DATALAN IT FORUM 2014 predstaví zaujímavé technológie určené pre firmy na Slovensku

Ako ko­neč­ne zís­kať veľ­kú hod­no­tu zo sto­viek fi­rem­ných zdro­jov a včas od­ha­liť nez­ná­me tren­dy či kri­tic­ké si­tuácie? Ako zís­kať zá­kaz­ní­kov v ére mo­bi­li­ty a po­núk­nuť im sku­toč­ne per­so­na­li­zo­va­né služ­by? Ako za­bez­pe­čiť dá­ta a prís­tu­py do fi­rem­ných ap­li­ká­cií v on­li­ne sve­te? Od­po­ve­de na otáz­ky a ti­py na tren­dy tech­no­ló­gie bez veľ­kých in­ves­tí­cií pri­ne­sie kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014, kto­rá sa ko­ná 29. má­ja v ho­te­li NH Ga­te One v Bra­tis­la­ve.

Toh­to­roč­né DA­TA­LAN IT FO­RUM pred­sta­ví za­ují­ma­vé sve­to­vé tren­dy a ino­va­tív­ne rie­še­nia a po­núk­ne viac než 25 in­špi­ra­tív­nych biz­nis ná­pa­dov a prík­la­dov z praxe. „Pri príp­ra­ve tém kon­fe­ren­cie sme vy­chá­dza­li z reál­nych prob­lé­mov a vý­ziev, kto­ré slo­ven­ský biz­nis v sú­čas­nos­ti rie­ši. Za­me­ra­li sme sa pre­dov­šet­kým na no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré je mož­né rých­lo spus­tiť a pre fir­my nez­na­me­na­jú veľ­ké in­ves­tí­cie," uvie­dol Mi­chal Kla­čan, pred­se­da pred­sta­ven­stva v spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. „Na­šou pri­da­nou hod­no­tou sú nie­len od­bor­né zna­los­ti, ale prá­ve schop­nosť ro­zu­mieť pot­re­bám na­šich zá­kaz­ní­kov a vy­užiť tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie v ich pros­pech."

Na kon­fe­ren­cii ne­bu­dú chý­bať ani prak­tic­ké skú­se­nos­ti o om­ni­chan­nel prís­tu­pe, kto­rý umož­ňu­je vy­tvo­riť zá­kaz­ní­kom ich vlas­tnú ces­tu k pro­duk­tom a pos­kyt­núť im jed­not­né, ale naj­mä per­so­na­li­zo­va­né in­for­má­cie.

Naj­väč­šou vý­zvou v seg­men­te IT je pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, kto­ré­ho sa zú­čas­tni­la viac než stov­ka ma­na­žé­rov, naj­mä bez­peč­nosť (43 % opý­ta­ných). DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 prez­ra­dí, ako za­bez­pe­čiť a spra­vo­vať fi­rem­né dá­ta v mo­bil­nej ére. Dru­hou naj­väč­šou prio­ri­tou je pre­po­je­nie dát, fi­rem­ných sys­té­mov a tech­no­ló­gií. Keď­že zjed­no­du­še­nie a lep­šie ria­de­nie pro­ce­sov trá­pi tak­mer tre­ti­nu slo­ven­ských fi­riem, té­mou bu­dú aj nás­tro­je na in­te­li­gen­tné pre­po­je­nie a sprá­vu štruk­tú­ro­va­ných a neš­truk­tú­ro­va­ných fi­rem­ných dát. „Na tie­to té­my sa po­zrie­me aj z poh­ľa­du roz­ho­du­jú­cich tren­dov, kto­ré dneš­ný svet IT vý­raz­ne ov­plyv­ňu­jú: mo­bi­li­ta, big da­ta, clou­do­vé služ­by, či sof­tvé­ro­vo-de­fi­no­va­né infra­štruk­tú­ry a po­dob­ne," ho­vo­rí Mi­chal Kla­čan.

Hos­tia kon­fe­ren­cie DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 si bu­dú môcť vy­skú­šať aj net­ra­dič­né tech­no­ló­gie, ako nap­rík­lad in­te­li­gen­tné oku­lia­re od Goog­lu, no­si­teľ­né tech­no­ló­gie, či no­vé tla­čiar­ne a veľ­ko­roz­mer­né in­for­mač­né ta­bu­le. Doz­ve­dia sa viac o tom, ako mô­žu vy­ze­rať inter­ak­tív­ne ap­li­ká­cie pre ob­chod­ní­kov a zá­kaz­ní­kov, či mo­bil­né služ­by v ne­moc­ni­ci.

Té­my kon­fe­ren­cie: Big Da­ta, Mo­bi­li­ta a Cloud v lo­kál­nych pod­mien­kach.

- Pre­dik­tív­ne mo­de­ly a rých­le ana­lý­zy dát zo všet­kých mož­ných fi­rem­ných zdro­jov
- In­tui­tív­ne, mo­bil­né, so­ciál­ne, v clou­de - mo­der­né CRM rie­še­nia
- Sprá­va veľ­ké­ho ob­je­mu dát bez veľ­kých in­ves­tí­cií - clou­do­vé služ­by v praxi
- Cus­to­mer jour­ney pre mo­der­né rie­še­nia - ukáž­ka tech­no­ló­gie Bac­kba­se Forms
- Pod­ni­ko­vá iden­ti­ta v do­be inter­ne­tu
- Mo­bil­né za­ria­de­nia a cloud v reál­nej me­di­cín­skej praxi

Nep­re­meš­kaj­te príl­eži­tosť zoz­ná­miť sa so špič­ko­vý­mi od­bor­ník­mi a ino­vá­cia­mi, kto­ré ma­jú bu­dúc­nosť. Na kon­fe­ren­ciu sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať on-li­ne na www.da­ta­lan.sk/it­fo­rum. Po­du­ja­tie je bez­plat­né a ka­pa­cit­ne ob­me­dze­né.

Hlav­ný­mi par­tner­mi kon­fe­ren­cie DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 sú spo­loč­nos­ti IBM, HP a Sam­sung. Po­du­ja­tie pod­po­ri­li spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, SAS, ESET, Slo­vak Te­le­kom, Veeam, Evol­veum a 2quad­rant. Me­diál­ni par­tne­ri: Hos­po­dár­ske no­vi­ny, a ma­ga­zí­ny In­foware a PC Re­vue.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter