Americký Minneapolis využíva IBM Smarter Cities technológie

Ame­ric­ké mes­to Min­nea­po­lis vy­uží­va IBM (NY­SE: IBM) Smar­ter Ci­ties tech­no­ló­gie na mo­der­né vy­hod­no­co­va­nie a ana­lý­zu všet­kých dos­tup­ných dát zís­ka­ných z jed­not­li­vých čas­tí mes­ta, za úče­lom zlep­še­nia kva­li­ty ži­vo­ta je­ho oby­va­te­ľov.

Pred­sta­vi­te­lia mes­ta neus­tá­le vy­hod­no­cu­jú viac ako 1250 kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľov, kto­ré vy­po­ve­da­jú o tom, ako sa mes­tu da­rí napĺňať všet­ky vy­tý­če­né cie­le v ob­las­ti eko­no­mic­ké­ho ras­tu, a do akej mie­ry je ten­to roz­voj v sú­la­de s oča­ká­va­nia­mi oby­va­te­ľov mes­ta. Kom­plexne sa pri­tom mo­ni­to­ru­jú všet­ky čin­nos­ti, od op­ráv vý­tl­kov na uli­ciach, prác na zlep­še­ní sys­té­mu dop­ra­vy v mes­te, čin­nos­ti ve­dú­ce k urý­chle­né­mu od­pra­tá­va­niu sne­hu, až po pro­jek­ty tý­ka­jú­ce sa za­is­te­nia lep­šej bez­peč­nos­ti oby­va­te­ľov mes­ta.

Vy­uží­va­nie in­te­li­gen­tných tech­no­ló­gií spo­loč­nos­ti IBM a ana­lý­za veľ­ké­ho ob­je­mu dát sú zá­kla­dom pre zlep­še­nie efek­tív­nos­ti fun­go­va­nia Min­nea­po­li­su. Vy­uží­va­nie Big Da­ta nás­tro­jov po­má­ha pred­sta­vi­te­ľom mes­ta ro­biť lep­šie roz­hod­nu­tia na zá­kla­de kom­plexných ana­lýz vy­hod­nod­cu­jú­cich mi­nu­lé, sú­čas­né aj bu­dú­ce pot­re­by Min­nea­po­li­su.

Po­mo­cou IBM In­telli­gent Ope­ra­tions sof­tvé­ru pos­ky­to­va­né­ho pros­tred­níc­tvom clou­du ma­jú za­mes­tnan­ci mest­ských fi­riem a or­ga­ni­zá­cií prís­tup k naj­nov­ším ana­ly­tic­kým nás­tro­jom, kto­ré účin­ne po­má­ha­jú pri rie­še­ní kri­tic­kých si­tuá­cií, s kto­rý­mi sa mu­sia vy­spo­ria­dať pri ria­de­ní Min­nea­po­li­su a in­for­mu­jú ich o ko­re­lá­ci­cáh me­dzi jed­not­li­vý­mi uda­los­ťa­mi, ku kto­rým v mes­te do­chá­dza.

Rov­na­ko účin­nej­šie vie Min­nea­po­lis pos­tu­po­vať pri bo­ji so zlo­či­nom, keď­že po­mo­cou Ibm tech­no­ló­gií do­ká­že ove­ľa lep­šie mo­ni­to­ro­vať vý­voj kri­mi­na­li­ty v mes­te a ana­ly­zo­vať dô­vo­dy jej vzni­ku. Po­li­caj­né zlož­ky po­tom veľ­mi rých­lo ve­dia ur­čiť, kde po­sil­niť hliad­ky, a ako zvý­šiť bez­peč­nosť mes­ta v kri­tic­kých si­tuáciách.

Po­mo­cou ana­ly­tic­kých nás­tro­jov, pra­cu­jú­cich s pok­ro­či­lý­mi scé­nar­mi pre­di­ku­jú­ci­mi mož­ný vý­voj mes­ta v jed­not­li­vých ob­las­tiach, sa mô­žu pred­sta­vi­te­lia sa­mos­prá­vy Min­nea­po­li­su ove­ľa efek­tív­nej­šie roz­ho­do­vať, ako pos­tu­po­vať pri ria­de­ní mes­ta. Zís­ka­jú tak tiež ove­ľa lep­ší preh­ľad o do­pa­doch svo­jich roz­hod­nu­tí na kva­li­tu ži­vo­ta oby­va­te­ľov a na bu­dú­ci roz­voj mes­ta.

Viac in­for­má­cií náj­de­te Tu.

Viac in­for­má­cií o IBM Smar­ter Ci­ties náj­de­te Tu.

Vi­deo k tla­čo­vej sprá­ve náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter