Spoločnosť GfK prichádza s novým riešením pre riadenie inovácií, ktoré uľahčí ich komerčné uplatnenie a uvádzanie na trh

Spo­loč­nosť GfK uvied­la na trh nás­troj GfK Mar­ket­Buil­der, kto­rý ak­tív­ne zvy­šu­je šan­cu na ús­peš­né ko­mer­čné up­lat­ne­nie no­vých pro­duk­tov a slu­žieb a ich uvá­dzanie na trh. Rie­še­nie GfK Mar­ket­Buil­der je za­lo­že­né na no­vej pa­ra­dig­me - me­ra­nie vý­sled­kov ino­vá­cií ne­vy­chá­dza iba z ná­kup­ných zá­me­rov uvá­dza­ných spot­re­bi­teľ­mi, ale za­me­ria­va sa na reál­ne spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie a všet­ky fak­to­ry, kto­ré ho ov­plyv­ňu­jú. Umož­ňu­je tak de­fi­no­vať fak­to­ry, kto­ré ma­jú sku­toč­ne vplyv na pri­ja­tie ino­vá­cie spot­re­bi­teľ­mi a na­vy­še me­ria, ako no­vé spot­re­bi­teľ­ské zá­žit­ky a skú­se­nos­ti za­pa­da­jú do ži­vo­ta spot­re­bi­te­ľov.

Hlav­ný prí­nos toh­to je­di­neč­né­ho prís­tu­pu k ria­de­niu ino­vá­cií vy­svet­ľu­je Ma­ri­lyn Ray­mond, glo­bál­na ria­di­teľ­ka di­ví­zie GfK Mar­ket Op­por­tu­ni­ties & In­no­va­tion: „Pri­ja­tie ino­vá­cie je vý­sled­kom kom­plexnej súh­ry me­dzi jed­not­liv­com a tr­hom. Čas­to sa len má­lo po­zor­nos­ti ve­nu­je reál­nej si­tuá­cii na tr­hu a je­ho zlo­ži­tým zá­ko­ni­tos­tiam. Rov­na­ko sa za­bú­da na sku­toč­nosť, že at­rak­tív­nosť ino­vá­cie je len jed­ným z fak­to­rov, kto­ré ma­jú vplyv na jej pri­ja­tie. GfK Mar­ket­Buil­der po­má­ha na­šim klien­tom ak­tív­ne ria­diť ce­lú šká­lu fak­to­rov, kto­ré pod­po­ru­jú ší­re­nie ino­vá­cie - t. j. maxima­li­zu­jú jej pri­ja­tie spot­re­bi­teľ­mi a tým zvy­šu­jú náv­rat­nosť in­ves­tí­cií do no­vé­ho pro­duk­tu ale­bo služ­by."

GfK Mar­ket­Buil­der pok­rý­va tri ob­las­ti, kto­ré sú kľú­čo­vé pre ús­peš­né ko­mer­čné up­lat­ne­nie ino­vá­cií a ich uve­de­nie na trh:
Pos­ky­tu­je uce­le­né poz­nat­ky o fak­to­roch, kto­ré pod­po­ru­jú pri­jí­ma­nie no­vých pro­duk­tov a slu­žieb, tak­že znač­ky sa mô­žu sús­tre­diť na ak­tív­ne ria­de­nie tých ob­las­tí, kto­ré sú sku­toč­ne dô­le­ži­té;Na zá­kla­de tých­to poz­nat­kov do­ká­žu klien­ti pri­jí­mať in­for­mo­va­né roz­hod­nu­tia vy­chá­dza­jú­ce z plá­no­va­nia sce­ná­rov a re­le­van­tných vý­kon­nos­tných me­ra­ní pre od­had pre­da­ja;Me­ní spô­sob ria­de­nia ino­vá­cií znač­ky a kla­die sil­nej­ší dô­raz na kľú­čo­vé in­di­ká­to­ry vý­kon­nos­ti (KPI) za­me­ra­né na spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie. Ta­kým­to spô­so­bom pod­po­ru­je dl­ho­do­bo udr­ža­teľ­né zlep­še­nie va­šich vý­sled­kov v ob­las­ti za­vá­dzania ino­vá­cií.

To­to rie­še­nie pri­ná­ša poz­nat­ky, kto­ré po­mô­žu va­šej spo­loč­nos­ti nap­lá­no­vať a vy­vi­núť lep­šie pro­duk­ty, ale­bo služ­by a lep­šie sa roz­ho­do­vať pri ich uvá­dza­ní na trh.
Vďa­ka pod­rob­né­mu skú­ma­niu rôz­nych as­pek­tov ús­peš­ných ino­vá­cií umož­ňu­je GfK Mar­ket­Buil­der spo­loč­nos­tiam, aby sa vy­hli zby­toč­né­mu plyt­va­niu ná­pad­mi a in­ves­tí­cia­mi len pre­to, že trh nie prip­ra­ve­ný na va­šu no­vú my­šlien­ku a sú­vi­sia­cu po­nu­ku.
GfK Mar­ket­Buil­der je in­teg­rál­nou sú­čas­ťou uce­le­né­ho stra­te­gic­ké­ho ino­vač­né­ho pro­ce­su na­zý­va­né­ho GfK In­no­va­tion Road­map, kto­rý sa ve­nu­je všet­kým fá­zam ino­vač­né­ho cyk­lu vo va­šej or­ga­ni­zá­cii - od plá­nov na rast až po uve­de­nie pro­duk­tu či služ­by na trh. Skú­ma dy­na­mi­ku tr­hu, iden­ti­fi­ku­je príl­eži­tos­ti na tr­hu a po­má­ha zvy­šo­vať tr­ho­vý do­pad. S pres­ne cie­le­ný­mi vý­stup­mi pre kaž­dú fá­zu ino­vač­né­ho pro­ce­su, vám GfK In­no­va­tion Road­map pos­ky­tu­je jed­no­du­cho reali­zo­va­teľ­né plá­ny pre váš rast a pred­sta­vu­je bo­ha­tý a uce­le­ný zdroj sil­ných ino­vač­ných ini­cia­tív, a zá­ro­veň aj pod­rob­ný plán, ako tie­to ini­cia­tí­vy ak­ti­vo­vať.
Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie a in­for­má­cie o kon­krét­nej kon­tak­tnej oso­be vo va­šej kra­ji­ne v sú­vis­los­ti s nás­tro­jom GfK Mar­ket­Buil­der náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke zde.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter