Integrácia riešení Schneider Electric a HP prináša lepšiu správu dátových centier

Schnei­der Elec­tric, glo­bál­ny ener­ge­tic­ký špe­cial­ista, ozná­mil ús­peš­né za­vŕše­nie in­teg­rá­cie rie­še­nia StruxureWare pre dá­to­vé cen­trá so sys­té­mom HP Uni­ver­sal Con­fi­gu­ra­tion Ma­na­ge­ment Da­ta­ba­se (HP UCMDB). Pre­po­je­nie pri­ná­ša vy­ššiu úro­veň ko­mu­ni­ká­cie me­dzi obo­ma plat­for­ma­mi a efek­tív­nej­šie ria­de­nie infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen­tier.

„Ria­de­nie fy­zic­kej infra­štruk­tú­ry cen­tra ne­zá­vis­le od IT slu­žieb zhor­šu­je mož­nos­ti pre­vádz­ko­va­te­ľov ak­tív­ne ov­lá­dať IT a za­ria­de­nia," ho­vo­rí Rick Ein­horn z Worldwide Da­ta Cen­ter Con­sul­ting spo­loč­nos­ti HP. „Čas­to sa stre­tá­va­me s ko­mu­ni­kač­ný­mi zly­ha­nia­mi, kto­ré ob­me­dzu­jú efek­ti­vi­tu a zvy­šu­jú pre­vádz­ko­vé nák­la­dy," dopĺňa Soe­ren Jen­sen, vice­pre­zi­dent Schnei­der Elec­tric pre pod­ni­ko­vý ma­naž­ment a sof­tvér.

Spo­lup­rá­ca oboch spo­loč­nos­tí v praxi zna­me­ná lep­šie pre­po­je­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, dá­to­vých cen­tier a IT infra­štruk­tú­ry. Ob­vyk­le sprá­va infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen­tier (DCIM) a IT služ­by (ITSM) pô­so­bia izo­lo­va­ne, čo vy­ža­du­je za­po­je­nie rôz­nych tí­mov a veľ­ké­ho množ­stva pro­ce­sov. Vďa­ka in­teg­rá­cii sys­té­mov StruxureWare pre dá­to­vé cen­trá a HP UCMDB, sa tie­to prob­lé­my eli­mi­nu­jú.

Me­dzi kon­krét­ny­mi prí­nos­mi pre­po­je­nia IT slu­žieb a ma­naž­men­tu infra­štruk­tú­ry bu­de aj lep­šia kon­tro­la spot­re­by ener­gie. Spo­loč­né rie­še­nie už preš­lo tes­ta­mi z hľa­dis­ka inter­ope­ra­bi­li­ty aj in­teg­rá­cie. Je sú­čas­ťou StruxureWare Da­ta Cen­ter Ope­ra­tion v7.4.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter