Slováci zatiaľ nie sú ochotní platiť za HD vysielanie

De­ba­ty o spop­lat­ňo­va­ní ob­sa­hu TV ka­ná­lov vo vy­so­kej kva­li­te a ar­chí­vu ži­vé­ho vy­sie­la­nia pre­bie­ha­jú už dlh­šiu do­bu. Dis­ku­sia o bu­dúc­nos­ti vy­sie­la­nia HD ka­ná­lov, ako aj pos­ky­to­va­nia ne­li­neár­nych slu­žieb pre­beh­la aj na kon­fe­ren­cii Met­ro On Li­ne v Pop­ra­de, kde dis­ku­to­va­li zá­stup­co­via vy­sie­la­te­ľov so zá­stup­ca­mi pos­ky­to­va­te­ľov káb­lo­vých TV a slu­žieb IPTV.

Vy­sie­la­te­lia a ope­rá­to­ri sa chcú do­hod­núť

Otáz­ka ude­le­nia ce­ny za ob­sah je však, naj­mä v prí­pa­de po­nu­ky do­má­cich te­le­ví­zií, veľ­mi cit­li­vá. „Ko­mer­ční vy­sie­la­te­lia sú v nev­ďač­nej po­zí­cii, pre­to­že chcú spop­lat­niť nie­čo, čo bo­lo do­te­raz z his­to­ric­kých dô­vo­dov ako­by za­dar­mo," vy­jad­ril za zá­stup­cov ko­mer­čných vy­sie­la­te­ľov ma­na­žér di­ví­zie pla­te­ných ka­ná­lov TV JOJ An­drej Mik­lá­nek. Zá­ro­veň zdô­raz­nil, že vy­sie­la­te­ľom naj­sle­do­va­nej­ších ko­mer­čných do­má­cich TV sta­níc ide o to, aby sa dos­ta­li na rov­na­kú úro­veň ob­chod­ných vzťa­hov s ope­rá­tor­mi ako kaž­dá iná ko­mer­čná TV, kto­rá do­dá­va svoj sig­nál do ich po­nu­ky. „Na­ším cie­ľom je do­hod­núť sa s ope­rá­tor­mi, ako si roz­de­liť príj­my z ob­sa­hu, kto­rý je ma­jet­kom vy­sie­la­te­ľov," do­dá­va Zden­ko Ry­ša­vý, ria­di­teľ cen­tra tech­ni­ky TV Mar­kí­za a dopĺňa: „HD po­va­žu­je­me za exklu­zív­ny kon­tent, kto­rý by mal byť spop­lat­ne­ný." RTVS v dis­ku­sii za­sta­la špe­ci­fic­kú po­zí­ciu. „Už z ti­tu­lu ve­rej­nop­ráv­nos­ti ne­mô­že­me spop­lat­ňo­vať ope­rá­to­rom nie­čo, čo je vo ve­rej­nom zá­uj­me ší­re­né. Na­ším zá­uj­mom je do­ru­čiť ob­sah bez­plat­ne až do do­mác­nos­ti, a to na akých­koľ­vek plat­for­mách. Di­vá­ci už raz za­pla­ti­li kon­ce­sio­nár­sky pop­la­tok," ho­vo­rí An­drej Do­le­žal, ria­di­teľ sek­cie tech­nic­kej reali­zá­cie RTVS.

Ro­bert Ťavo­da, ria­di­teľ Aso­ciá­cie pre­vádz­ko­va­te­ľov káb­lo­vej te­le­ví­zie vy­jad­ril sta­no­vis­ko, že v prí­pa­de prog­ra­mov slo­ven­ských ko­mer­čných te­le­ví­zií sú tie­to prog­ra­my za­ra­de­né v zá­klad­nej po­nu­ke ope­rá­to­rov, na kto­rej ope­rá­to­ri ne­za­rá­ba­jú. Rep­re­zen­tu­je to časť nák­la­dov na to, aby sa prog­ra­my dos­ta­li k ľu­ďom. Zdô­raz­nil pri tom, že ope­rá­to­ri ma­jú veľ­kú zá­slu­hu na dis­tri­bú­cií prog­ra­mov ko­mer­čných te­le­ví­zií ku kon­co­vým uží­va­te­ľom. HD vy­sie­la­nie po­va­žu­jú zá­stup­co­via pro­vi­de­rov v európ­skom me­rad­le za už štan­dard a nie exklu­zi­vi­tu, ako ju pre­zen­tu­jú slo­ven­skí vy­sie­la­te­lia. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov pre­vádz­ko­va­te­ľov slu­žieb IPTV do­chá­dza k zni­žo­va­niu vý­no­sov pos­ky­to­va­te­ľov IPTV kvô­li zvý­še­ným nák­la­dom. Ďal­šie zvy­šo­va­nie pop­lat­kov ne­po­va­žu­jú za vhod­né vo­či zá­kaz­ní­kom, kto­rí sú nú­te­ní sle­do­vať ob­sah so stá­le sa zvy­šu­jú­cim ob­je­mom rek­la­my. IPTV ope­rá­to­ri za­čí­na­jú vi­dieť pre se­ba veľ­ký pries­tor v no­vých dru­hoch vy­sie­la­nia aký­mi je napr. Net­flix.

Vy­sie­la­te­lia aj ope­rá­to­ri ho­vo­ria, že o tej­to té­me bu­de tre­ba viesť ďal­šie dis­ku­sie a pri­púš­ťa­jú, že ce­lý pro­ces bu­de ne­vyh­nut­né roz­fá­zo­vať na nie­koľ­ko ro­kov.

Čo ho­vo­ria uží­va­te­lia?

Exklu­zív­ny pries­kum spo­loč­nos­ti Slo­va­net ho­vo­rí jas­nou re­čou. Slo­vá­ci nie sú ochot­ní pla­tiť za vy­sie­la­nie slo­ven­ských ka­ná­lov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. „Až 80% opý­ta­ných ne­má zá­ujem pla­tiť za HD ka­ná­ly slo­ven­ských te­le­ví­zií. Väč­ši­na uží­va­te­ľov po­va­žu­je HD za sig­nál mo­der­nej a kva­lit­nej TV a vy­ššia kva­li­ta je pre nich sa­moz­rej­mosť," ho­vo­rí Ján Mi­chlík, ria­di­teľ pod­po­ry pre­da­ja spo­loč­nos­ti Slo­va­net. Rov­na­ký ná­zor vy­jad­ri­li účas­tní­ci pries­ku­mu aj v otáz­ke bu­dú­ce­ho spop­lat­ne­nia ne­li­neár­nych slu­žieb. Slo­vá­ci by ne­vyu­ží­va­li ani služ­bu TV ar­chí­vu ži­vé­ho vy­sie­la­nia na slo­ven­ských TV ka­ná­loch, ak by bo­la spop­lat­ne­ná. „Až 82% res­pon­den­tov sa vy­jad­ri­lo, že služ­bu bu­dú vy­uží­vať iba ak bu­de za­dar­mo," do­dá­va J. Mi­chlík. Pries­kum tak­tiež uká­zal, že služ­bu TV ar­chív v sú­čas­nos­ti vy­uží­va 26% di­vá­kov, 19% si ju má v plá­ne zria­diť a 21% ju ne­má mož­nosť vy­uží­vať, resp. k nej ne­má prís­tup. O služ­bu ne­má zá­ujem 34% opý­ta­ných.

foto1.jpg

Pa­ne­lo­vú dis­ku­siu vie­dol re­dak­tor Tren­du To­máš Czwit­ko­vics (pr­vý zľa­va) a zú­čas­tni­li sa jej (zľa­va): Ľubo­mír Šim­ko zo Slo­ven­skej aso­ciá­cie pre káb­lo­vé te­le­ko­mu­ni­ká­cie, Ro­bert Ťavo­da, ria­di­teľ Aso­ciá­cie pre­vádz­ko­va­te­ľov káb­lo­vej te­le­ví­zie, Jan Folwarcz­ny zo spo­loč­nos­ti AR­TOS, ma­na­žér di­ví­zie pla­te­ných ka­ná­lov TV JOJ An­drej Mik­lá­nek, An­drej Do­le­žal, ria­di­teľ sek­cie tech­nic­kej reali­zá­cie RTVS a Zden­ko Ry­ša­vý, ria­di­teľ cen­tra tech­ni­ky TV Mar­kí­zaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter