Ericsson ukončil akvizíciu Red Bee Media

Eric­sson ozná­mil, že ukon­čil ak­vi­zí­ciu brit­skej spo­loč­nos­ti Red Bee Me­dia, kto­rá pô­so­bí v ob­las­ti mé­dií. Pô­vod­ným ma­ji­te­ľom pop­red­né­ho brit­ské­ho pos­ky­to­va­te­ľa me­diál­nych slu­žieb bo­la Crea­ti­ve Broad­cast Servic­es Hol­dings, en­ti­ta ria­de­ná in­ves­tič­ným fon­dom Macquarie Ad­van­ced In­ves­tment Par­tners.

Eric­sson ozná­mil svoj ​​zá­mer zís­kať Red Bee Me­dia eš­te 1. jú­la 2013, brit­ský Úrad pre hos­po­dár­sku sú­ťaž však ak­vi­zí­ciu for­mál­ne schvá­lil 27. mar­ca 2014.

Švéd­sku spo­loč­nosť ča­ká bo­ha­tá spo­lup­rá­ca s veľ­kým množ­stvom vý­znam­ných zá­kaz­ní­kov vy­sie­la­cích slu­žieb Red Bee Me­dia, vrá­ta­ne BBC, BSkyB, BT Sport, Ca­nal Di­gi­tal, Chan­nel 4, EE, UKTV, UPC a Vir­gin Me­dia,

Ak­vi­zí­ciou Red Bee Me­dia zís­kal Eric­sson 1500 vy­so­ko kva­li­fi­ko­va­ných za­mes­tnan­cov, ako aj ope­rač­né stre­dis­ká v Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ne­mec­ku, Špa­nielsku a v Aus­trá­lii. Eric­sson vďa­ka to­mu vý­raz­ne po­sil­ní svo­ju po­zí­ciu v ob­las­ti vy­sie­la­cích slu­žieb, kto­rú za­ča­la bu­do­vať v ro­ku 2007 upí­sa­ním vy­sie­la­cích slu­žieb spo­loč­nos­ti C Mo­re (pred­tým Ca­nal+) v škan­di­náv­skych kra­ji­nách

Mag­nus Man­der­sson, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ di­ví­zie Glo­bal Servic­es spo­loč­nos­ti Eric­sson kon­šta­tu­je: „Sme ra­di, že mô­že­me pri­ví­tať no­vých za­mes­tnan­cov, sme pres­ved­če­ní, že nám po­mô­žu na­še ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vy­sie­la­cích slu­žieb po­su­núť na eš­te vy­ššiu úro­veň a v glo­bál­nom me­rad­le. V sú­čas­nej do­be má­me vo Veľ­kej Bri­tá­nii viac ako 5000 za­mes­tnan­cov, pri­čom tak­mer jed­na tre­ti­na z nich pra­cu­je v ob­las­ti roz­hla­so­vé­ho a te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. Veľ­ká Bri­tá­nia sa tak sta­la pre Eric­sson me­diál­nym cen­trom."

Aj vďa­ka tej­to ak­vi­zí­cii ma­jú mož­nosť ľu­dia na všet­kých kon­ti­nen­toch sle­do­vať te­le­víz­ne prog­ra­my ria­de­né a vy­sie­la­né Eric­sso­nom.

Eric­sson do­te­raz za­ne­chal vý­raz­nú sto­pu na brit­skom te­le­víz­nom a me­diál­nom tr­hu. Ako pr­vý za­vie­dol tech­no­ló­gie kom­pri­má­cie vi­dea, kto­ré sú po­va­žo­va­né za mo­tor di­gi­ta­li­zá­cie v TV prie­mys­le a umož­ňu­jú za­vá­dzanie no­vých štan­dar­dov ako nap­rík­lad HD TV, TV Anywhe­re a UHD TV. Stra­té­giou Eric­sso­nu v ob­las­ti TV a mé­dií je pod­po­riť vlas­tní­kov ob­sa­hu, vy­sie­la­te­ľov a pos­ky­to­va­te­ľom te­le­víz­nych slu­žieb, aby sa moh­li neus­tá­le roz­ví­jať a bo­li schop­ní us­po­ko­jo­vať do­pyt zá­kaz­ní­kov po kva­li­te ob­ra­zu, na akom­koľ­vek za­ria­de­ní, ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Eric­sson svo­ju ví­ziu bu­dúc­nos­ti TV prie­mys­lu pred­sta­vil ne­dáv­no v štú­dii Me­dia Vi­sion 2020.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter