Telefónica Slovakia v prvom kvartáli s výnosmi 49,7 mil. eur

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, kto­rá pod­ni­ká ako ope­rá­tor pod znač­kou O2, evi­do­va­la v pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ka vý­no­sy vo vý­ške 49,7 mil. eur. Zá­ro­veň do­siah­la klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní vzrás­tol o se­dem per­cent. Ako ďa­lej in­for­mo­val mo­bil­ný ope­rá­tor, v sle­do­va­nom ob­do­bí pred­sta­vo­val prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb 5,8 eur, pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry 13,2 eura.

Ku kon­cu mar­ca toh­to ro­ka evi­do­va­la fir­ma Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia 1,58 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, čo v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní pred­sta­vu­je ná­rast o 13 %. Od za­čiat­ku ro­ka za­zna­me­nal ope­rá­tor čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o viac ako 40 ti­síc. Za tým­to ras­tom stál pod­ľa spo­loč­nos­ti tak­mer 18-per­cent­ný me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na tak­mer 803 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o de­väť per­cent na 778 ti­síc.

Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia vstú­pi­la na slo­ven­ský trh roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR zo dňa 25. augus­ta 2006. Li­cen­cia za­hŕňa prá­va na pou­ží­va­nie frek­ven­cií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz na 20 ro­kov na úče­ly pos­ky­to­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Spo­loč­nosť za­ča­la svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku 2. feb­ruára 2007. Pô­vod­ný vlas­tník fir­my, špa­nielska sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca, sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mi­liar­dy eur. Od ja­nuá­ra 2014 je Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia sú­čas­ťou sku­pi­ny PPF.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter