Multifunkčná rúra Electrolux EOB8956VAX s funkciou SousVide

Pred­stav­te si, ako ohú­ri­te svo­je oko­lie kva­li­tou chu­tí je­dál ako z reš­tau­rá­cií, s ude­le­nou Mi­che­li­no­vou hviez­dou, v po­hod­lí váš­ho do­mo­va. Staň­te sa pro­fe­sio­nál­mi vo va­re­ní na pa­re. Elec­tro­lux, s tak­mer 100 roč­nou praxou, pri­chá­dza na trh s uni­kát­nou kom­bi­ná­ciou spot­re­bi­čov, kto­ré umož­ňu­jú do­má­cu príp­ra­vu je­dál Sous­Vi­de spô­so­bom. Me­tó­du va­re­nia Sous­Vi­de ši­ro­ko vy­uží­va viac ako po­lo­vi­ca špič­ko­vých reš­tau­rá­cii po ce­lom sve­te.

PSEEOV130F000010.jpg

Tech­ni­ka va­re­nia Sous­Vi­de
Tech­ni­ku va­re­nia Sous­Vi­de tvo­rí pro­ces po­zos­tá­va­jú­ci z dvoch čas­tí. V pr­vom ra­de tre­ba ulo­žiť in­gre­dien­cie do vá­kuo­vo tes­nia­ce­ho vre­cúš­ka, vá­kuo­vo utes­niť a nás­led­ne va­riť v pa­re pri veľ­mi níz­kych tep­lo­tách, v roz­me­dzí od 54 do 80 stup­ňov. Jed­no­du­cho tak mô­že­me prip­ra­viť vy­so­ko kva­lit­né jed­lá bez oh­ro­ze­nia nut­rič­ných hod­nôt jed­not­li­vých su­ro­vín. Ma­ri­ná­dy, ko­re­nie a by­lin­ky v kom­bi­ná­cii s mä­som ale­bo ry­bou, uzat­vo­re­né vo vá­kuo­vom vre­cúš­ku, za­ru­čia jed­lu maximál­ne napl­ne­nie chu­ťou. Nás­led­né vy­uži­tie pa­ry po­čas dl­hšej do­by va­re­nia pl­ne umož­ňu­je, aby sa všet­ky prí­chu­te efek­tív­ne spo­ji­li bez ri­zi­ka pre­va­re­nia.

Tá­to me­tó­da va­re­nia umož­ňu­je prip­ra­viť väč­ši­nu je­dál vop­red. Pou­ží­va­nie vá­kuo­vé­ho tes­ne­nia do­vo­ľu­je pred prip­ra­ve­né pot­ra­vi­ny od­lo­žiť do chlad­nič­ky či mraz­nič­ky a do­kon­čiť jed­lo nes­kôr, vo vy­ho­vu­jú­com ča­se. Elec­tro­lux pri­ná­ša na­kom­bi­no­va­nú ino­vá­ciu par­nej rú­ry a vá­kuo­vé­ho mo­du­lu tak, aby po­má­ha­la ucho­vá­vať pot­ra­vi­ny zdra­vé a vo svo­jej pô­vod­nej nut­rič­nej po­do­be.

Mul­ti­fun­kčná rú­ra s in­teg­ro­va­nou fun­kciou pa­ry a fun­kciou Sous­Vi­de má vnú­tor­ný ob­jem 73 l. Rú­ra je vy­ba­ve­ná fun­kciou čis­te­nia pa­rou, tak­že sta­ros­ti s ruč­ným umý­va­ním rú­ry od­pa­da­jú. Vďa­ka mä­so­vej son­de je jed­no­du­ché zis­tiť, ke­dy prip­ra­vo­va­né mä­so do­sia­hlo správ­nu vnú­tor­nú tep­lo­tu, bez nut­nos­ti ot­vá­ra­nia dvie­rok rú­ry. Par­né pe­če­nie je mož­né na troch úrov­niach. Prog­ram 25 % pa­ry vy­tvo­rí vďa­ka ho­rú­ce­mu vzdu­chu chrum­ka­vú kô­ru na hy­di­ne a vďa­ka pa­re os­ta­ne nao­pak vnút­ro šťav­na­té a mäk­ké. Chrum­ka­vé pe­či­vo do­siah­ne­te s prog­ra­mom 50 % pa­ry a maximum vi­ta­mí­nov, vô­ne a fa­rieb ucho­vá­te s prog­ra­mom 100 % pa­ry. Mul­ti­fun­kčná rú­ra má ener­ge­tic­kú spot­re­bu A- 20 %.

Do­po­ru­če­ná ce­na mo­de­lu Elec­tro­lux EOB8956VAX je 1 399 Eur (vrá­ta­ne DPH a re­cyk­lač­né­ho pop­lat­ku)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter