Konferencia: Viac rastu a konkurencie schopnejšie Slovensko v EÚ

Pred­sta­vi­te­lia slo­ven­skej vlá­dy, Európ­skej ko­mi­sie a pod­ni­ka­teľ­ské­ho sek­to­ra sa vče­ra stret­li na kon­fe­ren­cii na vy­so­kej úrov­ni, aby spo­loč­ne dis­ku­to­va­li ako zú­ro­čiť člen­stvo v Európ­skej únií pre hos­po­dár­sky rast a kon­ku­ren­cies­chop­nosť pod­ni­kov. Kon­fe­ren­cia, kto­rú už tre­tí rok spo­loč­ne or­ga­ni­zu­je Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR a Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku, sa tra­dič­ne ko­na­la pod zá­šti­tou pod­pred­se­du Európ­skej ko­mi­sie, Ma­ro­ša Šef­čo­vi­ča. Kon­fe­ren­ciu ot­vo­ri­li spo­loč­ne pred­se­da vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Ro­bert Fi­co a pod­pred­se­da Európ­skej ko­mi­sie Ma­roš Šef­čo­vič.

V úvo­de ve­dú­ci Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku, Du­šan Chre­nek, uvie­dol: „Člen­stvo v Európ­skej únií má pre Slo­ven­sko veľ­ký vý­znam. Slo­ven­ská eko­no­mi­ka je pos­ta­ve­ná na expor­te a 85% slo­ven­ské­ho expor­tu ide prá­ve na európ­ske tr­hy. Naj­väč­ší hos­po­dár­sky rast Slo­ven­sko za­zna­me­na­lo prá­ve po vstu­pe do EÚ a pos­tup­ne do­bie­ha vy­spe­lej­šie kra­ji­ny. Potvr­dzu­je to aj rast HDP na oby­va­te­ľa, kto­rý vzrás­tol z 57 na 76% prie­me­ru EÚ." Pre­zi­dent Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR Igor Kot­tman pri­po­me­nul, že na to aby Slo­ven­sko bo­lo kon­ku­ren­cies­chop­nej­šie v rám­ci EÚ, „mu­sí­me si uve­do­miť, že v bo­ji o in­ves­tí­cie Slo­ven­sko už ne­sú­ťa­ží len so svo­ji­mi su­sed­mi, ale aj nao­ko vzdia­le­ný­mi kra­ji­na­mi v Ázií a La­tin­skej Ame­ri­ke. Pre­to po­va­žu­je­me za veľ­mi dô­le­ži­té dis­ku­to­vať nie­len o tom, čo nám 10 ro­kov člen­stva v EÚ pri­nie­slo, ale aj aké vý­zvy sto­ja pred na­mi a ako sa k nim pos­ta­viť." Na kon­fe­ren­cii sa tiež ot­vo­ri­li otáz­ky, o kto­rých sa v sú­čas­nos­ti ve­dú in­ten­zív­ne dis­ku­sie ako na Slo­ven­sku, tak aj na pô­de EÚ: ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie, du­šev­né vlas­tníc­tvo a ino­vá­cie ako aj ener­ge­tic­ká efek­tív­nosť.

Na kon­fe­ren­cii vy­stú­pi­li aj ďal­ší vý­znam­ní pred­sta­vi­te­lia slo­ven­skej vlá­dy, vrá­ta­ne štát­nych ta­jom­ní­kov Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, Va­zi­la Hu­dá­ka, a Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva, Pav­la Pav­li­sa, ako aj ve­dú­cich pred­sta­vi­te­ľov mi­nis­terstiev vnút­ra, kul­tú­ry, hos­po­dár­stva, Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie a Úra­du prie­my­sel­né­ho vlas­tníc­tva. Za Európ­sku ko­mi­siu sa kon­fe­ren­cie ok­rem ko­mi­sá­ra Šef­čo­vi­ča zú­čas­tnil aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ GR pre pod­ni­ka­nie a prie­my­sel, Da­niel Calle­ja Cres­po, ako aj ria­di­teľ­ka pre du­šev­né vlas­tníc­tvo z GR pre vnú­tor­ný trh a služ­by, Ker­stin Jor­na. Kon­fe­ren­cie sa me­dzi iný­mi zú­čas­tni­li aj šé­fo­via spo­loč­nos­tí US Steel Ko­ši­ce, CGI či Emer­son.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter