ĽudiaĽuďom.sk: Papp, Jaroš a Haasová deťom

Da­ruj­te a bu­de­te ob­da­ro­va­ní. To je hlav­né hes­lo veľ­kej pár­ty pre de­ti, kto­rá sa chys­tá za­čiat­kom jú­la. Kaž­dý, kto pros­tred­níc­tvom dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk pris­pe­je ľu­bo­voľ­nou su­mou na jed­nu z troch vy­bra­ných vý­ziev cho­rých de­tí, zís­ka auto­ma­tic­ky ro­din­nú vstu­pen­ku na ak­ciu pl­nú det­ských hier, zá­ba­vy a kon­cer­tu Zu­za­ny Haa­so­vej, Ro­ba Pap­pa a Mi­ra Ja­ro­ša.

Tri prí­be­hy, tri ťaž­ké osu­dy. To je Miš­ka, kto­rá sa na­ro­di­la v šies­tom me­sia­ci a tr­pí det­skou moz­go­vou obr­nou, se­kun­dár­nou epi­lep­siou, či ťaž­kou myopiou. Rov­na­ko je to Alex, kto­rý rov­na­ko kvô­li pred­čas­né­mu na­ro­de­niu ne­vie sám stáť, cho­diť, ani se­dieť. Na­po­kon je to Na­tál­ka, kto­rá sa na­ro­di­la bez vy­vi­nu­té­ho úcho­po­vé­ho ref­lexu v ľa­vej ru­ke. Tie­to de­ti sú jed­ny z mno­hých, kto­ré ma­jú na dar­cov­skom por­tá­li ĽudiaĽuďom.sk za­re­gis­tro­va­nú vý­zvu, či­že žia­dosť o fi­nan­čnú po­moc. Ich osu­dy však neos­ta­li bez pov­šim­nu­tia. Tro­ji­ca zná­mych slo­ven­ských osob­nos­tí - Zu­za­na Haa­so­vá, Ro­bo Papp a Mi­ro Ja­roš sa roz­hod­la, že si prá­ve tie­to vý­zvy vez­me pod svoj pat­ro­nát.

Už dru­hý týž­deň pre­bie­ha ich vzá­jom­ný sú­boj v tom, kto zís­ka v pros­pech svo­jej vý­zvy viac pe­ňa­zí. Na kon­ci však nik­to neos­ta­ne po­ra­ze­ný, prá­ve nao­pak. Od­me­na to­tiž ča­ká na kaž­dé di­eťa a mož­no prá­ve aj na to va­še. Už 8.jú­la sa to­tiž us­ku­toč­ní veľ­ká det­ská pár­ty, na kto­rú bu­de poz­ván­ka za­sla­ná kaž­dé­mu, kto pris­pe­je ľu­bo­voľ­nou su­mou v pros­pech Miš­ky, Alexa, či Na­tál­ky. Poz­ván­ka pla­tí pre ce­lú ro­di­nu a to už sku­toč­ne sto­jí za to. „De­ti mi­lu­jú zá­ba­vu, pre­to sme sa roz­hod­li im prip­ra­viť ta­kú­to ak­ciu. Ko­nať sa bu­de v uto­rok ôs­me­ho jú­la v pod­ni­ku Ko­jot Pub v Bra­tis­la­ve, kto­rý má krás­nu te­ra­su, det­ské at­rak­cie, tram­po­lí­nu, či ja­zier­ko s ry­ba­mi. Chý­bať ne­bu­dú rôz­ne sú­ťa­že, ce­ny a hlav­ný bod prog­ra­mu - kon­cert na­šich troch osob­nos­tí. Už len pre ten ra­dost­ný det­ský ús­mev sa za­po­jiť do tej­to ak­cie roz­hod­ne op­la­tí," po­ve­dal To­máš Má­cha, PR ma­na­žér por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk.

Do pod­po­ry jed­not­li­vých vý­ziev sa mô­že­te za­po­jiť do 22. jú­na a to jed­nouchým klik­nu­tím na www.lu­dia­lu­dom.sk/Mis­ka, www.lu­dia­lu­dom.sk/Alex ale­bo www.lu­dia­lu­dom.sk/Na­tal­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter