Slovenské galérie a múzeá sprístupňujú svoje umelecké skvosty cez Google Art Projekt

Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria spo­lu s ďal­ší­mi par­tner­mi dnes ozná­mi­li, že ako pr­ví na Slo­ven­sku pri­da­li svo­je di­gi­ta­li­zo­va­né ume­lec­ké zbier­ky do Goog­le Art Pro­jek­tu. Ľudom na Slo­ven­sku a po ce­lom sve­te umož­ňu­jú pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu pres­kú­mať uni­kát­ne maľ­by, so­chy a ďal­šie ume­lec­ké di­ela zo svo­jich zbie­rok a vir­tuál­ne nav­ští­viť aj niek­to­ré inter­iéry. Ten­to pro­jekt je sú­čas­ťou prog­ra­mu „Goog­le na Slo­ven­skú nô­tu", kto­ré­ho cie­ľom je za­cho­va­nie a ší­re­nie slo­ven­skej kul­tú­ry a ume­nia v ce­los­ve­to­vom me­rad­le.

Goog­le Art Pro­jekt www.goog­leartpro­ject.com, kto­rý je sú­čas­ťou Kul­túr­ne­ho in­šti­tú­tu Goog­le, sa po pr­vý krát roz­ší­ril o zbier­ky ôs­mich slo­ven­ských mú­zeí a ga­lé­rií vrá­ta­ne Slo­ven­skej ná­rod­nej ga­lé­rie, Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho mú­zea, Orav­skej ga­lé­rie v Dol­nom Ku­bí­ne, Ga­lé­rie ume­nia Er­nes­ta Zme­tá­ka v No­vých Zá­mkoch, Stre­dos­lo­ven­skej ga­lé­rie, Vý­cho­dos­lo­ven­skej ga­lé­rie Ko­ši­ce, Ga­lé­rie mes­ta Bra­tis­la­va a Zá­hor­ské­ho mú­zea.

„Pre Goog­le Art Pro­jekt sme vy­bra­li vy­su­nu­té pra­co­vis­ko SNG kaš­tieľ Stráž­ky v Spiš­skej Be­lej. Veľ­kou mo­ti­vá­ciou bo­lo, že je to nao­zaj ča­rov­né mies­to - zmes ro­man­ti­ky, sil­né­ho prí­be­hu a dob­rých ob­ra­zov. Goog­le pos­ta­vil svoj pro­jekt tak, že pres­ne tie­to da­nos­ti Strá­žok ko­mu­ni­ku­je. Vir­tuál­na pre­hliad­ka pos­kyt­ne prí­jem­ný a za­ují­ma­vý pries­to­ro­vý zá­ži­tok a zá­ro­veň umož­ní náv­štev­ní­ko­vi vi­dieť vý­ber di­el La­dis­la­va Med­nyán­szke­ho, kto­ré­ho tvor­ba je s kaš­tie­ľom úz­ko pre­po­je­ná," ho­vo­rí Alexan­dra Ku­sá, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka Slo­ven­skej ná­rod­nej ga­lé­rie.

Slo­ven­ské mú­zeá a ga­lé­rie sprís­tup­ni­li spo­lu vy­še 400 ume­lec­kých di­el od auto­rov ako sú vý­tvar­ní­ci Ľudo­vít Ful­la, Mar­tin Ben­ka, La­dis­lav Med­nyán­szky, in­sit­ný so­chár Šte­fan Si­váň, či so­chár Jo­zef Jan­ko­vič, aby sa sta­li sú­čas­ťou Goog­le Art Pro­jek­tu. Vy­so­ké roz­lí­še­nie sní­mok v kom­bi­ná­cii s mož­nos­ťou ich prib­lí­že­nia umož­ňu­je zob­ra­ziť ume­lec­ké di­ela až do tých naj­men­ších de­tai­lov, kto­ré nie je mož­né po­zo­ro­vať voľ­ným okom.

„Spo­lup­rá­ca s viac ako 500 ga­lé­ria­mi, mú­zea­mi a ďal­ší­mi kul­túr­ny­mi in­šti­tú­cia­mi nám umož­ni­la sprís­tup­niť rôz­ne zbier­ky od vy­še 6 000 umel­cov, kto­ré sú dos­tup­né on­li­ne v tej naj­lep­šej kva­li­te. Sme sku­toč­ne veľ­mi ra­di, že v rám­ci Kul­túr­ne­ho in­šti­tú­tu Goog­le mô­že­me pri­ví­tať pr­vých osem slo­ven­ských ga­lé­rií a mú­zeí a zdie­ľať ume­lec­ké di­ela zná­mych slo­ven­ských umel­cov s ce­lým sve­tom. Sme len na za­čiat­ku a aj na­ďa­lej bu­de­me pok­ra­čo­vať v spo­lup­rá­ci so za­po­je­ný­mi par­tner­mi a ra­di nad­via­že­me aj no­vé par­tner­stvá, aby sme moh­li uká­zať aj ďal­šie skvos­ty z do­má­cej tvor­by," po­ve­dal Den­nis Di­zon, pro­jek­to­vý ma­na­žér, Kul­túr­ny in­šti­tút Goog­le.

Zob­ra­ze­nie Street View

Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria a Ga­lé­ria mes­ta Bra­tis­la­vy sú pr­vý­mi par­tner­mi Goog­le Art Pro­jek­tu na Slo­ven­sku, kto­rí vďa­ka Street View tech­no­ló­gii umož­ni­li aj vir­tuál­nu pre­hliad­ku svo­jich expo­zí­cií. Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu nav­ští­viť nap­rík­lad Kaš­tieľ Stráž­ky pod sprá­vou Slo­ven­skej ná­rod­nej ga­lé­rie, kde sú vy­sta­ve­né di­ela ma­lia­ra La­dis­la­va Med­nyán­szké­ho a ďal­šie ume­lec­ké ob­jek­ty, kto­ré sa via­žu na his­tó­riu kaš­tie­ľa.

Na sní­ma­nie inter­iéru bol vy­uži­tý špe­ciál­ne navr­hnu­tý Street View Vo­zík, zná­my aj ako „trolley", kto­rý sní­ma pa­no­ra­ma­tic­ké 360° fo­tog­ra­fie vo vnút­ri bu­dov. Vo­zík bol navr­hnu­tý tak, aby sa mo­hol po­hy­bo­vať po chod­bách a mies­tnos­tiach ga­lé­rií a mú­zeí a zmes­til sa aj me­dzi dve­re. Nas­ní­ma­né pries­to­ry sú tiež dos­tup­né pria­mo na Ma­pách Goog­le cez Street View zob­ra­ze­nie.

Fun­kcia su­per vy­so­ké­ho roz­lí­še­nia

Inter­ne­to­ví pou­ží­va­te­lia mô­žu na strán­kach pro­jek­tu de­tail­ne štu­do­vať vy­bra­né di­ela v su­per vy­so­kom roz­lí­še­ní. Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria zo svo­jej expo­zí­cie v Kaš­tie­li Stráž­ky tým­to spô­so­bom sprís­tup­ni­la ob­raz „Za­kvit­nu­tý breh roz­vod­ne­nej rie­ky" ma­lia­ra La­dis­la­va Med­nyán­szké­ho. Ta­kis­to je mož­né v tom­to roz­lí­še­ní štu­do­vať aj jed­no z di­el Ga­lé­rie mes­ta Bra­tis­la­vy - ob­raz „Ar­chaic­ké zr­kad­lo" od slo­ven­ské­ho ma­lia­ra, ilus­trá­to­ra a gra­fi­ka Ma­riá­na Čun­derlí­ka. Kaž­dá „gi­ga­pixel" fo­tog­ra­fia ob­sa­hu­je prib­liž­ne 7 mi­liárd pixelov, čo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom štu­do­vať di­ela až na úrov­ni ťa­hu štet­ca či pa­ti­ny, kto­ré nie je mož­né v ta­kom de­tai­le po­zo­ro­vať ani voľ­ným okom.

Ar­chív­ne zbier­ky - on­li­ne vý­sta­vy

Pr­vú slo­ven­skú on­li­ne vý­sta­vu na strán­kach Kul­túr­ne­ho in­šti­tú­tu sprís­tup­ňu­je Slo­ven­ské ná­rod­né mú­zeum a umož­ňu­je náv­štev­ní­kom vir­tuál­ne si pre­zrieť kle­no­ty Prí­ro­do­ved­né­ho mú­zea z prá­ve pre­bie­ha­jú­cej vý­sta­vy „120 ro­kov SNM". Z ar­chív­nych zbie­rok mú­zea sú vy­sta­ve­né rôz­ne pred­me­ty - náj­de­te tu nap­rík­lad mi­ne­rá­ly, sto­py di­no­sau­rov, kos­tru tre­ťo­hor­nej ro­pu­chy, sta­roe­gyp­tskú mú­miu, sta­roe­gyp­tskú an­tro­po­mor­fnú rak­vu, Cy­priá­nov her­bár, Zbier­ku se­mien An­dre­ja Kme­ťa a mno­ho ďal­ších.

On­li­ne vý­sta­vy sprís­tup­ňu­jú rôz­ne his­to­ric­ké oka­mi­hy, prib­li­žu­jú kul­túr­ne osob­nos­ti, ako aj ve­du a tech­no­ló­gie, kde si pou­ží­va­te­lia mô­žu pre­ze­rať fot­ky, vi­deá, ru­ko­pi­sy a do­ku­men­ty s rôz­nym za­me­ra­ním. Náj­sť tu mô­žu nap­rík­lad ruč­ne pí­sa­né lis­ty Nel­so­na Man­de­lu z vä­ze­nia ale­bo do­ku­men­ty z ob­do­bia La Dol­ce Vi­ta v Ta­lian­sku.

Fun­kcie pre pou­ží­va­te­ľov

Náv­štev­ní­ci Goog­le Art Pro­jek­tu mô­žu di­ela na strán­ke vy­hľa­dá­vať pod­ľa me­na auto­ra, me­na di­ela, dru­hu di­ela, náz­vu mú­zea, kra­ji­ny, zbie­rok či ča­so­vé­ho ob­do­bia. Di­ela a zbier­ky je mož­né pria­mo na strán­ke zdie­ľať cez Goog­le+ ale­bo sa pri­po­jiť cez Han­gouts, čo umož­ňu­je náv­štev­ní­kom poz­vať svo­jich pria­te­ľov a dis­ku­to­vať o svo­jich ob­ľú­be­ných di­elach po­mo­cou vi­deo ho­vo­ru ale­bo sa zú­čas­tniť pre­hliad­ky s od­bor­ným ko­men­tá­rom o ur­či­tej té­me ale­bo ume­lec­kej zbier­ke.

Fun­kcia „Mo­ja Ga­lé­ria" umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­tvá­rať a ulo­žiť si svo­je vlas­tné zbier­ky ob­ľú­be­ných ume­lec­kých di­el do svo­jej per­so­na­li­zo­va­nej ga­lé­rie. Vo vlas­tnej vy­tvo­re­nej ga­lé­rii mô­že pou­ží­va­teľ vy­bra­né di­ela ko­men­to­vať a ce­lú ga­lé­riu zdie­ľať s pria­teľ­mi a ro­di­nou. Je to aj ideál­ny nás­troj pre vzde­lá­va­nie a škol­ské pro­jek­ty v ob­las­ti kul­tú­ry. Fun­kcia „Po­rov­naj" umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom zob­ra­ziť dve rôz­ne di­ela ved­ľa se­ba a po­rov­nať nap­rík­lad ako sa me­nil št­ýl auto­ra po­čas je­ho tvor­by.

K dneš­né­mu dňu je v rám­ci Art Pro­jek­tu k dis­po­zí­cii viac ako 63 tí­síc ume­lec­kých di­el od 365 par­tne­rov. Zob­ra­ze­nie Street View te­raz pok­rý­va viac ako 110 mú­zeí a ga­lé­rií z rôz­nych kra­jín a sve­ta­die­lov a neus­tá­le pri­bú­da­jú ďal­šie.

Art Pro­jekt je sú­čas­ťou Kul­túr­ne­ho In­šti­tú­tu Goog­le www.goog­le.com/cul­tu­ra­lin­sti­tu­te, kto­rý po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií po­má­ha par­tne­rom v ob­las­ti kul­tú­ry zve­rej­niť svo­je ume­nie, ar­chí­vy a kul­túr­ne de­dič­stvo a iný ma­te­riál on­li­ne. Cie­ľom je zvý­šiť roz­sah a ob­jem ma­te­riá­lu z kul­túr­ne­ho sve­ta, kto­rý je k dis­po­zí­cii pre ľu­dí pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu a tak de­mok­ra­ti­zo­vať prís­tup k ume­niu a kul­tú­re a za­cho­vať ich pre bu­dú­ce ge­ne­rá­cie.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke Kul­túr­ne­ho in­šti­tú­tu Goog­le a o prog­ra­me „Goog­le na slo­ven­skú nô­tu" sa doz­vie­te viac na strán­ke nas­lo­ven­sku­no­tu.sk.

Slo­ven­skí par­tne­ri o Goog­le Art Pro­jek­te

„Mož­nosť dos­tať na­še zbier­ky bliž­šie k ľu­ďom pros­tred­níc­tvom toh­to dnes už veľ­ko­le­pé­ho pro­jek­tu sme pri­ví­ta­li s veľ­kým nad­še­ním. Nie je to len ra­dosť zo zdie­ľa­nia vzác­nych a krás­nych pred­me­tov zo Slo­ven­ska, ale aj skúš­ka na­šich síl pred za­vŕše­ním náš­ho ná­rod­né­ho pro­jek­tu di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho de­dič­stva. Sme hr­dí, že sme sa sta­li člen­mi po­čet­nej ro­di­ny in­šti­tú­cií z ce­lé­ho sve­ta, mú­zeí a ga­lé­rií Goog­le Art Pro­jek­tu," po­ve­dal Jú­lius Bar­czi, zá­stup­ca ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa SNM, pre Úsek hra­dov, zá­mkov a kaš­tie­ľov.

„Art Pro­jekt spo­loč­nos­ti Goog­le pri­ná­ša vý­ni­moč­nú príl­eži­tosť pre­zen­tá­cie a vzá­jom­nej kon­fron­tá­cie mú­zeí a ga­lé­rií z kra­jín ce­lé­ho sve­ta, ich zbie­rok a expo­zí­cií. Zá­ro­veň pros­tred­níc­tvom zdi­gi­ta­li­zo­va­ných di­el pred­sta­vu­je množ­stvo ume­lec­kých osob­nos­tí a rôz­no­ro­dých kul­túr a sprís­tup­ňu­je ich jed­no­du­chým, ši­ro­ko dos­tup­ným spô­so­bom. Pred­sta­ve­nie Orav­skej ga­lé­rie pros­tred­níc­tvom Art Pro­jek­tu po­va­žu­je­me za mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té, pre­to­že pro­jekt di­gi­ta­li­zá­cie umož­ní vo vy­so­kej kva­li­te spros­tred­ko­vať kul­túr­ne de­dič­stvo a zbier­ky Orav­skej ga­lé­rie v kon­texte s iný­mi sve­to­vý­mi in­šti­tú­cia­mi," ho­vo­rí PhDr. Eva Ľup­tá­ko­vá, ria­di­teľ­ka Orav­skej ga­lé­rie v Dol­nom Ku­bí­ne.

Par­tne­ri pro­jek­tu - zoz­nam:

● Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria
● Slo­ven­ské ná­rod­né mú­zeum
● Orav­ská ga­lé­ria v Dol­nom Ku­bí­ne
● Ga­lé­ria ume­nia Er­nes­ta Zme­tá­ka v No­vých Zá­mkoch
● Stre­dos­lo­ven­ská ga­lé­ria
● Vý­cho­dos­lo­ven­ská ga­lé­ria Ko­ši­ce
● Bra­tis­la­va Ci­ty Galle­ry
● Zá­hor­ské mú­zeumOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter