Víťazi študentskej „olympiády“ sieťových špecialistov si odniesli ceny aj ponuky na pracovné stáže

V Ko­ši­ciach sa ko­na­la naj­výz­nam­nej­šia čes­ko-slo­ven­ská kon­fe­ren­cia ve­no­va­ná sie­ťo­vým tech­no­ló­giám a vzde­lá­va­niu pro­fe­sio­ná­lov v rám­ci Sie­ťo­vé­ho prog­ra­mu Cis­co.

Až 700-ti­síc chý­ba­jú­cich IT od­bor­ní­kov v Euró­pe vy­tvá­ra pries­tor pre ľah­šie up­lat­ne­nie slo­ven­ských štu­den­tov. Potvr­dzu­jú to aj skú­se­nos­ti fi­riem s ab­sol­ven­tmi Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Cis­co Networ­king Aca­de­my, kto­rý za 15 ro­kov pô­so­be­nia na Slo­ven­sku vy­cho­val 30-ti­síc sie­ťo­vých špe­cia­lis­tov a v sú­čas­nos­ti je do ne­ho za­po­je­ných vy­še 5-ti­síc štu­den­tov. Tí naj­lep­ší, kto­rí sa zú­čas­tni­li do 9. roč­ní­ka sú­ťa­že Networ­king Aca­de­my Ga­mes (NAG 2014), si v pia­tok 20.6.2014 prev­za­li v Ko­ši­ciach oce­ne­nia. A mno­hí z nich od­chá­dza­li do­mov aj s po­nu­kou na pra­cov­nú stáž.

„Ve­do­mos­ti a zruč­nos­ti v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých sie­tí dnes po­ža­du­jú nie­len veľ­ké, ale čo­raz čas­tej­šie aj men­šie spo­loč­nos­ti," ho­vo­rí Fran­ti­šek Ja­kab, ma­na­žér prog­ra­mu z Pod­por­né­ho cen­tra sie­ťo­vých aka­dé­mií pre SR v Ko­ši­ciach. „O tých­to od­bor­ní­kov je na tr­hu prá­ce veľ­ký zá­ujem," do­dá­va s tým, že prá­ve sú­ťa­že mô­žu byť pre štu­den­tov vy­ni­ka­jú­cim vy­kro­če­ním k ús­peš­nej ka­rié­re. Už ich sa­mot­ný prie­beh sle­du­jú mno­hé vý­znam­né fir­my, kto­ré mô­žu me­dzi mla­dý­mi ľuď­mi iden­ti­fi­ko­vať no­vé ta­len­ty a os­lo­viť ich na spo­lup­rá­cu.

Spo­je­nie tech­no­ló­gií a vzde­lá­va­nia
Sú­ťaž NAG 2014 or­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť Cis­co spo­lu s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach. Za­po­ji­lo sa do nej vy­še sto štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl. Ce­ny, ve­no­va­né par­tner­mi sú­ťa­že, ví­ťa­zom od­ov­zda­li v rám­ci 13. roč­ní­ka kon­fe­ren­cie stred­ných a vy­so­kých škôl zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky, za­po­je­ných do Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Cis­co. Ten na Slo­ven­sku zdru­žu­je 71 vy­so­kých a stred­ných škôl a uni­ver­zít a po­die­ľa sa na ňom tak­mer 170 pe­da­gó­gov. Cel­ko­vo pos­ky­tu­je at­rak­tív­ne vzde­la­nia pia­tim mi­lió­nom štu­den­tov v 165 kra­ji­nách a je tak naj­väč­ším e-lear­nin­go­vým prog­ra­mom na sve­te. „V aka­dé­miách spá­ja­me svet tech­no­ló­gií so vzde­lá­va­ním. Ab­sol­ven­ti - a pre účas­tní­kov sú­ťa­ží to pla­tí viac­ná­sob­ne - zís­ka­jú ne­vyh­nut­né zruč­nos­ti pre up­lat­ne­nie sa v 21. sto­ro­čí. Či už ho­vo­rí­me o schop­nos­ti rie­šiť prob­lé­my, sa­mos­tat­ne sa roz­ho­do­vať pod tla­kom, o krea­tív­nom a kri­tic­kom mys­le­ní, či in­te­lek­tuál­nej zve­da­vos­ti a schop­nos­ti spra­co­vá­vať in­for­má­cie," vy­svet­ľu­je Mar­cel Reb­roš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Cis­co Slo­ven­sko.

Ľah­ší štart ka­rié­ry aj no­vé in­ves­tí­cie
Potvr­dzu­jú to aj vý­sled­ky pries­ku­mu, kto­rý Cis­co ro­bi­lo me­dzi slo­ven­ský­mi za­mes­tná­va­teľ­mi. Až 70 per­cent res­pon­den­tov potvr­di­lo, že prie­my­sel­ný cer­ti­fi­kát, kto­rý ab­sol­ven­ti Cis­co Networ­king Aca­de­my zís­ka­jú, bol pre nich pri hľa­da­ní prá­ce vý­ho­dou. „Ma­jú ideál­ne štar­to­va­cie pod­mien­ky pri up­lat­ne­ní sa na tr­hu prá­ce v ob­las­ti IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Vďa­ka prog­ra­mu mla­dí ľu­dia na­do­bud­nú prak­tic­ké skú­se­nos­ti, ana­ly­tic­ké mys­le­nie a zruč­nos­ti pot­reb­né pri sprá­ve sie­ťo­vých za­ria­de­ní," vy­svet­ľu­je Ga­briel Gal­gó­ci, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ AT&T Slo­ven­sko. Až tre­ti­na fi­riem po­núk­ne ta­ké­mu zá­ujem­co­vi okam­ži­te vy­ššie fi­nan­čné ohod­no­te­nie. A má to aj ďal­ší efekt - pod­ľa skú­se­nos­tí Fran­tiš­ka Ja­ka­ba „sys­te­ma­tic­ká im­ple­men­tá­cia sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu na stred­ných a vy­so­kých ško­lách a dl­ho­do­bé dob­ré vý­sled­ky je­ho štu­den­tov pres­ved­či­li via­ce­ré spo­loč­nos­ti, aby roz­vi­nu­li na Slo­ven­sku no­vé in­ves­tor­ské ak­ti­vi­ty v ob­las­ti sie­ťo­vých tech­no­ló­gií."

Na piat­ko­vej kon­fe­ren­cii si slo­ven­ské a čes­ké ško­ly po­rov­ná­va­li skú­se­nos­ti s Cis­co Networ­king Aca­de­my. Ich spo­loč­nou čr­tou je sna­ha o in­teg­rá­ciu vzde­lá­va­cích ma­te­riá­lov prog­ra­mu do štu­dij­ných prog­ra­mov stred­ných a vy­so­kých škôl (tak na úrov­ni ba­ka­lár­ske­ho ako aj in­ži­nierske­ho štú­dia). Viac ako 100 účas­tní­kov kon­fe­ren­cie sa ok­rem to­ho oboz­ná­mi­lo aj s no­vin­ka­mi aka­dé­mie, kto­rých cie­ľom je ďal­šie skva­lit­ne­nie a roz­voj vzde­lá­va­nia mla­dých ľu­dí v ob­las­ti sie­ťo­vých tech­no­ló­gií.

Kon­fe­ren­ciu aj sa­mot­nú sú­ťaž NAG 2014 pod­po­ri­li: AT&T, T-Sys­tems, SWAN, ADEC­CO Slo­va­kia, Alef­Dis­tri­bu­tion SK, Slo­va­net, Antik Com­pu­ter, Goog­le Slo­va­kia, ITAS, Ko­si­ce IT Valley, Ame­ric­ká ob­chod­ná a prie­my­sel­ná ko­mo­ra v SR, Fó­rum pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie v SR, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach a Me­diál­ny par­tner PC RE­VUE/In­foware.

Vý­sled­ky sú­ťa­že NAG 2014:

Ka­te­gó­ria vzde­lá­va­cie vi­dea: 1. Na hra­ne (SSOŠ Pop­rad), 2. VPN (SOŠ Han­dlo­vá), 3. Lás­ka cez UDP (CNL, TU­KE).

Stre­doš­kol­ský štu­den­ti
Ka­te­gó­ria HS3 (troj­člen­né druž­stva):
1. SPŠe Ko­ši­ce, 2. SOŠ Han­dlo­vá, 3. SS SPŠE N. Zá­mky;

Ka­te­gó­ria UNI (jed­not­liv­ci): 1. M. Ton­hau­ser - SOŠ Han­dlo­vá, 2. V. Ku­chár, SPŠE, KE, 3. T. Da­niš, SS SPŠE N. Zá­mky.

Ka­te­gó­ria CCNA Net­Ri­ders: 1. J. Pullman, SOŠ Han­dlo­vá, 2. V. Ku­chár, SPŠE Ko­ši­ce, 3. M. Kraj­ňák, SPŠE Pre­šov

Ka­te­gó­ria IT Es­sen­tial Net­Ri­ders: 1. T. Da­niš, SS SPŠE N. Zá­mky, 2. A. Kai­ser, SS SPŠE N. Zá­mky, 3. P. Goldschmidth, SS SPŠE N. Zá­mky

Vy­so­koš­kol­ský štu­den­ti:
Ka­te­gó­ria UNI:A. So­vák, TU­KE, 2. J. Ja­no­vic, Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, 3. V. Stra­ka, STU Bra­tis­la­va

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me sie­ťo­vých aka­dé­mií a cel­ko­vé po­ra­die v jed­not­li­vých ka­te­gó­riach náj­de­te na strán­ke www.ne­ta­cad.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter