TEMPEST podporuje talenty na FIIT STU

Pred ne­dáv­nom sa us­ku­toč­ni­lo fi­ná­le šies­te­ho roč­ní­ka pres­tíž­nej štu­den­tskej sú­ťa­že TP Cup. Štu­den­ti FIIT STU ma­li príl­eži­tosť preu­ká­zať schop­nos­ti pri tvor­be at­rak­tív­nych sof­tvé­ro­vých rie­še­ní. TEM­PEST bol pri tom.

„Zá­le­ží nám na pod­po­re kva­lit­né­ho vzde­lá­va­nia. Pre­po­je­nie štú­dia a praxe je dl­ho­do­bou vý­zvou náš­ho škol­stva, s kto­rou sa stre­tá­va­me naj­mä pri prá­ci s ko­le­ga­mi na ju­nior­ských po­zí­ciách. Sú­ťaž TP Cup pod­po­ru­je­me fi­nan­čne i od­bor­ným vkla­dom dl­ho­do­bo. Dô­vod­mi sú prá­ve po­moc pri pre­pá­ja­ní pro­jek­tov s praxou a iden­ti­fi­ká­cia ši­kov­ných mla­dých ľu­dí schop­ných pra­co­vať v niek­to­rom z na­šich tí­mov," hod­no­tí spo­lup­rá­cu s FIIT STU je­den zo sú­čas­ných po­rot­cov a pr­vých ab­sol­ven­tov pred­me­tu „Tí­mo­vý pro­jekt" (TP), Pe­ter La­co, ria­di­teľ di­ví­zie sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja TEM­PEST-u.

Ví­ťaz­ný pro­jekt vy­be­ra­la od­bor­ná po­ro­ta z 13-tich pre­zen­tá­cií v ob­las­tiach - vi­zua­li­zá­cia, obo­ha­te­ná reali­ta, so­ciál­ne ap­li­ká­cie, hry, 3D fut­bal, sprá­va trás vo­zi­diel, in­for­mač­né sys­té­my pre rôz­ne do­mé­ny, sle­do­va­nie poh­ľa­du pri návr­hu ap­li­ká­cií, mo­ni­to­ro­va­nie prog­ra­má­to­ra či efek­tív­ne pre­hliad­ky pri tvor­be sof­tvé­ru. Ví­ťaz­ný tím, kto­rý preu­ká­zal naj­lep­šie kva­li­tu vý­stu­pov aj tí­mu ako ta­ké­ho, sa stal tím AS­KA­LOT s pro­jek­tom pre­zen­tu­jú­cim ko­mu­nit­ný sys­tém otá­zok a od­po­ve­dí ďal­šej ge­ne­rá­cie. Po­ro­ta bo­la zlo­že­ná z exper­tov z IT spo­loč­nos­tí, kto­ré ak­tív­ne pô­so­bia na tr­hu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Za spo­loč­nosť TEM­PEST sa zhos­ti­li úlo­hy po­rot­cov Alojz Čas­ný a Pe­ter La­co z di­ví­zie sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja spo­loč­nos­ti TEM­PEST.

TP Cup pred­sta­vu­je vý­zvu pre bu­dú­cich IKT pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí si ma­jú mož­nosť zme­rať svo­je schop­nos­ti s os­tat­ný­mi a sú­čas­ne vy­tvo­riť pou­ži­teľ­né rie­še­nia.

Re­por­táž z po­du­ja­tia náj­de­te na te­raz.sk Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter