Projekt Benefičné elektronické aukcie z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk boli nominované v súťaži Inovatívny čin roka 2013.

Po za­ťaž­ká­va­jú­cej skúš­ke na Via­no­ce sa v ro­ku 2013 na por­tá­li ĽudiaĽuďom.sk naos­tro roz­beh­la služ­ba elek­tro­nic­kých auk­cií. Účas­tní­ci si tu mô­žu vy­dra­žiť dar­če­ky, ale­bo zá­žit­ky. Mi­nu­lý rok pri­nie­sol por­tál aj pr­vú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu na Slo­ven­sku v ob­las­ti fi­lan­tro­pie a do­nor­stva, tak­že pou­ží­va­te­lia sa mô­žu zú­čas­tňo­vať auk­cií aj cez mo­bil­né za­ria­de­nia v akom­koľ­vek tech­no­lo­gic­kom pros­tre­dí.

Cha­ri­ta­tív­nu e-auk­ciu mô­žu or­ga­ni­zo­vať prí­jem­co­via, kto­rí ma­jú uve­rej­ne­nú vý­zvu na por­tá­li ale­bo dar­co­via, kto­rí sa roz­hod­nú tak­to nie­ko­mu po­môcť. Do e-auk­cie da­jú to­var ale­bo služ­bu, kto­rú zís­ka dra­ži­teľ s naj­vyš­šou po­nu­kou. Vý­ťa­žok z e-auk­cie ide na kon­krét­nu vý­zvu na ĽudiaĽuďom.sk, kto­rú ur­čí dra­žob­ník, te­da or­ga­ni­zá­tor e-auk­cie.

Ap­li­ká­cia bo­la uve­de­ná ako prie­kop­níc­ke rie­še­nie vo fi­lan­tro­pii pre všet­ky ope­rač­né sys­té­my vo veľ­mi krát­kom ča­se s níz­ky­mi nák­lad­mi. Ak sa pou­ží­va­teľ prih­lá­si do e-auk­cie cez ap­li­ká­ciu, push no­tif­ká­cie ho zá­ro­veň in­for­mu­jú o tom, ako e-auk­cia pre­bie­ha a že má mož­nosť zvý­šiť svo­ju po­nu­ku.

Od uve­de­nia elek­tro­nic­kých auk­cií vy­dra­ži­li náv­štev­ní­ci pred­me­ty a zá­žit­ky za via­cej ako 21 ti­síc eur, ukon­če­ných bo­lo 1030 auk­cií a v sú­čas­nos­ti pre­bie­ha 108 auk­cií. Kva­lit­ná ko­mu­ni­ká­cia je pre exis­ten­ciu dar­cov­ské­ho por­tá­lu ne­vyh­nut­ná a po­sil­ňu­je vi­zi­bi­li­tu v so­ciál­nych sie­ťach a elek­tro­nic­kých mé­diách. Zvy­šu­je dô­ve­ry­hod­nosť a kre­di­bi­li­tu por­tá­lu.

7. roč­ník sú­ťa­že Ino­va­tív­ny čin ro­ka pri­nie­sol pre ne­zis­ko­vú or­ga­ni­zá­cia 4peop­le ďal­šie oce­ne­nie v ra­de tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií a ori­gi­nál­nych rie­še­ní. „Oce­ňu­je­me, že pro­jekt pri­ná­ša ino­va­tív­ne mož­nos­ti do sve­ta fi­lan­tro­pie a cha­ri­ty a ok­rem sa­mot­nej po­nu­ky no­vých slu­žieb pred­sta­vu­je aj jed­noz­nač­né hu­mán­ne po­sol­stvo," uvied­la Svet­la­na Ga­vo­ro­vá, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka SIEA. Por­tál ĽudiaĽuďom.sk spá­ja fi­lan­tro­piu, ko­mu­nit­ný ži­vot a dá­va tech­no­ló­gie do slu­žieb ľu­ďom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter