FINEP vstupuje vďaka UNICORN SYSTEMS do mobilných telefonov - ponúka stránky priamo určené pre mobilné zariadenia

Spo­loč­nosť FI­NEP v tých­to dňoch pred­sta­vi­la no­vú po­do­bu inter­ne­to­vých strá­nok ur­če­ných vý­hrad­ne pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Stá­va sa tak pr­vým de­ve­lo­pe­rom, kto­rý vy­chá­dza v ús­tre­ty svo­jim klien­tom a umož­ňu­je preh­ľad­ne pris­tu­po­vať ku kom­plet­ným in­for­má­ciám o ak­tuál­nej po­nu­ke vo svo­jom por­tfó­liu. Reali­zá­ciu mo­bil­ných slu­žieb umož­ňu­jú­ci vstup do sve­ta mo­bil­ných te­le­fó­nov za­is­til iCom Vi­sion, kto­rý je sú­čas­ťou Uni­corn Sys­tems.

Cie­ľom ap­li­ká­cie je po­hodl­ný a rých­ly prís­tup uží­va­te­ľa k ši­ro­kej po­nu­ke neh­nu­teľ­nos­tí spo­loč­nos­ti FI­NEP v si­tuá­cii, keď má uží­va­teľ k dis­po­zí­cii len mo­bil­ný te­le­fón. Mo­bil­ná služ­ba vý­raz­ne po­má­ha pou­ží­va­te­ľom zís­kať pr­vot­nú, ale úpl­ne jas­nú a rých­lu pred­sta­vu o vhod­ných by­toch, neh­nu­teľ­nos­tiach a lo­ka­li­tách. V prí­pa­de zá­uj­mu uží­va­te­ľa služ­ba po­nú­ka mož­nosť čo naj­jed­no­duch­šie kon­tak­to­vať zá­stup­cu spo­loč­nos­ti FI­NEP ale­bo si uro­biť poz­nám­ku k tým­to neh­nu­teľ­nos­tiam, ku kto­rým sa chce ke­dy­koľ­vek nes­kôr vrá­tiť.

"Pod­ľa na­šich webo­vých ana­lýz na­ras­tá po­diel náv­štev­nos­ti z mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako sú chyt­ré te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty. Naj­mä v prí­pa­de sna­hy o zob­ra­ze­nie štan­dar­dnej webo­vej strán­ky na re­la­tív­ne ma­lom dis­ple­ji smar­tfó­nu zvy­čaj­ne na­rá­ža­me na ne­po­ho­dlie, ak nie pria­mo na ne­či­ta­teľ­nosť. Pre­to sme sa roz­hod­li prísť s no­vou webo­vou pre­zen­tá­ciou, kto­rá je ob­sa­ho­vo pl­no­hod­not­ná, ale po tech­nic­kej a vi­zuál­nej strán­ke je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre mo­bil­né prís­tro­je, " vy­svet­ľu­je krok Da­vid J. Wodin­ský, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti FI­NEP. Fi­nep sa tak stá­va pr­vým de­ve­lo­pe­rom, kto­rý ta­kú­to z hľa­dis­ka in­for­má­cií pl­no­hod­not­nú a mo­bil­nú webo­vú pre­zen­tá­ciu má. "Pro­dukt v ob­las­ti de­ve­lo­per­ské­ho biz­ni­su je veľ­mi uni­kát­ny. Zá­sad­ne sa lí­ši do­kon­ca aj od se­con­dhan­du neh­nu­teľ­nos­tí, čím sme bo­li pos­ta­ve­ní pred tak­mer prie­kop­níc­ku úlo­hu, "dopl­ňu­je Wodin­ský.

Webo­vá pre­zen­tá­cia pre mo­bil­né za­ria­de­nia umož­ňu­je po­hodl­ne vy­hľa­dá­va­nie v po­nu­ke by­tov a do­mov, up­ra­vo­vať vý­ber pod­ľa roz­lič­ných pa­ra­met­rov, vy­tvo­riť zoz­nam ob­ľú­be­ných neh­nu­teľ­nos­tí s mož­nos­ťou ich zdie­ľa­nia, ale aj vy­uží­vať špe­ci­fic­ké fun­kcie mo­bil­ných prís­tro­jov vy­ba­ve­ných GPS, kto­ré Vás dos­ta­nú pria­mo k pro­jek­tu atď. Sa­moz­rej­mos­ťou je čer­pa­nie in­for­má­cií o ak­tuál­nych ak­čných ce­nách a ďal­ších služ­bách, kto­ré spo­loč­nosť FI­NEP po­nú­ka, ale­bo mô­žu kon­tak­to­vať za­mes­tnan­cov jed­no­du­chou for­mou.

„Pred­pok­la­dá­me, že v nas­le­du­jú­com ob­do­bí bu­de­me strán­ku na­ďa­lej op­ti­ma­li­zo­vať a roz­ví­jať. Pri­bud­nú nap­rík­lad sa­mos­tat­né úse­ky ve­nu­jú­ce sa po­nu­kám a služ­bám na­šej realit­nej kan­ce­lá­rie či ďal­šie fun­kcie vy­uží­va­jú­ce mož­nos­ti sú­čas­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov, " ho­vo­rí Da­vid J. Wodin­ský.

"Veľ­mi nás te­ší, že sme moh­li klien­to­vi pos­kyt­núť ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je mo­der­ný prís­tup k in­for­má­ciám so všet­ký­mi vý­ho­da­mi mo­bil­né­ho rie­še­nia. Kľú­čo­vé prí­no­sy tej­to ap­li­ká­cie sú ús­po­ra ča­su, preh­ľad­nosť a neob­me­dze­ná dos­tup­nosť in­for­má­cií pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov," do­dá­va Jan Ja­roš, Ob­chod­ný ria­di­teľ, Uni­corn Sys­tems.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter