LG predstavuje najtenšiu klimatizáciu na slovenskom trhu so štýlovým dizajnom

Vý­kon­ná kli­ma­ti­zá­cia AR­TCOOL Sty­list s ne­pria­mym ochla­dzo­va­ním vzdu­chu tro­mi smer­mi sprí­jem­ní let­né ho­rú­ce dni.

Kli­ma­ti­zá­cia je ši­kov­ná vec, kto­rá vie zú­tul­niť do­mov os­vie­žu­jú­cim vzdu­chom, no nie vždy ale zlep­ší je­ho cel­ko­vý vzhľad. Veľ­ké a ne­fo­rem­né kli­ma­ti­zač­né „ška­tu­le" ube­ra­jú na krá­se kaž­dé­mu inter­iéru. Zvlášť v zi­me ale­bo chlad­ných dňoch, ke­dy nie sú pl­ne vy­uží­va­né, sa ich prí­tom­nosť len ťaž­ko zdô­vod­ňu­je. No­vá de­cen­tná kli­ma­ti­zá­cia AR­TCOOL Sty­list od LG to ale zá­sad­ne me­ní.

Jed­no­du­chý a čis­tý di­zajn kli­ma­ti­zá­cie ne­ná­pad­ne a na­priek to­mu veľ­mi ele­gan­tne za­pad­ne do kaž­dej mo­der­nej do­mác­nos­ti. Sa šír­kou len 121 mm ide o naj­ten­šiu kli­ma­ti­zač­nú jed­not­ku na tr­hu. Vy­ko­na­ná je v nad­ča­so­vej bie­lej far­be, kto­rá ne­na­ru­ší vzhľad žiad­nej mies­tnos­ti. Na­vy­še má nie­koľ­ko rôz­nych fa­reb­ných pod­svie­te­ní, kto­ré je mož­né vo­liť pod­ľa ná­la­dy či vzhľa­du inter­iéru. Ľah­ko tak na­vo­dí re­laxač­nú či ro­man­tic­kú at­mos­fé­ru, v po­nu­ke má aj nie­koľ­ko pred­nas­ta­ve­ných se­zón­nych prog­ra­mov.

De­cent­ný do­má­ci po­moc­ník
Di­zaj­né­ri AR­TCOOL Sty­list sa za­me­ra­li aj na čas­to opo­mí­na­ný ov­lá­dač, kto­rý je za­lo­že­ný na kon­cep­te „In&On" (in - v ru­ke uží­va­te­ľa, on - na sto­le ale­bo na po­lič­ke). Vďa­ka er­go­no­mic­ké­mu tva­ru pad­ne pres­ne do ru­ky a zá­ro­veň vy­ze­rá dob­re, aj keď je len od­lo­že­ný. Je­ho do­ty­ko­vý dis­plej pri­po­mí­na smar­tfón a je tak veľ­mi ľah­ko a in­tui­tív­ne ov­lá­da­teľ­ný.

Chla­di­vý efekt bez ri­zi­ka
Ho­ci je AR­TCOOL Sty­list je­di­neč­ný svo­jím vzhľa­dom, je­ho hlav­nou úlo­hou je sprí­jem­niť do­mov zme­nou klí­my. LG vy­vi­nu­lo úpl­ne no­vý spô­sob dis­tri­bú­cie vzdu­chu Soft Airflow, kto­rý spo­čí­va v ne­pria­mom ochla­dzo­va­ní vzdu­chu tro­mi rôz­ny­mi smer­mi - dop­ra­va, do­ľa­va a do­le, te­da nie pria­mo na oso­bu v mies­tnos­ti. Tým od­pa­dá strach z na­chlad­nu­tia, premr­znu­té prs­ty up­ros­tred ho­rú­ce­ho le­ta, či bo­les­ti hla­vy, kto­ré sú hlav­ný­mi stra­šiak­mi príl­iš sil­nej kli­ma­ti­zá­cie. Lo­pat­ky, kto­ré roz­há­ňa­jú vzduch, sú umies­tne­né na za­dnej čas­ti čel­né­ho pa­ne­lu, vďa­ka čo­mu nie sú vô­bec vi­dieť a ne­ru­šia tak cel­ko­vý vzhľad kli­ma­ti­zá­cie.

AR­TCOOL Sty­list je už k dos­ta­niu v dis­tri­buč­nej sie­ti a to za ce­nu v roz­me­dzí od 925 € do 1295 €.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter