Nová služba Online fakturácia a prehľad o firme výrazne pomôže účtovníkom aj podnikateľom

Spo­loč­nosť KROS prip­ra­vi­la služ­bu „On­li­ne fak­tu­rá­cia a preh­ľad o fir­me", vďa­ka kto­rej je mož­né pre­po­jiť eko­no­mic­ké prog­ra­my AL­FA plus a OME­GA s on­li­ne fak­tu­rá­ciou. Tá­to no­vin­ka do­ká­že vý­raz­ne ušet­riť čas a ná­ma­hu nie­len úč­tov­ní­kom a úč­tov­ným fir­mám, ale aj ich klien­tom.

V sú­čas­nos­ti ve­ľa úč­tov­ných fi­riem a ich klien­tov ne­fun­gu­je úpl­ne ideál­ne:

  • Účtov­ní­ci mu­sia na­há­ňať svo­jich klien­tov, aby im včas do­da­li vy­sta­ve­né fak­tú­ry. Fak­tú­ry mu­sí ruč­ne pre­pi­so­vať a na­ha­dzo­vať do sof­tvé­ru, čo je prác­ne a za­be­rie to ve­ľa ča­su.
  • Klien­ti no­sia úč­tov­ní­kom fak­tú­ry na pos­led­nú chví­ľu, mu­sia ich po­sie­lať emai­lom ale­bo tla­čiť a „no­siť v ige­lit­ke".
  • Klien­ti neus­tá­le vo­la­jú úč­tov­ní­kom, či už je da­ná fak­tú­ra uh­ra­de­ná.
  • Fak­tú­ry sú čas­to ne­kom­plet­né, chý­ba­jú dô­le­ži­té úda­je ale­bo ob­sa­hu­jú chy­by.
  • Účtov­ní­kom sa čas­to prá­ca nah­ro­ma­dí na kon­ci me­sia­ca, keď mu­sia spra­co­vať fak­tú­ry z via­ce­rých fi­riem, čo je stre­su­jú­ce.
  • Ma­ji­te­lia fi­riem od úč­tov­ní­kov po­ža­du­jú ak­tuál­ne in­for­má­cie o sta­ve ich fir­my. Ako vy­ze­rá DPH? Aký stav mám na úč­te? Aké mám poh­ľa­dáv­ky? Účtov­ní­ci po­tom strá­via ve­ľa ča­su s príp­ra­vou a kom­ple­ti­zá­ciou preh­ľa­dov.

Ide to aj inak!
Služ­ba On­li­ne fak­tu­rá­cia a preh­ľad o fir­me do­ká­že vy­rie­šiť všet­ky tie­to prob­lé­my a uľah­čí tak prá­cu úč­tov­ní­kom, úč­tov­ným fir­mám a aj ich klien­tom pri spra­co­vá­va­ní fak­túr. Vďa­ka pre­po­je­niu eko­no­mic­kých prog­ra­mov AL­FA plus a OME­GA s on­li­ne fak­tu­rá­ciou bu­dú úč­tov­ní­ci aj ich klien­ti môcť pou­ží­vať rých­lej­šie, jed­no­duch­šie a mo­der­nej­šie fun­kcie pri tvor­be a spra­co­vá­va­ní fak­túr.

Ako služ­ba On­li­ne fak­tu­rá­cia a preh­ľad o fir­me po­mô­že úč­tov­ní­ko­vi, úč­tov­nej fir­me a jej klien­tom?
- Klien­ti vy­sta­vu­jú fak­tú­ry on­li­ne a za­dar­mo, cez inter­net, na no­te­boo­ku ale­bo tab­le­te. Fak­tú­ry sú vždy le­gis­la­tív­ne správ­ne a ob­sa­hu­jú všet­ky pot­reb­né úda­je.
- Účtov­ník si jed­ným kli­kom stiah­ne vy­sta­ve­né fak­tú­ry do prog­ra­mu AL­FA plus ale­bo OME­GA a mô­že ich spra­co­vať. Fak­tú­ry sťa­hu­je vte­dy, ke­dy pot­re­bu­je.
- Klient on­li­ne uvi­dí, či už sú fak­tú­ry uh­ra­de­né.
- Ma­ji­teľ fir­my na inter­ne­te uvi­dí aj dô­le­ži­té preh­ľa­dy o svo­jej fir­me, napr. (poh­ľa­dáv­ky, zá­väz­ky, DPH, nák­la­dy, vý­no­sy, stav ban­ko­vých úč­tov, pok­lad­ní a ďal­šie).

Služ­ba so zľa­vou 30 %
Služ­ba On­li­ne fak­tu­rá­cia a preh­ľad o fir­me je dos­tup­ná od 1. 7. 2014 v troch va­rian­toch Mi­ni, Štan­dard a Pré­mium. Služ­ba je pla­te­ná a za­ku­pu­je sa vždy na 1 rok. Do kon­ca augus­ta 2014 je mož­né služ­bu zís­kať so zľa­vou 30 %.

Viac in­for­má­cií na www.kros.sk/on­li­ne­fak­tu­ra­cia.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter