ASBIS SK vyhlásený na Slovensku za IBM Distribútora roka 2013

Spo­loč­nosť AS­BIS SK opä­tov­ne zís­ka­la pres­tíž­ne oce­ne­nie IBM Dis­tri­bú­tor ro­ka 2013. Spo­loč­nosť IBM zor­ga­ni­zo­va­la sláv­nos­tné vy­hlá­se­nie naj­lep­ších ob­chod­ných par­tne­rov pod náz­vom „IBM Par­tner ro­ka 2013" dňa 13. má­ja 2014 v Bra­tis­la­ve.

„Veľ­mi nás te­ší, že sme nep­retr­ži­te štr­násťkrát za se­bou zís­ka­li oce­ne­nie IBM Dis­tri­bú­tor ro­ka. Ok­rem toh­to oce­ne­nia, za­čiat­kom ro­ka 2014 bo­la na­ša spo­loč­nosť vy­hlá­se­ná za jed­né­ho z TOP par­tne­rov spo­loč­nos­ti IBM v rám­ci prog­ra­mu IBM Glo­bal Fi­nan­cing za rok 2013. Tie­to oce­ne­nia od­rá­ža­jú usi­lov­nú a obe­ta­vú prá­cu nie­len na­šej IBM di­ví­zie, ale ce­lej spo­loč­nos­ti AS­BIS SK. Ďaku­je­me na­šim ob­chod­ným par­tne­rom za pre­ja­ve­nú dô­ve­ru a ve­rí­me, že sa aj v bu­dúc­nos­ti ob­rá­tia na náš pro­fe­sio­nál­ny tím." po­ve­dal Zol­tán Ka­ná­vor, ve­dú­ci IBM di­ví­zie AS­BIS SK.

„Pre IBM je veľ­mi dô­le­ži­té, že sa mô­že pri pre­da­ji ši­ro­ké­ho por­tfó­lia svo­jich rie­še­ní a slu­žieb na Slo­ven­sku spo­ľah­núť aj na roz­siah­lu a stá­le sa roz­ši­ru­jú­cu sieť ob­chod­ných par­tne­rov," po­ve­dal pri sláv­nos­tnom od­ov­zdá­va­ní cien na po­du­ja­tí v Bra­tis­la­ve, kto­ré­ho sa zú­čas­tni­li viac ako tri de­siat­ky fi­riem, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Mar­tin Mur­gáč.

Zdroj: ASBIS SK


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter