IBM: Technológie sa stávajú ťahúňom pri inováciách

V ro­ku 2015 bu­de až 80 per­cent zo všet­ké­ho sof­tvé­ru, kto­rý sa bu­de vy­ví­jať pos­ta­ve­né­ho na clou­de, po­ve­dal na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii IBM Bu­si­ness Con­nect 2014 ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Mar­tin Mur­gáč.

Svet pod­ni­ka­nia bu­dú v naj­bliž­ších ro­koch ov­plyv­ňo­vať tri hlav­né tren­dy. Pr­vým bu­de vy­uží­va­nie dát fir­ma­mi. Dru­hým pos­tu­pu­jú­ci pre­chod k vy­uží­va­niu clou­do­vých tech­no­ló­gií, kto­ré bu­dú pod­ni­kom a or­ga­ni­zá­ciám pri­ná­šať eš­te väč­šiu mie­ru flexibi­li­ty a efek­ti­vi­ty, a tre­tím veľ­mi dô­le­ži­tým tren­dom bu­de pos­ky­to­va­nie per­so­na­li­zo­va­ných pro­duk­tov a slu­žieb uši­tých na mie­ru pot­re­bám zá­kaz­ní­kov," po­ve­dal na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii spo­loč­nos­ti IBM na Slo­ven­sku Bu­si­ness Con­nect 2014 ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Mar­tin Mur­gáč.

Re­vo­luč­ný nás­tup tech­no­ló­gií v pos­led­ných ro­koch a urý­chle­nie tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­ja vý­raz­ne ov­plyv­ňu­je vý­voj v jed­not­li­vých prie­my­sel­ných od­vet­viach. Už dnes je na sve­te viac ľu­dí, kto­rí ma­jú mo­bil­ný te­le­fón, ako ľu­dí, kto­rí ma­jú prís­tup k pit­nej vo­de. Naj­nov­šie tech­no­ló­gie neus­tá­le pret­vá­ra­jú aj spô­sob vy­uží­va­nia IT vo fir­mách. V od­vet­ví ban­kov­níc­tva a fi­nan­cií sa nap­rík­lad spo­lu s re­gu­la­tór­nym rám­com, kto­rý pri­chá­dza z Európ­skej únie stá­va­jú no­vé tech­no­ló­gie jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších či­ni­te­ľov ov­plyv­ňu­jú­cich trh do bu­dúc­nos­ti.

Rast vý­zna­mu tech­no­ló­gií potvr­di­li aj vý­sled­ky IBM C-sui­te Stu­dy 2013. Pod­ľa ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov fi­riem, kto­rí sa do tej­to štú­die za­po­ji­li sú tech­no­ló­gie naj­výz­nam­nej­ším von­kaj­ším či­ni­te­ľom ov­plyv­ňu­jú­cim po­do­bu fi­riem. Eš­te vý­raz­nej­šie ako v sú­čas­nos­ti ov­plyv­nia v naj­bliž­ších ro­koch po­do­bu biz­ni­su aj dá­ta, s kto­rý­mi bu­dú stá­le viac pra­co­vať nie­len fir­my ale aj bež­ní kon­zu­men­ti.

Vy­so­kú hod­no­tu správ­ne vy­bra­ných a skom­bi­no­va­ných dát pre zá­kaz­ní­kov potvr­dil na kon­fe­ren­cii IBM Bu­si­ness Con­nect 2014 aj Ma­rek So­li­vajs, fi­nanč­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Hy­za. Ho­ci hy­di­ná­reň na pr­vý poh­ľad ne­vy­ze­rá ako fir­ma, kto­rú by si zá­kaz­ník spá­jal s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi, pod­ľa So­li­vaj­sa do­ká­za­la Hy­za náj­sť spô­sob, ako ich vy­užiť.

„Bo­lo pre nás vý­zvou vy­svet­liť zá­kaz­ní­kom, že sme nao­zaj to, čo je­me. Ľudia sa veľ­mi ra­di hra­jú, tak sme vy­mys­le­li pro­jekt Úprim­né kur­ča, kto­rý sme oko­re­ni­li pri­da­nou hod­no­tou pre spot­re­bi­te­ľa. Ten si mo­hol pod­ľa rod­né­ho čís­la kur­ča­ťa na inter­ne­te náj­sť, kde bo­lo cho­va­né, čo jed­lo a čo sa po­tom v ko­neč­nom dôs­led­ku dos­ta­ne do je­ho ža­lúd­ka," prib­lí­žil ako sa dá skĺbiť smar­tfón s ku­ra­ťom. Špič­ko­vých pre­zen­tá­cií a dis­ku­sií na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii IBM sa zú­čas­tni­lo tak­mer 200 účas­tní­kov z ra­dov slo­ven­ských fi­riem, or­ga­ni­zá­cií a uni­ver­zít.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter