SWAN MULTIMEDIA prichádza na Windows Phone

SWAN je pr­vý ope­rá­tor, kto­rý umož­ňu­je sle­do­vať TV vy­sie­la­nie na všet­kých hlav­ných mo­bil­ných plat­for­mách.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN roz­ši­ru­je por­tfó­lio OTT plat­fo­riem. Zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je sle­do­vať TV vy­sie­la­nie už aj na za­ria­de­niach s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Tú­to mož­nosť pri­ná­ša ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku.

Ap­li­ká­cia SWAN MUL­TI­ME­DIA pre Win­dows Pho­ne umož­ní zá­kaz­ní­kom IPTV SWAN MUL­TI­ME­DIA sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie a ar­chi­vo­va­né re­lá­cie vy­bra­ných te­le­víz­nych ka­ná­lov. Od­vy­sie­la­né prog­ra­my sú v TV ar­chí­ve dos­tup­né po­čas sied­mich dní. Sú­čas­ťou ap­li­ká­cie ja aj mož­nosť vy­tvá­rať nah­ráv­ky a pria­mo ich pre­ze­rať na pre­nos­nom za­ria­de­ní ale­bo na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke pros­tred­níc­tvom set top box-u.

Služ­ba OTT SWAN MUL­TI­ME­DIA je ako je­di­ná na Slo­ven­sku dos­tup­ná pre všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. Ap­li­ká­cie sú k dis­po­zí­cii na bez­plat­né stiah­nu­tie z ob­cho­dov Ap­pSto­re, Goog­le Play a Win­dows Pho­ne Ob­chod.

Služ­ba OTT SWAN MUL­TI­ME­DIA je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 0,99 EUR za kaž­dé za­re­gis­tro­va­né za­ria­de­nie. Mo­bil­né za­ria­de­nie je mož­né re­gis­tro­vať po­mo­cou set top boxu IPTV služ­by SWAN MUT­LI­ME­DIA.

„Sme ra­di, že ako pr­ví na Slo­ven­sku po­nú­ka­me ap­li­ká­cie mo­bil­nej TV pre naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. Dopl­ne­ním Win­dows Pho­nu do por­tfó­lia služ­by OTT SWAN MUL­TI­ME­DIA pok­ry­je­me dy­na­mic­ky sa roz­ví­ja­jú­cu plat­for­mu," po­ve­dal Jo­zef Pi­pek, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti SWAN.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter