ČR: ASUS ponúka pretaktovanie procesorov Intel na doskách radu H97, H87, B85 a H81

ASUS umož­ní přetak­to­vat nej­novější pro­ce­so­ry In­tel Pen­tiu­mAn­ni­ver­sa­ry Edi­tion (G3258), pro­ce­so­ry In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce („Haswell") a no­vé pro­ce­so­ry In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce („Haswell Ref­resh") na svých zá­klad­ních des­kách za­lo­že­ných na či­po­vých sa­dách H97, H87, B85 a H81. Do­sud přitom by­lo přetak­to­vá­ní těchto pro­ce­sorů mož­né jen na des­kách s chip­se­tem Z87 a Z97.

Fun­kce pro přetak­to­vá­ní pro­ce­sorů In­tel Pen­tium An­ni­ver­sa­ry Edi­tion, pro­ce­sorů In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce a no­vých pro­ce­sorů In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce by­la v mi­nu­los­ti pod­míněna kom­bi­na­cí s či­po­vou sa­dou In­tel Z. S no­vý­mi zá­klad­ní­mi des­ka­mi ASUS řad H97, H87, B85 a H81 si nad­šen­ci do přetak­to­vá­ní bu­dou mo­ci dopřát vy­so­ký vý­kon těchto pro­ce­sorů dí­ky ak­tua­li­za­ci sys­té­mu ASUS UEFI BIOS.

Když do zá­klad­ní des­ky ASUS H97, H87, B85 ne­bo H81 osa­dí uži­va­tel kom­pa­ti­bil­ní pro­ce­sor Pen­tium An­ni­ver­sa­ry Edi­tion, ne­bo pro­ce­so­ry Haswell a Haswell Ref­resh, des­ka auto­ma­tic­ky de­te­ku­je mož­nos­ti přetak­to­vá­ní pro­ce­so­ru, a sou­vi­se­jí­cí pa­ra­met­ry ov­liv­ňu­jí­cí ná­so­bič pro­ce­so­ru se ob­je­ví v sys­té­mu UEFI BIOS.

Poz­nám­ky:

  1. Uži­va­te­lé si mu­sí stáh­nout správ­nou ver­zi sys­té­mu BIOS z webo­vých strá­nek ASUS pod­po­ry pro od­po­ví­da­jí­cí zá­klad­ní des­ku ASUS.
  2. Pro­ce­so­ry In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce („Haswell" a „Haswell Ref­resh") za­hr­nu­jí Co­re i7 4770K, Co­re i5 4670K, Co­re i7-4790K a i5-4690K. Spo­leč­nost ASUS ne­za­ru­ču­je, že později uve­de­né pro­ce­so­ry In­tel s fun­kce­mi pro přetak­to­vá­ní (řada „Haswell Ref­resh K") bu­dou pod­po­ro­vat přetak­to­vá­ní na zá­klad­ních des­kách ASUS H97, H87, B85 a H81.
  3. U zá­klad­ních de­sek ASUS H97 lze přetak­to­vat pou­ze ná­so­bič CPU (hod­no­ta „CPU ra­tio") no­vých pro­ce­sorů Pen­tium, pro­ce­sorů In­tel Co­re K 4. ge­ne­ra­ce („Haswell" a „Haswell Ref­resh").
  4. Spo­leč­nost ASUS ne­za­ru­ču­je, že no­vé pro­ce­so­ry In­tel Pen­tium a pro­ce­so­ry Co­re K („Haswell" a „Haswell Ref­resh") bu­de mož­né přetak­to­vat na zá­klad­ních des­kách ASUS H97, H87, B85 a H81 po­té, co spo­leč­nost In­tel vy­dá ak­tua­li­za­ce softwaru ne­bo firmwaru způso­bu­jí­cí změnu fun­kčnos­ti.
  5. Přetak­to­vá­ní může ov­liv­nit sta­bi­li­tu sys­té­mu, a do­kon­ce poš­ko­dit kom­po­nen­ty ne­bo za­říze­ní. Uži­va­tel pro­vá­dí přetak­to­vá­ní vždy vý­hradně na vlas­tní od­povědnost, ri­zi­ko a nák­la­dy. Spo­leč­nost ASUS ne­ní zod­povědná za ja­ká­ko­li poš­ko­ze­ní či ja­ké­ko­li ško­dy vznik­lé v důsled­ku přetak­to­vá­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter