Tablety učiteľa nenahradia, deti si však vďaka nim viac zapamätajú

Za up­ly­nu­lé de­siat­ky ro­kov sa škol­ské trie­dy me­ni­li len koz­me­tic­ky a vý­ni­moč­ne. Niek­to­ré zmo­der­ni­zo­va­li za­ria­de­nie, vy­ma­ľo­va­li ste­ny a vy­me­ni­li la­vi­ce, ale sys­tém vý­uč­by a po­môc­ky sa me­nia po­mal­šie. Aj pre­to sme v rám­ci šir­šej ini­cia­tí­vy naz­va­nej Vzde­lá­va­me pre bu­dúc­nosť spo­lu s par­tner­mi pri­nies­li na Slo­ven­sko pro­jekt di­gi­tál­nej trie­dy. Je pos­ta­ve­ný na naj­mo­der­nej­ších za­ria­de­niach, kto­ré spĺňa­jú naj­vyš­šie po­žia­dav­ky na prá­cu s di­gi­tál­ny­mi tech­no­ló­gia­mi.

Po tom, čo sme vy­ba­vi­li tab­let­mi s Win­dows 8.1, vý­uč­bo­vým sof­tvé­rom a inter­ak­tív­nou do­ty­ko­vou ta­bu­ľou ZŠ R. Di­lon­ga v Tr­ste­nej, sa po­dob­né­ho kon­cep­tu doč­ka­la aj di­gi­tál­na trie­da na tr­nav­skom Gym­ná­ziu J. Hollé­ho. Tr­nav­ská di­gi­tál­na trie­da po­zos­tá­va z naj­mo­der­nej­ších za­ria­de­ní, kto­ré pl­no­hod­not­ne nah­ra­dia sto­lo­vý po­čí­tač, pri­čom spĺňa­jú naj­vyš­šie po­žia­dav­ky na prá­cu či štú­dium. Gym­na­zis­tom v Tr­na­ve tak za­trak­tív­ni štú­dium 20 tab­le­tov Asus Tran­sfor­mer Book T100 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1, kan­ce­lár­skym ba­lí­kom Of­fi­ce 365 a vzde­lá­va­cím sof­tvé­rom pre Win­dows. Ok­rem to­ho sme gym­na­zis­tom vy­me­ni­li aj tra­dič­nú ta­bu­ľu za inter­ak­tív­nu do­ty­ko­vú LED ob­ra­zov­ku. Žia­ci a uči­teľ si tak mô­žu svo­je tab­le­ty jed­no­du­cho pre­po­jiť s ta­bu­ľou - ob­ra­zov­kou a zob­ra­ziť tak rôz­ne rie­še­nia úloh, prík­la­dy či vy­učo­va­ciu lát­ku.

Zria­de­ním di­gi­tál­nej trie­dy na ZŠ Ru­dol­fa Di­lon­ga v Tr­ste­nej a Gym­ná­ziu J. Hollé­ho v Tr­na­ve však pro­jekt ne­kon­čí. V naj­bliž­šom ob­do­bí bu­de­me pok­ra­čo­vať a pri­ne­sie­me tab­le­to­vé za­ria­de­nia aj do os­tat­ných škôl. Ďal­šou di­gi­tál­nou trie­dou, kto­rá bu­de v rám­ci pro­jek­tu Vzde­lá­va­me pre bu­dúc­nosť ot­vo­re­ná, bu­de Ho­te­lo­vá aka­dé­mia na Mi­ko­ví­ni­ho uli­ci č. 1 v Bra­tis­la­ve.

Viac in­for­má­cií o pro­jek­te náj­de­te na www.vzde­la­va­mep­re­bu­duc­nost.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter