Spoločnosť SAP je podľa správy firmy Gartner lídrom na trhu

Spo­loč­nosť SAP bo­la dru­hý rok po se­be za­ra­de­ná do kvad­ran­tu líd­rov v sprá­ve spo­loč­nos­ti Gar­tner, Inc. s náz­vom „Ma­gic Quad­rant for Ta­lent Ma­na­ge­ment Sui­tes (TMS)"*. Sprá­va po­su­dzo­va­la glo­bál­ne clou­do­vé sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na ria­de­nie ľud­ských zdro­jov od spo­loč­nos­ti Suc­ces­sFac­tors zo sku­pi­ny SAP. Uz­na­la, že tá­to spo­loč­nosť je pop­red­ným pos­ky­to­va­te­ľom tech­no­ló­gií na ma­naž­ment ta­len­tov na zá­kla­de jej „schop­nos­ti reali­zo­vať úlo­hy" a „kom­plet­nos­ti ví­zie".

Gar­tner de­fi­nu­je líd­rov v ma­gic­kom kvad­ran­te ako sub­jek­ty s jas­nou ví­ziou, kto­rá v rám­ci tr­hu me­ní pred­sta­vu o tom, ako mô­žu tech­no­ló­gie na ma­naž­ment ta­len­tov po­môcť líd­rom v ob­las­ti HR do­sa­ho­vať ob­chod­né cie­le. SAP po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám zvy­šo­vať an­ga­žo­va­nosť za­mes­tnan­cov a zlep­šo­vať ich pod­ni­ka­teľ­skú vý­kon­nosť po­mo­cou rie­še­ní, kto­ré sú špič­kou na tr­hu.

Prík­la­dom je ne­dáv­no uve­de­né rie­še­nie Suc­ces­sFac­tors Pre­sen­ta­tions, kto­ré po­nú­ka úpl­ne no­vý a ino­va­tív­ny prís­tup k ma­naž­men­tu ta­len­tov. Spo­lu so ši­ro­kým spek­trom fun­kcií v rám­ci por­tfó­lia na ria­de­nie ľud­ských zdro­jov od Suc­ces­sFac­tors, kto­ré pok­rý­va­jú ce­lý ži­vot­ný cyk­lus za­mes­tnan­ca, mô­žu fir­my te­raz vy­uží­vať už­šiu spo­lup­rá­cu me­dzi fun­kcia­mi ma­naž­men­tu ta­len­tov a všet­ký­mi os­tat­ným pro­ces­mi a ana­lý­za­mi v ob­las­ti ria­de­nia ľud­ských zdro­jov.

„Na­ším cie­ľom je bu­do­vať a po­sil­ňo­vať schop­nos­ti spo­loč­nos­tí ria­diť všet­kých pra­cov­ní­kov - či už do­čas­ných, ale­bo tr­va­lých za­mes­tnan­cov - od chví­le pr­vot­né­ho ná­bo­ru a pri­ja­tia do za­mes­tna­nia, cez nep­retr­ži­tý roz­voj a ria­de­nie vý­kon­nos­ti, až po prob­le­ma­ti­ku udr­ža­nia si za­mes­tnan­cov a ich od­cho­du do dô­chod­ku," po­ve­dal Mi­ke Et­tling, glo­bál­ny ve­dú­ci od­de­le­nia pre clou­do­vé a on-pre­mi­se HR rie­še­nia zo spo­loč­nos­ti SAP. „Sme pres­ved­če­ní, že po­zí­cia v kvad­ran­te líd­rov je pria­mym vý­sled­kom na­šej schop­nos­ti po­núk­nuť zá­kaz­ní­kom po ce­lom sve­te ple­já­du agil­ných a šká­lo­va­teľ­ných rie­še­ní, kto­ré mô­žu pod­po­riť an­ga­žo­va­nosť za­mes­tnan­cov. Spĺňa­jú pot­re­by or­ga­ni­zá­cií pri sú­čas­nom bu­do­va­ní kom­plexné­ho sys­té­mu ria­de­nia ľud­ských zdro­jov."

„Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo sme si vy­bra­li SAP, je sku­toč­nosť, že nech­ce­me vlas­tniť IT infra­štruk­tú­ru - nie sme IT spo­loč­nosť," po­ve­dal Da­vid Bowes, ria­di­teľ od­de­le­nia ľud­ských zdro­jov spo­loč­nos­ti WDS zo sku­pi­ny Xerox. „SAP nám pos­ky­tu­je clou­do­vý in­for­mač­ný sys­tém na ria­de­nie ľud­ských zdro­jov a rie­še­nia nama­naž­ment ta­len­tov v jed­no­du­chom pou­ží­va­teľ­skom pros­tre­dí - a bez fi­nan­čných prek­va­pe­ní."

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te SAP News Cen­ter. Sle­duj­te nás na Twit­ter @sap­news, @sap­cloud a @Suc­ces­sFac­tors.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter