Online videotéka HBO GO v ponuke Telekomu

Te­le­kom roz­ší­ri inter­ak­tív­nu po­nu­ku te­le­ví­zie Ma­gio o on­li­ne vi­deo­té­ku HBO GO, kto­rá po­nú­ka viac ako 1500 ho­dín ob­sa­hu vrá­ta­ne pre­mié­ro­vých ti­tu­lov naj­väč­ších hollywood­skych štú­dií. Ob­ľú­be­né se­riá­ly ako Ga­me of Thro­nes ale­bo True De­tec­ti­ve sú v nej dos­tup­né ih­neď po uve­de­ní v USA aj v špič­ko­vej HD kva­li­te.

HBO GO umož­ňu­je on­li­ne sle­do­vať fil­my, se­riá­ly ale­bo do­ku­men­ty zná­me z TV ka­ná­lu HBO. Stov­ky ho­dín ob­sa­hu sú zá­kaz­ní­ko­vi na HBO GO k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­ča, tab­le­tu, smar­tfó­nu ale­bo Smart TV. Po­nu­ka fil­mov sa ob­mie­ňa pra­vi­del­ne kaž­dý týž­deň a všet­ky ti­tu­ly je mož­né sle­do­vať v pô­vod­nom zne­ní s ti­tul­ka­mi ale­bo s da­bin­gom. Kaž­dý zá­kaz­ník mô­že sle­do­vať vi­deo­té­ku na dvoch za­ria­de­niach sú­čas­ne a cel­ko­vo mô­že mať za­re­gis­tro­va­né až šty­ri za­ria­de­nia. Tie­to za­ria­de­nia si mô­že me­niť a ma­na­žo­vať v nas­ta­ve­niach HBO GO, av­šak maximál­ne mô­že vy­ko­nať päť zmien za me­siac.

HBO GO bu­de od 9. 6. 2014 dos­tup­né všet­kým zá­kaz­ní­kom Ma­gio TV aj Ma­gio Sat. Pod­mien­kou je ak­ti­vo­va­ný pré­mio­vý ba­lí­ček HBO+Ci­ne­max. Ce­na za služ­bu je 2 € me­sač­ne. V rám­ci ak­tuál­ne ak­cio­vej kam­pa­ne Te­le­kom pri­ná­ša pr­vé tri me­sia­ce pou­ží­va­nia služ­by za­dar­mo, pri­čom exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci ba­líč­ku HBO+Ci­ne­max bu­dú mať služ­bu ak­ti­vo­va­nú auto­ma­tic­ky a sta­čí im prih­lá­siť sa na strán­ke hbo­go.sk. Po­nu­ka pla­tí aj pre no­vých zá­kaz­ní­kov ba­líč­ka HBO+Ci­ne­max.

Viac in­for­má­cií zá­kaz­ní­ci náj­du na strán­ke www.te­le­kom.sk/hbo­go.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter