„Management LIVE 2014“ – Diskusie a case studies s TOP manažérmi!

logo-ManL-RGB-72dpi.jpg Už 4. jú­na sas­tret­núvr­cho­lo­ví ma­na­žé­ri, stra­te­gic­ký a krí­zo­vý ma­naž­ment spo­loč­nos­ti ako aj ko­na­te­lia ma­lých a stred­ných fi­riem na kon­fe­ren­cii MA­NA­GE­MENT LI­VE 2014 /Mod­ra, ho­tel Zo­cho­va cha­ta/. Té­my 7. roč­ní­ka kon­fe­ren­cie po­núk­nu od­bor­ný a hlav­ne in­špi­ra­tív­ny poh­ľad na prob­le­ma­ti­ku „ ako expan­do­vať na za­hra­nič­ný trh" či „ako prip­ra­viť fir­mu na ge­ne­rač­nú vý­me­nu." Ne­bu­dú chý­bať 3 od­bor­né pa­ne­lo­vé dis­ku­sie a za­ují­ma­vé ca­se stu­dies od­bor­ní­kov, kto­rí ve­dia ako roz­beh­núť biz­nis správ­nym sme­rom a v správ­ny čas.

Na kon­fe­ren­ciu pri­ja­li poz­va­nie Vla­di­mír So­ták /Že­le­ziar­ne Pod­bre­zo­vá/, Im­rich Bé­reš /Pr­vá sta­veb­ná spo­ri­teľ­ňa/, Mi­chal Hra­bo­vec /Ana­soft/, Ivan Šte­fun­ko /Neu­lo­gy/, Ma­rek Rat­taj / SU­PERF­LY TUN­NEL/ a mno­hí ďal­ší.Mi­ros­lav Krem­pas­ký zo spo­loč­nos­ti Mille­nium sa vo svo­jej pred­náš­ke za­me­ria na ich ame­ric­ký prí­beh. Čo ich mo­ti­vo­va­lo ot­vo­riť po­boč­ku v USA a aké bo­li ich pr­vé kro­ky v IT biz­ni­se v za­hra­ni­čí.

ManL2014_300x300_1slajd.jpg

Ak­tuál­ne in­for­má­cie o prog­ra­me kon­fe­ren­cie, ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach elek­tro­nic­kej re­gis­trá­cie /fy­zic­ká účasť na kon­fe­ren­cii ale­bo on­li­ne pre­nos/ si mô­že­te po­zrieť na www.in­formslo­va­kia.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov

Zdroj: Ja­na Muj­ko­šo­vá, In Form Slo­va­kia s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter