HP: Dve nové atramentové tlačiarne pomôžu firmám znížiť prevádzkové náklady na tlač

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la no­vú ra­du fa­reb­ných at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní HP Of­fi­ce­jet Pro. Ob­sa­hu­je dva mo­de­ly ur­če­né pre­dov­šet­kým pre tla­čo­vé pot­re­by ma­lých a stred­ne veľ­kých fi­riem (SMB).

Men­šie fir­my si vy­be­ra­jú pre svo­je tla­čo­vé pot­re­by stá­le čas­tej­šie at­ra­men­to­vé tech­no­ló­gie, a to naj­mä z dô­vo­du ús­po­ry nák­la­dov, zlep­še­nia rých­los­ti tla­če a ďal­ších roz­ši­ru­jú­cich fun­kcií, kto­ré pri­ná­ša at­ra­men­to­vá tlač. Od­bor­ní­ci od­ha­du­jú, že do ro­ku 2016 bu­dú at­ra­men­to­vé tla­čiar­ne pred­sta­vo­vať 56 % zo všet­kých tla­čo­vých za­ria­de­ní pou­ží­va­ných v ame­ric­kých pod­ni­koch.

No­vá ra­da at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní HP Of­fi­ce­jet Pro 8600 po­nú­ka všet­ky vý­ho­dy naj­mo­der­nej­ších at­ra­men­to­vých tech­no­ló­gií v kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi roz­ši­ru­jú­ci­mi fun­kcia­mi, kto­ré po­má­ha­jú fir­mám ušet­riť čas a pe­nia­ze, ako je napr. mo­bil­ná tlač, pok­ro­či­lá sprá­va tla­čo­vých úloh či auto­ma­tic­ké obojstran­né spra­co­va­nie do­ku­men­tov (tlač, ske­no­va­nie, ko­pí­ro­va­nie).

Rad tla­čiar­ní HP Of­fi­ce­jet Pro 8600 za­hŕňa dva mul­ti­fun­kčné mo­de­ly, ur­če­né pre SMB fir­my - HP Of­fi­ce­jet Pro 8610 e-All-in-One a HP Of­fi­ce­jet Pro 8620 e-All-in-One. Po­nú­ka­jú vy­so­ko kva­lit­nú fa­reb­nú tlač s až o 50 % niž­ší­mi nák­lad­mi na strán­ku v po­rov­na­ní s fa­reb­ný­mi la­se­ro­vý­mi tla­čiar­ňa­mip­ri oča­ká­va­nom za­ťa­že­ní do 30 000 strán me­sač­ne. Ob­sa­hu­jú tiež LAN, USB a Wi-Fi roz­hra­nie, tak­tiež aj nás­troj Web Je­tad­min, kto­rý po­má­ha fir­mám ľah­šie spra­vo­vať tla­čo­vé úlo­hy a pred­voľ­by. Mo­del HP Of­fi­ce­jet Pro 8620 na­viac ob­sa­hu­je aj 4,3" fa­reb­ný do­ty­ko­vý dis­plej, po­nú­ka vy­ššiu rých­losť tla­če (jed­nos­tran­ne 21 čier­no­bie­lych ale­bo 16,5 fa­reb­ných, obojstran­ne 10 čier­no­bie­lych ale­bo 9 fa­reb­ných strán), ko­pí­ro­va­nie, ske­no­va­nie a auto­ma­tic­ký po­dá­vač do­ku­men­tov na 50 lis­tov pa­pie­ra.

Obe no­vin­ky spĺňa­jú štan­dard Mo­pria, kto­rý cer­ti­fi­ku­je jed­no­du­chú bez­drô­to­vú tlač z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, tab­le­tov a ďal­ších mo­bil­ných za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid. Umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom tla­čiť tak­tiež pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie HP eP­rint, pria­mej bez­drô­to­vej tla­če a do­kon­ca aj NFC, tak­že tla­čo­vú úlo­hu je mož­né spus­tiť sa­mot­ným do­ty­kom či prib­lí­že­ním mo­bil­né­ho za­ria­de­nia do tes­nej blíz­kos­ti tla­čiar­ne.

No­vé mul­ti­fun­kčné tla­čiar­ne ra­dy 8600 sú už v pre­da­ji. Mo­del HP Of­fi­ce­jet Pro 8610 e-All-in-One je mož­né kú­piť za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 199 eur, pre mo­del HP Of­fi­ce­jet Pro 8620 e-All-in-One pla­tí od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na 279 eur.

Po­kiaľ zá­kaz­ní­ci us­ku­toč­nia re­gis­trá­ciu pro­duk­tu do 60 dní od ná­ku­pu, zís­ka­jú na­viac aj troj­roč­nú ob­me­dze­nú zá­ru­ku na hardware. Re­gis­trá­ciu je mož­né us­ku­toč­niť na webe hp.sk/of­fi­ce­jet­za­ru­ka.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter