Deutsche Telekom dokončuje akvizíciu spoločnosti GTS

Ne­mec­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom sa sús­tre­ďu­je viac na zjed­no­te­nie svoj­ho pod­ni­ka­nia s čin­nos­ťou ne­dáv­no kú­pe­nej spo­loč­nos­ti GTS Cen­tral Euro­pe, kto­rá je pos­ky­to­va­te­ľom op­tic­kej infra­štruk­tú­ry, ako na plá­no­va­nie no­vých ak­vi­zí­cií vo vý­chod­nej Euró­pe. Uvied­la to vo štvr­tok člen­ka správ­nej ra­dy spo­loč­nos­ti Claudia Ne­mat. Ne­mec­ký Te­le­kom kú­pil fir­mu GTS v mi­nu­lom ro­ku za 546 mil. eur, pri­čom do­ho­da bo­la do­kon­če­ná až mi­nu­lý me­siac.

"Za­me­ria­va­me sa na op­ti­ma­li­zá­ciu pod­ni­ka­nia v kra­ji­nách, v kto­rých pô­so­bí­me, a in­teg­rá­ciu na­šich ak­tív," uvied­la Ne­mat na náv­šte­ve vo Var­ša­ve. Do­da­la, že naj­bliž­ších dva­násť me­sia­cov bu­de tá­to in­teg­rá­cia cie­ľom spo­loč­nos­ti v tej­to ob­las­ti.

GTS vlas­tní a pre­vádz­ku­je stre­dis­ko dá­to­vej a op­tic­kej sie­te, kto­ré pok­rý­va Slo­ven­sko, Čes­kú re­pub­li­ku, Ma­ďar­sko, Poľ­sko a Ru­mun­sko. Pos­ky­tu­je hla­so­vé a dá­to­vé služ­by pre kom­plexné vir­tuál­ne pri­vát­ne sie­te a clou­do­vé služ­by.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter