Cleverlance reintegrovala produkt People@work na nový ngCRM systém pre Slovak Telekom

Spo­loč­nosť Cle­verlan­ce En­terpri­se So­lu­tions pris­pe­la k na­sa­de­niu ngCRM v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom rein­teg­rá­ciou pro­duk­tu Peop­le @work. Dô­vo­dom rein­teg­rá­cie CRM ce­lej sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom, kto­rej je Slo­vak Te­le­kom čle­nom, bo­lo vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho sys­té­mu sta­ros­tli­vos­ti o zá­kaz­ní­kov a evi­den­ciu ich ob­jed­ná­vok na­prieč všet­ký­mi pre­no­so­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, fixný­mi i mo­bil­ný­mi.

Pre­to­že Cle­verlan­ce už dl­ho­do­bo pod­po­ru­je a roz­ví­ja pre Slo­vak Te­le­kom rie­še­nie pre wor­kfor­ce ma­na­ge­ment - pro­dukt Peop­le At Work (P@W), bo­la Cle­verlan­ce priz­va­ná aj k to­mu­to pro­jek­tu. Naj­väč­ší mul­ti­me­diál­ny ope­rá­tor na Slo­ven­sku Slo­vak Te­le­kom pô­vod­ne pou­ží­val CRM sys­tém Sie­bel 6.3, kto­rý bol in­teg­ro­va­ný aj so sys­té­mom P@W. V nad­väz­nos­ti na roz­hod­nu­tie spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom prejsť zo Sie­bel 6.3 na CRM Sie­bel 8.1 bo­lo nut­né up­ra­viť ce­lý rad bu­si­ness pro­ce­sov a im­ple­men­to­vať zme­ny tak­mer vo všet­kých IT sys­té­moch, a to aj P@W.

Pro­jekt zme­ny CRM, vrá­ta­ne nad­vä­zu­jú­cich bu­si­ness pro­ce­sov, za­čal v po­lo­vi­ci ro­ku 2011 a tr­val viac ako dva ro­ky. Po­die­ľa­la sa na ňom ra­da do­dá­va­te­ľov a pra­co­va­li na ňom stov­ky ľu­dí. Spo­loč­nosť Cle­verlan­ce v rám­ci pro­jek­tu in­teg­ro­va­la svo­je už skôr do­da­né rie­še­nie P@W na ngCRM. Jed­na­lo sa o po­mer­ne zlo­ži­tú a kom­plexnú rein­teg­rá­ciu pro­duk­to­vé­ho ka­ta­ló­gu, no­vých workflows apod. Sú­čas­ne bo­lo ne­vyh­nut­né uro­biť niek­to­ré úp­ra­vy P@W pre pot­re­by Sie­bel 8.1. Po na­sa­de­ní do pro­duk­čné­ho pros­tre­dia doš­lo k zjed­no­te­niu pro­duk­to­vé­ho ka­ta­ló­gu po­nú­ka­ných slu­žieb, čo má po­zi­tív­ny vplyv na ob­jem zria­ďo­va­ných slu­žieb. Vďa­ka pl­né­mu vy­uži­tiu pro­duk­tu P@W sú te­raz zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­né zá­väz­né reál­ne ter­mí­ny zria­de­nia služ­by hneď pri pr­vom za­vo­la­ní na call cen­trum, ale­bo po náv­šte­ve ka­men­né­ho ob­cho­du - tak­zva­ný One Stop Shop­ping.

„S kva­li­tou slu­žieb od Cle­verlan­ce sme spo­koj­ní. Vy­so­kú úro­veň potvr­dzu­je aj sku­toč­nosť, že na­sa­de­nie pre­beh­lo bez prob­lé­mov prá­ve v in­teg­rač­nej čas­ti, kto­rá bý­va ná­chyl­ná na prog­ra­mo­vé chy­by," uvied­la Bea­ta La­ci­ko­vá, ma­na­žér­ka do­dá­va­nie IT rie­še­ní v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

„Ply­nu­lý ná­beh do pre­vádz­ky umož­ni­la vhod­ne zvo­le­ná stra­té­gia vý­vo­ja a ap­li­ko­va­nie zmien, ke­dy len zme­nou kon­fi­gu­rá­cie sme umož­ni­li pre­chod na no­vú ver­ziu in­teg­rá­cie CRM a P@W. To­to sa tiež pre­ja­vi­lo v mi­ni­me chýb v in­teg­rač­ných tes­toch a spo­koj­nos­ťou zá­kaz­ní­ka," uvie­dol Mi­lan Mi­to­šin­ka, ve­dú­ci jed­not­ky mo­bil­ných rie­še­ní Cle­verlan­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter