Od Slovanetu najnovšie dostanete k internetu akciový tablet už od 1 eura

Ope­rá­tor Slo­va­net pri­ná­ša pre svo­jich do­te­raj­ších aj bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov let­nú po­nu­ku, v rám­ci kto­rej mô­žu spo­lu s inter­ne­tom ale­bo ba­lí­kom dos­tať znač­ko­vý tab­let Le­no­vo za ce­nu už od 1 eura. Ak­cia potr­vá do kon­ca jú­la 2014. Tab­let s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním umož­ní vy­uží­vať inter­net do­ma či v prá­ci eš­te po­hodl­nej­šie.

Na let­né ob­do­bie poč­núc má­jom prip­ra­vil Slo­va­net ak­cio­vú po­nu­ku, v kto­rej zá­kaz­ní­kom pos­kyt­ne ok­rem vý­hod­né­ho vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu, de­sia­tok di­gi­tál­nych te­le­víz­nych ka­ná­lov a lac­nej­šie­ho te­le­fo­no­va­nia so svo­ji­mi blíz­ky­mi aj tab­let za ak­cio­vú ce­nu už od 1 eura pre inter­ne­to­vý prog­ram Maxi ale­bo ba­lík Maxi. Ak­tuál­ne po­nú­ka­ný mo­del tab­le­tu je znač­ky Le­no­vo (TAB A7-40) so 7-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou s HD roz­lí­še­ním a 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Aj pri ak­ti­vá­cii naj­niž­šie­ho prog­ra­mu inter­ne­tu je ak­cio­vá ce­na tab­le­tu len 34,99 eur jed­no­ra­zo­vo a s me­sač­ným pop­lat­kom 3,49 eura. Exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci pri predĺže­ní zmlu­vy zís­ka­jú tab­let eš­te vý­hod­nej­šie.

Inter­ne­to­vé prog­ra­my ope­rá­to­ra sú dos­tup­né v ce­ne od 9,90 eur me­sač­ne a ak si ich no­vý zá­kaz­ník ak­ti­vu­je cez e-shop, Slo­va­net na­vy­še za­ňho za­pla­tí pr­vý me­sač­ný pop­la­tok, či­že ho má za­dar­mo. K to­mu Slo­va­net pri­ba­lí všet­kým no­vým zá­ujem­com aj exis­tu­jú­cim zá­kaz­ní­kom dá­to­vé úlo­žis­ko Mo­ja ak­tov­ka na 12 me­sia­cov za­dar­mo a pre zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej te­le­ví­zie 7-dňo­vý TV ar­chív vy­bra­ných sta­níc tak­tiež za­dar­mo. No­vá ak­cia Slo­va­ne­tu potr­vá do 30. 7. 2014.

Pre viac in­for­má­cií o tej­to ak­cio­vej po­nu­ke a ove­re­nie dos­tup­nos­ti inter­ne­tu nav­štív­te strán­ku www.slo­va­net.sk/ak­cia ale­bo za­vo­laj­te na bez­plat­né čís­lo 0800 608 608.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter