APPS RULEZZ 2014 pozná najlepšie slovenské aplikácie a ich autorov

Spoz­na­li sme naj­lep­šie slo­ven­ské ap­li­ká­cie toh­to ro­ka a ich auto­rov. Do štvr­té­ho roč­ní­ka ná­rod­nej sú­ťa­že Apps RU­LEZZ 2014 sa prih­lá­si­lo 46 de­ve­lo­pe­rov s 59 ap­li­ká­cia­mi, pri­čom do­mi­no­va­li ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny. Oran­ge App de­ve­lo­pe­rom ro­ka a zá­ro­veň dr­ži­te­ľom App Prix sa stal Ho­piIN, s.r.o.

Ná­rod­ná sú­ťaž mo­bil­ných ap­li­ká­cií Apps RU­LEZZ 2014 poz­ná svo­jich ví­ťa­zov. Naj­viac ap­li­ká­cií sú­ťa­ži­lo v ka­te­gó­rií Smar­tfó­ny, pri­čom do­mi­no­va­li ap­li­ká­cie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid s poč­tom 36 prih­lá­se­ných ap­li­ká­cií. Až 32 ap­li­ká­cií bo­lo prih­lá­se­ných pre ope­rač­ný sys­tém iOS.

„Štvr­tý roč­ník ná­rod­nej sú­ťa­že mo­bil­ných ap­li­ká­cií Apps RU­LEZZ opäť potvr­dil po­zi­tív­ny trend a ná­rast kva­li­ty slo­ven­ských ap­li­ká­cií. Mno­hé z prih­lá­se­ných ap­li­ká­cií do­siah­li po­rov­na­teľ­nú kva­li­tu so sve­to­vý­mi ap­li­ká­cia­mi," ho­vo­rí Pe­ter Šebo, or­ga­ni­zá­tor sú­ťa­že.

V ka­te­gó­rii Bran­do­va­né ap­li­ká­cie od­bor­ná po­ro­ta ude­li­la pr­vé mies­to ap­li­ká­cii sli.do Goog­le Glass App. Na dru­hom mies­te skon­či­la ap­li­ká­cia VIA­MO a tre­tie mies­to ob­sa­di­la Gol­dee for Phi­lips hue.

Me­dzi Neb­ran­do­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi vy­hra­la ap­li­ká­cia HO­PIN­TAXI. Na dru­hom mies­te skon­či­la ap­li­ká­cia Sy­gic Job Dis­patch a na tre­ťom Litt­le Ga­laxy.

Naj­ús­peš­nej­šou ap­li­ká­ciou pre smar­tfó­ny sa sta­la VIA­MO, dru­hé mies­to si od­nies­la ap­li­ká­cia HO­PIN­TAXI a tre­tia skon­či­la ap­li­ká­cia Sy­gic Job Dis­patch Me­dzi ap­li­ká­cia­mi pre tab­le­ty do­mi­no­va­la Litt­le Ga­laxy, na dru­hom mies­te skon­či­la Sy­gic Job Dis­patch at­re­tie mies­to pat­rí Smar­tBan­king SK.

V no­vej ka­te­gó­rii Gad­gets zví­ťa­zi­la ap­li­ká­cia sli.do Goog­le Glass App.

Po dru­hýk­rát v rám­ci ná­rod­nej sú­ťa­že bo­lo ude­le­né oce­ne­nie naj­lep­ších auto­rov ap­li­ká­cií, Oran­ge App De­ve­lo­per ro­ka. Pr­ven­stvo pat­rí spo­loč­nos­ti Ho­pIN s.r.o., dru­hé mies­to si po­de­li­li bo­ne­tics.com a Sy­gic, tre­tie mies­to zís­ka­va VIA­MO a.s.

„Sú­ťaž Apps RU­LEZZ je skve­lá príl­eži­tosť pre slo­ven­ských vý­vo­já­rov uká­zať, že aj Slo­vá­ci ma­jú k té­me mo­bil­ných ap­li­ká­cií čo po­ve­dať," ho­vo­rí Ra­do­van Var­gic ma­na­žér Com­mer­cial in­no­va­tions spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko. „Sme veľ­mi ra­di, že sme opäť moh­li pod­po­riť mla­dých de­ve­lo­pe­rov, kto­rí svo­ji­mi ná­pad­mi dá­va­jú mo­bil­ným za­ria­de­niam šir­ší roz­mer a ve­rím, že na­še ďal­šie for­my pod­po­ry im po­mô­žu ich ná­pa­dy pre­me­niť na reali­tu," do­dá­va Var­gic.

Za naj­lep­šiu ap­li­ká­ciu moh­li za­hla­so­vať aj účas­tní­ci kon­fe­ren­cie Mo­bi­le Ru­lezz 2014. Pod­ľa ich hla­so­va­nia sa naj­lep­šou ap­li­ká­ciou sta­la ap­li­ká­cia sli.do Goog­le Glass App.

App Prix ude­li­la po­ro­ta naj­lep­šej ap­li­ká­cii toh­to ro­ka, kto­rou sa sta­laAp­li­ká­cia pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je ob­jed­nať si taxík pria­mo z pros­tre­dia smar­tfó­nu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter