ČR: Sophos Cloud je jediným cloudovým bezpečnostným riešením pre spoločnú správu prostredia

Spo­leč­nost Sop­hos ozná­mi­la svo­ji stra­te­gii pro re­gion CEE­MEA, kte­rá se tý­ká bez­peč­nos­tní­ho řeše­ní spra­vo­va­tel­né­ho z prostředí clou­du. Ta­to stra­te­gie os­lo­ví or­ga­ni­za­ce, kte­ré vy­ža­du­jí jed­no­duš­ší přís­tup k bez­peč­nos­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Sop­hos Cloud překo­ná­vá kon­ku­ren­ční řeše­ní a je je­di­nou bez­peč­nos­tní služ­bou, kte­rá z jed­né kon­zo­le hos­to­va­né v clou­du umož­ňu­je spra­vo­vat prostředí s ope­rač­ní­mi sys­té­my Win­dows a Mac a mo­bil­ní za­říze­ní. Sop­hos Cloud je snad­no pou­ži­tel­ná bez­peč­nos­tní služ­ba, kte­rá pos­ky­tu­je nez­byt­nou ochra­nu před sou­čas­ný­mi pok­ro­či­lý­mi hroz­ba­mi.

Dí­ky snad­né im­ple­men­ta­ci a jed­no­du­ché správě před­sta­vu­je Sop­hos Cloud je­di­neč­né řeše­ní, kte­ré umož­ňu­je sprá­vu, re­por­ting a li­cen­co­vá­ní za­lo­že­né na uži­va­te­lích. Po­mo­cí clou­do­vé služ­by mo­hou par­tneři spo­leč­nos­ti Sop­hos a IT ma­na­ge­ment ve fir­mách všech ve­li­kos­tí řídit a udr­žo­vat ochra­nu kon­co­vých bodů. A to pro všech­ny uži­va­te­le bez oh­le­du na to, kde se ti­to uži­va­te­lé fy­zic­ky na­chá­ze­jí Ves­tavěné za­bez­pe­če­ní webu brá­ní uži­va­telům v přís­tu­pu na škod­li­vé a in­fi­ko­va­né webo­vé strán­ky a no­vé říze­ní prá­ce s webo­vým ob­sa­hem, za­lo­že­né na po­li­ti­kách, umož­ňu­je bez­peč­né a pro­duk­tiv­ní vy­uži­tí webu.

Uve­de­ní služ­by Sop­hos Cloud je pr­vním kro­kem ve stra­te­gii spo­leč­nos­ti Sop­hos, v rám­ci kte­ré je hlav­ním cí­lem zpřís­tup­nit pro prostředí clou­du ce­lé bez­peč­nos­tní por­tfo­lio. Spo­leč­nost Sop­hos přitom ale i na­dá­le bu­de pok­ra­čo­vat v ino­va­cích a roz­šiřová­ní svých bez­peč­nos­tních řeše­ní dos­tup­ných v po­době kla­sic­ké­ho software v re­ži­mu on-pre­mi­se. Dos­tup­nost v obou li­cen­čních mo­de­lech dá­vá IT pro­fe­sio­nálům mož­nost vý­běru, jak nej­lé­pe spra­vo­vat za­bez­pe­če­ní IT, přesně dle kon­krét­ních po­ža­davků in­di­vi­duál­ních prostředí.

"Sop­hos Cloud je na­ší od­povědí na neus­tá­lý sou­boj IT týmů s po­ža­dav­ky na efek­tiv­ní za­bez­pe­če­ní in­for­mač­ních tech­no­lo­gií v je­jich fir­mách," říká Kris Ha­ger­man, ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Sop­hos. „Mu­sí­me si uvědo­mit, že ty­to tý­my mo­hou být vel­mi ma­lé, někdy do­kon­ce může jít jen o jed­no­ho je­di­né­ho člověka. Přitom hroz­by, kte­rým ty­to tý­my če­lí, bez prob­lémů po­ra­zí i ce­lou ar­má­du IT od­bor­níků. A aby­chom těmto týmům v je­jich bo­ji po­moh­li a ochrá­ni­li je před to­tál­ní po­ráž­kou, tak právě pro­to přichá­zí­me s no­vým bez­peč­nos­tním řeše­ním pro prostředí clou­du. Sop­hos Cloud před­sta­vu­je jed­nu z klí­čo­vých prio­rit na­ší vi­ze být nej­lep­ším do­da­va­te­lem uce­le­né­ho a vý­kon­né­ho za­bez­pe­če­ní IT, kte­ré mo­hou vy­užít ne­jen ma­lé a středně vel­ké fir­my, ale všech­ny or­ga­ni­za­ce, kte­ré hle­da­jí ces­tu, jak bez­peč­nost in­for­mač­ních tech­no­lo­gií vý­razně zjed­no­du­šit."

"Těší nás kaž­dý no­vý roz­voj řeše­ní Sop­hos Cloud, os­tatně jde o dal­ší krok v na­ší stra­te­gii vy­uži­tí clou­du k vy­tvoření no­vých, ino­va­tiv­ních řeše­ní. Te­dy ta­ko­vých řeše­ní, kte­rá umož­ní če­lit neus­tá­le ros­tou­cím bez­peč­nos­tním hroz­bám za­měřeným na ma­lé a středně vel­ké fir­my," říká­Bill Luc­chi­ni, vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ma­na­žer di­vi­ze Sop­hos Cloud. "Na­še služ­ba umož­ňu­je IT od­bor­níkům zjed­no­du­šit sprá­vu za­bez­pe­če­ní bez ja­ké­ho­ko­li ne­ga­tiv­ní­ho do­pa­du na po­ža­dav­ky uži­va­telů tý­ka­jí­cí se pou­ži­tel­nos­ti a vý­ko­nu. Za­bez­pe­če­ní s mož­nos­tí jed­no­du­ché sprá­vy z prostředí clou­du je přesně to, co na­ši zá­kaz­ní­ci i par­tneři oče­ká­va­jí."

Sop­hos Cloud a Chan­nel First: Ideál­ní kom­bi­na­ce pro pos­ky­to­va­te­le IT řeše­ní
Sop­hos Cloud umož­ňu­je - v sou­la­du se zá­vaz­ky spo­leč­nos­ti Sop­hos ke svým ob­chod­ním par­tnerům - aby pos­ky­to­va­te­lé IT řeše­ní a out­sour­cin­go­vé spo­leč­nos­ti na­bíd­ly zá­kaz­níkům řeše­ní s přida­nou hod­no­tou. Jed­not­ná ad­mi­nis­trač­ní webo­vá kon­zo­le, kte­rá je hos­to­va­ná v prostředí clou­du spo­leč­nos­ti Sop­hos, umož­ňu­je kom­plet­ní ochra­nu uži­va­telů i za­říze­ní. Par­tneři ma­jí na­víc k dis­po­zi­ci přeh­led­né roz­hra­ní, kte­ré umož­ňu­je na úrov­ni jed­not­li­vých zá­kaz­níků spra­vo­vat je­jich před­plat­né, za­říze­ní a bez­peč­nos­tní po­li­ti­ky.

Třice­ti­den­ní zku­šeb­ní ver­ze Sop­hos Cloud je dos­tup­ná na ad­re­se www.sop­hos.com/cloud.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter