­kých
Ok­rem rých­le­ho 4G inter­ne­tu pre náv­štev­ní­kov Oran­ge už tra­dič­ne za­bez­pe­čí aj špe­ciál­ne inter­ne­to­vé rie­še­nie uši­té na mie­ru pre pot­re­by fes­ti­va­lu. Fes­ti­val kaž­dý rok tr­há re­kor­dy v ob­je­me pre­ne­se­ných dát. Po­čas mi­nu­lé­ho roč­ní­ka náv­štev­ní­ci spo­lu v mo­bil­nej sie­ti Oran­geu a pros­tred­níc­tvom wi-fi pri­po­je­nia pre­nies­li 673 GB dát. Tak ako v mi­nu­lom ro­ku, aj ten­to rok chce Oran­ge náv­štev­ní­kom umož­niť čo naj­jed­no­duch­šie zdie­ľa­nie po­ho­do­vých zá­žit­kov vďa­ka vy­so­kej ka­pa­ci­te inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku sa prib­liž­ne o tre­ti­nu zvý­ši aj po­čet prís­tu­po­vých bo­dov, kto­ré slú­žia pre or­ga­ni­zá­to­rov či par­tne­rov fes­ti­va­lu a pries­to­ry ako nap­rík­lad bac­ksta­ge, press cen­trum a ďal­šie mies­ta v areá­li.

Ofi­ciál­na mo­bil­ná ap­li­ká­cia je od Oran­geu
Náv­štev­ní­ci fes­ti­va­lu, kto­rí si nech­cú ne­chať ujsť nič dô­le­ži­té a za­ují­ma­vé, is­te oce­nia prak­tic­ké­ho na­vi­gá­to­ra - ofi­ciál­nu ap­li­ká­ciu Ba­žant Po­ho­da 2014 powered by Oran­ge. Tá ok­rem kom­plet­né­ho prog­ra­mu, no­vi­niek zo strán­ky fes­ti­va­lu, ak­tua­lít za­sie­la­ných pria­mo or­ga­ni­zá­to­rom či prog­ra­mo­vých pri­po­mie­nok, pri­ne­sie nap­rík­lad aj mož­nosť zdie­ľať svoj in­di­vi­duál­ny fes­ti­va­lo­vý hu­dob­ný prog­ram na Fa­ce­boo­ku. Mi­nu­lý rok si ap­li­ká­ciu stia­hlo tak­mer 10 000 náv­štev­ní­kov. Vďa­ka nej ma­jú stá­le k dis­po­zí­cii všet­ky dô­le­ži­té a ak­tuál­ne in­for­má­cie ale­bo mož­nosť len tak sa za­ba­viť. Na­vy­še s ňou mô­žu uží­va­te­lia v Oran­ge hre vy­hrať skve­lé ce­ny - mo­bi­ly, tab­le­ty či lís­tky na bu­dú­co­roč­ný fes­ti­val. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná v slo­ven­skom aj v an­glic­kom ja­zy­ku v ob­cho­doch s ap­li­ká­cia­mi pre za­ria­de­nia App­le (App Sto­re) a An­droid (Goog­le Play Sto­re).

Fes­ti­va­lo­vý SMS servis
Pre tých, kto­rí ne­vyu­ži­jú ofi­ciál­nu ap­li­ká­ciu je prip­ra­ve­ný fes­ti­va­lo­vý SMS servis, kto­rý si mô­žu jed­no­du­cho ak­ti­vo­vať za­sla­ním SMS sprá­vy. Pre všet­kých zá­kaz­ní­kov Oran­geu je ak­ti­vač­ná SMS bez­plat­ná. Zá­kaz­ní­ci os­tat­ných ope­rá­to­rov za­pla­tia za od­po­ved­nú pri­ja­tú SMS jed­no­ra­zo­vo 20 cen­tov. SMS sprá­vy pri­chá­dza­jú­ce po ak­ti­vo­va­ní slu­žieb sú bez­plat­né. Fes­ti­va­lo­vý SMS servis je dos­tup­ný v slo­ven­či­ne aj v an­glic­kom ja­zy­ku.

K dis­po­zí­cii sú dva va­rian­ty služ­by:

  1. Fes­ti­va­lo­vé spra­vo­daj­stvo - po­nú­ka tech­nic­ko-or­ga­ni­zač­né in­for­má­cie, pred­po­ve­de po­ča­sia, dop­rav­né in­for­má­cie, prog­ra­mo­vé zme­ny a iné. Pre ak­ti­vá­ciu slo­ven­skej ver­zie sta­čí za­slať SMS sprá­vu v tva­re Po­ho­da[me­dze­ra]in­fo na čís­lo 6661 ale­bo pre ak­ti­vá­ciu an­glic­kej ver­zie Po­ho­da[me­dze­ra]in­fo[me­dze­ra]EN na čís­lo 6661.
  2. Prog­ra­mo­vá pri­po­mien­ka - ok­rem zá­klad­ných in­for­má­cií umož­ňu­je na­vy­še aj za­sie­la­nie upo­zor­ne­ní na vy­bra­né vy­stú­pe­nia 15 mi­nút pred ich za­čiat­kom. Pre ak­ti­vá­ciu slo­ven­skej ver­zie sta­čí za­slať SMS sprá­vu v tva­re Po­ho­da na čís­lo 6661, v prí­pa­de an­glic­kej ver­zie Po­ho­da[me­dze­ra]EN na čís­lo 6661. Pre potvr­de­nie re­gis­trá­cie je nás­led­ne pot­reb­né na strán­kach www.po­ho­da­fes­ti­val.sk vlo­žiť kód z od­po­ved­nej SMS sprá­vy.

Deak­ti­vá­cia služ­by je mož­ná za­sla­ním SMS sprá­vy v tva­re Po­ho­da[me­dze­ra]VYP na čís­lo 6661. Kom­plet­né in­for­má­cie o Fes­ti­va­lo­vom SMS servis­e náj­de­te na strán­ke www.po­ho­da­fes­ti­val.sk.

Oran­ge zó­na na do­bi­tie síl i te­le­fó­nov
Na tren­čian­skom le­tis­ku po­čas fes­ti­va­lu opäť vy­ras­tie zá­bav­no-od­dy­cho­vo-servisn­á Oran­ge zó­na. Ok­rem veľ­kej tráv­na­tej re­laxač­nej plo­chy sa v nej náv­štev­ní­ci mô­žu te­šiť nap­rík­lad na:

  • bez­plat­né Wi-Fi zó­ny, vi­di­teľ­ne ozna­če­né a pos­ky­tu­jú­ce aj ďal­šie in­for­má­cie,
  • bar s ob­čer­stve­ním,
  • Oran­ge exper­tov i tech­no­lo­gic­kých po­rad­cov Huawei, kto­rí ra­di pred­ve­dú za­ria­de­nia s pri­po­je­ním 4G a po­mô­žu s nas­ta­ve­ním te­le­fó­nov či tab­le­tov náv­štev­ní­kov,
  • roz­ší­re­nú ka­pa­ci­tu na na­bí­ja­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov,
  • zá­bav­ný a rých­ly zor­bing na U-ram­pe,
  • ob­ľú­be­nú fo­to­búd­ku - Ne­za­búd­ku.

Na­bí­ja­nie te­le­fó­nov
Mi­nu­lý rok bo­lo v na­bí­jač­kár­ňach Oran­geu v areá­li fes­ti­va­lu do­bi­tých viac ako 4 800 mo­bi­lov. Na toh­to­roč­nom fes­ti­va­le Oran­ge opäť po­sil­ní ka­pa­ci­tu na na­bí­ja­nie. Náv­štev­ní­kom bu­dú na­bí­jač­kár­ne k dis­po­zí­cii nie­len v spo­mí­na­nej Oran­ge zó­ne, ale aj pri oboch sta­no­vých mes­teč­kách. Na­vy­še, ten­to rok bu­dú v pre­vádz­ke nep­retr­ži­te po­čas ce­lé­ho fes­ti­va­lu.

At­rak­tív­ny prog­ram na Oran­ge sta­ge
Ani v tom­to ro­ku ne­bu­de chý­bať dru­hé naj­väč­šie fes­ti­va­lo­vé pó­dium Oran­ge sta­ge, na kto­rom vy­stú­pi tak­mer 20 hu­dob­ných sku­pín. Me­dzi ni­mi nap­rík­lad elek­tro­nic­ké duo z Lon­dý­na s náz­vom Goldfrapp, ale aj zná­ma ame­ric­ká rap­per­ka Azealia Banks. Do­má­cu scé­nu bu­dú rep­re­zen­to­vať Ja­na Kir­schner s pro­jek­tom Mo­ru­ša, ale aj ob­jav ro­ka, bra­tis­lav­ská sku­pi­na Kor­ben Dallas.

Oran­ge Roller Dis­co
Už tra­dič­ne je pre mi­lov­ní­kov hud­by a in-li­ne kor­čúľ prip­ra­ve­ná aré­na Oran­ge Roller Dis­co. Ot­vo­re­ná bu­de vo štvr­tok od 18.00 hod., v pia­tok a so­bo­tu od 9.00 hod. do 2.00 hod. nad­rá­nom. Ok­rem zá­ba­vy na kor­ču­liach ča­ká náv­štev­ní­kov dob­rá hud­ba, kto­rú si po­čas Mu­sic­Jet ho­di­niek mô­žu aj sa­mi vy­be­rať. V mi­nu­lom ro­ku nav­ští­vi­lo po­čas troch dní tú­to je­di­neč­nú at­rak­ciu viac ako 6 000 ľu­dí.

Oran­ge Ave­nue v rám­ci sta­no­vé­ho mes­teč­ka
Oran­ge pre svo­jich fa­ce­boo­ko­vých fa­nú­ši­kov prip­ra­vil tiež sú­ťaž o vstu­pen­ky. Toh­to­roč­ný fes­ti­val si ví­ťa­zi opäť uži­jú po­ho­do­vo - bez­plat­ne a bez sta­ros­tí o „stre­chu" nad hla­vou. Spo­lu so vstu­pen­ka­mi to­tiž zís­ka­jú aj uby­to­va­nie v ulič­ke Oran­ge Ave­nue, v rám­ci sta­no­vé­ho ho­te­la Tent Inn, a mo­bil­ný te­le­fón ale­bo tab­let Huawei.

Op­ti­mis­tan Na­dá­cie Oran­ge
Ten­to roč­ník obo­ha­tí prog­ram na fes­ti­va­le pr­výk­rát aj Na­dá­cia Oran­ge, kto­rá za­stre­ší ob­ľú­be­ný stan, kde na­chá­dza­jú svo­je mies­to ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie a ini­cia­tí­vy. Pod náz­vom Op­ti­mis­tan pri­ne­sie za­ují­ma­vé dis­ku­sie, pred­náš­ky i di­va­del­né a fil­mo­vé pres­ta­ve­nia.

Na­dá­cia Oran­ge už 15 ro­kov po­má­ha me­niť svet na lep­šie mies­to. Sú­čas­ťou Op­ti­mis­ta­nu pre­to bu­de aj Zá­hrad­ka op­ti­mis­tov, kde si náv­štev­ní­ci fes­ti­va­lu bu­dú môcť „za­sa­diť" svo­ju sl­neč­ni­cu s po­zi­tív­nym od­ka­zom, a zá­ro­veň pris­pieť na dob­rú vec. Za kaž­dý za­sa­de­ný kvet ve­nu­je Na­dá­cia Oran­ge 3 eurá vy­bra­ným ne­zis­ko­vým or­ga­ni­zá­ciám, s kto­rý­mi spo­lup­ra­cu­je - Náv­rat, Li­ga za du­šev­né zdra­vie a Lin­ka det­skej is­to­ty. V areá­li Op­ti­mis­ta­nu sa tiež bu­de dať na­kú­piť za dob­rý sku­tok v Ob­cho­de pre op­ti­mis­tov. Náv­štev­ní­ci si bu­dú môcť po­zrieť aj fo­tog­ra­fie To­má­ša Ha­lás­za do­ku­men­tu­jú­ce pro­jek­ty pod­po­re­né Na­dá­ciou Oran­ge.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter