Sprint súhlasil, že za T-Mobile US zaplatí 32 mld. USD

Spo­loč­nosť Sprint sa do­hod­la na kú­pe spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US. Hod­no­ta tran­sak­cie pred­sta­vu­je 32 mld. USD, keď­že fir­ma Sprint súh­la­si­la, že za jed­nu ak­ciu spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US za­pla­tí 40 USD. In­for­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na svo­je zdro­je. Ma­li by sa tak zlú­čiť tre­tia a štvr­tá naj­väč­šia te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť v USA.

V po­rov­na­ní so stre­daj­šou hod­no­tou ak­cií je po­nú­ka­ná su­ma o 17 % vy­ššia. Pod­ľa ana­ly­ti­ka spo­loč­nos­ti JP Mor­gan Han­ne­sa Wit­ti­ga je su­ma 40 USD za ak­ciu, v prí­pa­de, že sa potvr­dí, níz­ka.

Fir­mu Sprint vlas­tní ja­pon­ská spo­loč­nosť Sof­tbank, pri­čom 67 % ak­cií spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US vlas­tní fir­ma Deutsche Te­le­kom. Obid­ve spo­loč­nos­ti bu­dú mu­sieť eš­te ro­ko­vať aj o de­tai­loch fi­nan­co­va­nia. Spo­loč­nos­ti Sprint, T-Mo­bi­le US a ich vlas­tní­ci však bu­dú mu­sieť zís­kať po­vo­le­nie ame­ric­kých re­gu­lač­ných úra­dov. Vlá­da by moh­la mať prob­lém so schvá­le­ním do­ho­dy, keď­že po­čet veľ­kých hrá­čov na tr­hu by kle­sol zo šty­roch na troch.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter