Success Academy pomôže nájsť cestu za vysnívanou prácou

Pod­ľa pries­ku­mu agen­tú­ry Fo­cus po­va­žu­je vý­ber za­mes­tna­nia za jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších roz­hod­nu­tí v ži­vo­te až 79 % mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku. Voľ­ba správ­ne­ho po­vo­la­nia je veľ­mi dô­le­ži­tá a net­re­ba ju za­ned­bá­vať. Až 47,7 % Slo­vá­kov to­tiž pra­cu­je v úpl­ne inom od­bo­re, kto­rý vy­štu­do­va­li a 40 % res­pon­den­tov by sa roz­hod­lo pre iný prie­beh svo­jej ka­rié­ry, ke­by moh­li svo­je roz­hod­nu­tie zo­pa­ko­vať eš­te raz.

Vô­bec pr­vé dô­le­ži­té roz­hod­nu­tie o svo­jom bu­dú­com po­vo­la­ní by mal člo­vek uro­biť už vo svo­jich pät­nás­tich ro­koch, te­da eš­te pred vý­be­rom stred­nej ško­ly. V praxi sa to­tiž mno­hok­rát sa stre­tá­va­me s mla­dý­mi ľuď­mi, či štu­den­tmi, kto­rí prá­ve ab­sol­vo­va­li stred­nú či vy­so­kú ško­lu a hľa­da­jú si svo­je pr­vé za­mes­tna­nie, no ne­ma­jú dos­ta­tok in­for­má­cií o pra­cov­nom tr­hu (31,3 % mla­dých - pod­ľa pries­ku­mu agen­tú­ry Fo­cus).

Dnes je však už všet­ko inak. Prá­ve kon­com ap­rí­la sme sa spo­lu s Ne­zis­ko­vou or­ga­ni­zá­ciou Ap­tech Euro­pe roz­hod­li po­môcť štu­den­tom vy­tvo­re­ním Suc­cess Aca­de­my (Aka­dé­mie ús­pe­chu), kto­rá zod­po­vie všet­ky pot­reb­né otáz­ky a po­mô­že s vý­be­rom správ­ne­ho po­vo­la­nia.

Suc­cess Aca­de­my jed­no­du­cho a preh­ľad­ne spre­vá­dza tren­da­mi a príl­eži­tos­ťa­mi, kto­ré oko­lo se­ba mla­dí ľu­dia ma­jú. Ve­rí­me, že cez dos­ta­tok in­for­má­cií sa zvy­šu­je ich šan­ca vy­brať si správ­nu ces­tu za vy­sní­va­nou prá­cou. Nás os­lo­vil zá­klad­ný prin­cíp aka­dé­mie, dos­tup­nosť in­for­má­cií a šan­ca kaž­dé­ho stať sa pro­fe­sio­ná­lom. Ve­rí­me, že ich aka­dé­mia naš­tar­tu­je, aby iš­li za svo­jim snom a vo­li­li tie správ­ne kro­ky," uvie­dol Mar­kus Breyer, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Suc­cess Aca­de­my po­zos­tá­va zo sied­mich on­li­ne kur­zov, kto­rých ab­sol­vo­va­ním zís­ka­va štu­dent cer­ti­fi­kát ús­peš­né­ho ab­sol­ven­ta. Vďa­ka Suc­cess Aca­de­my tak už štu­den­ti a ab­sol­ven­ti ne­bu­dú mu­sieť preh­ľa­dá­vať množ­stvo strá­nok s ak­tuál­ny­mi reb­ríč­ka­mi či preh­ľad­mi o tr­hu prá­ce. Všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie, se­ba­hod­no­tia­ce tes­ty, od­po­ve­de na otáz­ky, ra­dy, ti­py či vi­deá a pre­zen­tá­cie z praxe tých naj­ús­peš­nej­ších, náj­du na www.suc­ces­sa­ca­de­my.sk.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.suc­ces­sa­ca­de­my.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter