Zlatý klinec 2014 – Telekom má najkreatívnejšiu kampaň a je klientom dvadsaťročia

V pia­tok ve­čer oce­ni­li v bra­tis­lav­skom Is­tro­po­li­se už po 20-krát naj­lep­šie slo­ven­ské rek­la­my a rek­lam­né agen­tú­ry. Po­ro­ta sú­ťa­že Zla­tý kli­nec 2014 ude­li­la spo­lu 16 naj­vyš­ších oce­ne­ní - Zla­tých klin­cov, ok­rem to­ho 16-krát strie­bro a 26-krát bronz. Te­le­kom si cel­ko­vo od­nie­sol tri Zla­té, šty­ri Strie­bor­né a tri Bron­zo­vé klin­ce.

V ka­te­gó­rii Te­le­víz­na rek­la­ma pre ko­mer­čné pro­duk­ty a služ­by zví­ťa­zil rek­lam­ný spot "Je­žiš­ko", kto­rý bol sú­čas­ťou rek­lam­nej kam­pa­ne Te­le­ko­mu "Pra­vé Via­no­ce" z di­el­ne MUW Saat­chi & Saat­chi. Agen­tú­ra za tú­to kam­paň zís­ka­la zá­ro­veň Strie­bor­ný kli­nec v ka­te­gó­rii Kam­paň.

Te­le­kom zís­kal aj oce­ne­nie za naj­krea­tív­nej­šiu kam­paň ro­ka - je ňou kam­paň „Pred 100 rok­mi by bo­li hviez­dy", kto­rú pre ope­rá­to­ra prip­ra­vi­la agen­tú­ra MUW Saat­chi & Saat­chi. Kam­paň vznik­la pri príl­eži­tos­ti Me­dzi­ná­rod­né­ho týž­dňa Ne­po­ču­jú­cich a nies­la sa v štý­le ne­mé­ho fil­mu 20. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. Spo­lu zís­ka­la až päť klin­cov - dva Zla­té, dva Strie­bor­né a je­den Bron­zo­vý (TV spot).

Te­le­kom si tiež od­nie­sol špe­ciál­ne oce­ne­nie „Klient dvad­sať­ro­čia", pre­to­že zís­kal naj­vyš­ší po­čet vá­že­ných bo­dov za všet­ky Klin­ce a shortlis­ty za pos­led­ných 20 ro­kov.

„Zo zís­ka­ných oce­ne­ní sa nes­mier­ne te­ší­me. Potvr­dzu­jú na­šu dl­ho­do­bú sna­hu o krea­tív­ny prís­tup ku ko­mu­ni­kač­ným rie­še­niam ako jed­né­mu zo spô­so­bov zís­ka­nia kon­ku­ren­čnej vý­ho­dy a cie­le­né­ho bu­do­va­nia vní­ma­nia znač­ky Te­le­kom ako ino­va­tív­ne­ho ope­rá­to­ra," po­ve­da­la Dra­ho­mí­ra Ju­rí­ko­vá, se­nior ma­na­žér­ka di­gi­tál­nych slu­žieb a mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie Slo­vak Te­le­ko­mu.

Kom­plet­ný preh­ľad oce­ne­ní náj­de­te tu: http://www.zla­tyk­li­nec.sk/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter