Peter Polakovič prichádza do top managementu Softecu rozvíjať segment riešení pre verejnú správu

Sku­pi­na Sof­tec me­no­va­la no­vé­ho ria­di­te­ľa di­ví­zie sys­té­mov pre ve­rej­nú sprá­vu. Stal sa ním Pe­ter Po­la­ko­vič, kto­rý do spo­loč­nos­ti pri­ná­ša viac ako 25 ro­kov skú­se­nos­tí z ve­dú­cich a pro­jek­to­vých po­zí­cií v pop­red­ných slo­ven­ských IT fir­mách. Je­ho me­no­va­nie iba potvr­dzu­je stra­té­giu sku­pi­ny Sof­tec - okam­ži­te rea­go­vať na no­vé tren­dy v klient­skych sek­to­roch, kto­ré by ich zá­kaz­ní­kom moh­li po­môcť pre­sa­diť sa na vy­so­ko kon­ku­ren­čnom čes­kom a slo­ven­skom tr­hu.

Pe­ter Po­la­ko­vič (48) pri­chá­dza do Sof­te­cu zo spo­loč­nos­ti As­se­co Cen­tral Euro­pe, kde pô­so­bil viac ako šesť ro­kov. Na­pos­le­dy na po­zí­cii ria­di­te­ľa ban­ko­vej di­ví­zie a pred­tým ako zá­stup­ca ria­di­te­ľa Bu­si­ness Unit Pub­lic. Na oboch po­zí­ciách mal na sta­ros­ti re­gión stred­nej Euró­py (Slo­ven­sko, Čes­ko, Ma­ďar­sko). Za svoj osob­ný ús­pech z tej do­by po­va­žu­je, ok­rem iné­ho, účasť na im­ple­men­tá­cii dvoch zá­klad­ných re­gis­trov čes­kej ve­rej­nej sprá­vy - Re­gis­tru osôb, Re­gis­tru práv a po­vin­nos­tí, res­pek­tí­ve ús­peš­ne zvlád­nu­tú euro-kon­ver­ziu sys­té­mu Poš­to­vej ban­ky. Do Sof­te­cu pri­ná­ša nie­len skú­se­nos­ti z fi­nan­čné­ho sek­to­ra a ve­rej­nej sprá­vy, ale aj si­lo­vých re­zor­tov (stál napr. pri zro­de in­for­mač­né­ho sys­té­mu Po­lí­cie SR). Pred As­se­co CE pô­so­bil na vý­znam­ných po­zí­ciách pred­ných IT fi­riem - APP Slo­va­kia, Orac­le, ICL, Fu­jit­su Servic­es, či Be­set, v kto­rej bol ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom.

Po ro­koch strá­ve­ných na pro­jek­toch pre ban­ko­vý sek­tor sa v pod­sta­te vra­ciam k svo­jim ko­re­ňom - k ve­rej­nej sprá­ve a európ­skym fon­dom. Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo som si vy­bral prá­ve Sof­tec, bo­li ok­rem hod­no­to­vé­ho nas­ta­ve­nia fir­my aj jej ak­ti­vi­ty sme­rom k ne­zis­ko­vé­mu sek­to­ru. Rád by som ich ďa­lej roz­ví­jal a na­viac prehĺbil spo­lup­rá­cu s aka­de­mic­kou sfé­rou," ob­jas­ňu­je Pe­ter Po­la­ko­vič.

V Sof­te­cu bu­de zod­po­ved­ný za roz­voj exis­tu­jú­cich pro­jek­tov v ob­las­ti so­ciál­nych ve­cí, dop­ra­vy a zdra­vot­níc­tva, ale ta­kis­to príl­eži­tos­ti v no­vých ob­las­tiach. Ok­rem už zmie­ne­né­ho prehĺbe­nia spo­lup­rá­ce s aka­de­mic­kou sfé­rou by rád u vy­bra­ných pro­jek­tov viac vy­užil mož­nos­ti európ­skych fon­dov a pre­nie­sol ús­peš­né slo­ven­ské rie­še­nia do Čes­ka a nao­pak.

Aleš Mi­čov­ský, vý­kon­ný ria­di­teľ sku­pi­ny Sof­tec: "Pe­ter pri­ná­ša do na­šej fir­my oje­di­ne­lé skú­se­nos­ti z nie­koľ­kých sek­to­rov a pre­dov­šet­kým veľ­ký nad­hľad. Pre in­šti­tú­cie ve­rej­nej sprá­vy bu­de ur­či­te rov­no­cen­ným par­tne­rom, kto­rý do­ká­že ho­vo­riť ich ja­zy­kom. Ve­rím, že s je­ho realis­tic­kým prís­tu­pom po­sil­ní­me na­šu po­zí­ciu v tej­to sfé­re."

Pe­ter je ab­sol­ven­tom Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, fa­kul­ty ma­te­ma­tic­ko-fy­zi­kál­nej. Ho­vo­rí ply­nu­lo an­glic­ky. Me­dzi je­ho zá­ľu­by pat­rí naj­mä as­tro­nó­mia a as­tro­fo­tog­ra­fia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter