Študentská súťaž 2014

banner2-1.jpg IAB Slo­va­kia aj ten­to rok hľa­dá naj­lep­šiu zá­ve­reč­nú prá­cu na té­mu Inter­net ako rek­lam­né mé­dium! Ide v po­ra­dí už o 5. roč­ník štu­den­tskej sú­ťa­že, kto­rá vy­be­rie naj­kva­lit­nej­šie ba­ka­lár­ske, di­plo­mo­vé ale­bo roč­ní­ko­vé prá­ce.

Na­šim cie­ľom je vzbu­diť a pod­po­riť zá­ujem štu­den­tov vy­so­kých škôl o skú­ma­nie prob­le­ma­ti­ky inter­ne­tu, so za­me­ra­ním na je­ho up­lat­ne­nie ako rek­lam­né­ho mé­dia. Zá­ro­veň štu­den­tov chce­me mo­ti­vo­vať k vy­hľa­dá­va­niu no­vých, ino­va­tív­nych rie­še­ní v tej­to ob­las­ti.

Prih­lá­siť sa mô­že kaž­dý štu­dent, kto­rý ús­peš­ne prá­cu ob­há­jil v prís­luš­nom aka­de­mic­kom ro­ku. Zá­ve­reč­ná ale­bo roč­ní­ko­vá prá­ca sa mu­sí te­ma­tic­ky do­tý­kať inter­ne­tu ako rek­lam­né­ho mé­dia, resp. ako ko­mu­ni­kač­né­ho nás­tro­ja. O tom, či prá­ce spĺňa­jú kri­té­riá sú­ťa­že, a kto­ré prá­ce sa dos­ta­nú na shortlist naj­lep­ších, roz­hod­ne od­bor­ná po­ro­ta v zlo­že­ní:

An­drej Bla­ná­rik- Za­kla­da­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ por­tá­lu Zdra­vie.sk a spo­loč­nos­ti San­ding
Mi­ros­lav Ma­jo­roš - Head of Inter­ac­tion v spo­loč­nos­ti GroupM
Ma­rek Ja­ku­bo­vie - Di­gi­tal Plan­ning Di­rec­tor v Uni­ver­sal McCann
Jindřich Staněk - mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ v spo­loč­nos­ti Azet.sk
Pe­ter Sa­sák - Di­gi­tal Di­rec­tor v agen­tú­re Om­ni­com Me­dia Group
Ma­rián Pa­vel - Di­gi­tal Me­dia Di­rec­tor v spo­loč­nos­ti 7plus
Ve­ro­ni­ka Pi­za­no- od­bor­ná asis­ten­tka Fa­kul­ty mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie (Uni­ver­zi­ta sv. Cy­ri­la a Me­to­da).

Naj­lep­šie tri prá­ce a ško­li­teľ ví­ťaz­nej prá­ce zís­ka­jú fi­nan­čnú od­me­nu:

1. mies­to - 800 EUR
2. mies­to - 600 EUR
3. mies­to - 400 EUR

Oce­ne­nie pre ško­li­te­ľa ví­ťaz­nej prá­ce - 300 EUR

Prih­la­so­va­nie účas­tní­kov a za­sie­la­nie sú­ťaž­ných prác:

Sú­ťa­žia­ci za­šle vy­pl­ne­ný prih­la­so­va­cí for­mu­lár na email su­taz@iab­slo­va­kia.sk.

Prih­lá­siť sa do sú­ťa­že je mož­né do 31. jú­la 2014. Prih­la­so­va­cí for­mu­lár a viac in­for­má­cii zís­ka­te na strán­ke www.iab­slo­va­kia.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter