ČR: Acer predstavil nové notebooky Aspire E 14 a E 15

Spo­leč­nost Acer dnes před­sta­vi­la no­te­boo­ky As­pi­re As­pi­re E 14 a E 15 pos­ta­ve­né na ča­sem prověřených tech­no­lo­giích. Jsou ideál­ní vol­bou pro ty uži­va­te­le, kteří vy­ža­du­jí no­te­book pro vy­so­kou kaž­do­den­ní pro­duk­ti­vi­tu, in­for­ma­ce a zá­ba­vu za přija­tel­nou ce­nu. Bu­dou k dis­po­zi­ci v různých mód­ních bar­vách pro zdůraznění osob­nos­ti uži­va­telů.

K dis­po­zi­ci jsou ta­ké všech­ny mož­né dru­hy dis­plejů, kte­ré spl­ní různé potřeby uži­va­telů. Na vý­běr je me­zi do­ty­ko­vý­mi a ne­do­ty­ko­vý­mi, s Full HD ne­bo s HD roz­li­še­ním a s les­klým či mat­ným povr­chem.

Do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní op­ti­ma­li­zo­va­né pro větší pro­duk­ti­vi­tu
De­se­ti­bo­do­vé do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní* umož­ňu­je uži­va­telům pros­tým klep­nu­tím, přeje­tím ne­bo sevřením prstů rych­le pro­chá­zet ja­ký­ko­liv ob­sah. Snad­né a ply­nu­lé ov­lá­dá­ní dopl­ňu­je přes­ný touch­pad, kte­rý pod­po­ru­je šes­ti­ci klí­čo­vých gest pro Win­dows 8.1. Ta­ké eli­mi­nu­je nechtěné do­ty­ky a po­hyb kur­zo­ru, má vy­lep­še­nou fun­kci pinch-to-zoom, ply­nu­lej­ší po­suv a po­hodlnější ov­lá­dá­ní.

Aspire E 14_family-look.jpg

Chic­let klá­ves­ni­ce od Ace­ru na­bí­zí hlub­ší stisk klá­ves a je­jich dob­ré roz­lo­že­ní. Klá­ve­sy pos­ky­tu­jí pev­nou hma­to­vou zpětnou vaz­bu při za­cho­vá­ní ti­ché­ho cho­du při psa­ní. Vo­li­tel­ná op­tic­ká me­cha­ni­ka M-DISC Rea­dy™ Dri­ve* umož­ňu­je zá­lo­hu až na 4,7GB M-DISC™ DVD dis­ky pro bez­peč­né ulo­že­ní dat na něko­lik de­se­ti­le­tí. Tím­to způso­bem lze te­dy chrá­nit cen­né fo­tog­ra­fie, vi­dea či ji­ná da­ta. Tech­no­lo­gie Ze­ro Air Gap* zvy­šu­je kon­trast dis­ple­je a zlep­šu­je vi­di­tel­nost ob­ra­zu ve světlém prostředí ne­bo na přímém slun­ci.

Ne­ví­daně snad­ná přeno­si­tel­nost ve své třídě
No­te­boo­ky Acer As­pi­re E 14 a E 15 by­ly navr­že­ny pro uži­va­te­le, kteří vy­ža­du­jí snad­nou přeno­si­tel­nost, pro­duk­tiv­ní prá­ci, zá­ba­vu, mo­der­ní vzhled a ce­no­vou dos­tup­nost. Oba no­te­boo­ky pos­kyt­nou až sed­mi­ho­di­no­vou vý­drž na ba­te­rii a As­pi­re E 15 se za­bu­do­va­nou op­tic­kou me­cha­ni­kou patří me­zi 15,6" no­te­boo­ky k nej­ten­čím.

S no­te­boo­ky As­pi­re E 14 a E 15 mo­hou uži­va­te­lé vy­uží­vat vý­ho­dy to­ho, že bu­dou mít správ­ný ob­sah na jed­nom místě. Služ­ba AcerCloud auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je da­ta napříč mno­ha za­říze­ní­mi, což zna­me­ná, že může­te sdí­let in­for­ma­ce me­zi no­te­boo­ky, chyt­rý­mi te­le­fo­ny a tab­le­ty. AcerCloud umož­ňu­je přís­tup ke vzdá­leně ulo­že­ným fo­tog­ra­fiím, hu­deb­ním sou­borům, vi­deím a do­ku­mentům přes inter­net. Pro vzdá­le­ný přís­tup k sou­borům od­kud­ko­liv sta­čí jen klik­nout na někte­rou z ikon Acer Pho­to, Acer Me­dia, Acer Docs ne­bo Acer Re­mo­te Fi­les.

Pro­myš­le­né umístění portů na pra­vé a le­vé straně no­te­booků As­pi­re E 14 a E 15 přiná­ší uži­va­telům po­hodl­né připo­jo­vá­ní pe­ri­fe­rií.

Sen­zač­ní zá­ba­va s in­ten­zivnějším mul­ti­me­diál­ním zá­žit­kem
No­te­book As­pi­re E 15 je cer­ti­fi­ko­ván pro ko­mu­ni­ka­ci přes Sky­pe a na­bíd­ne tak vy­so­ce kva­lit­ní IP te­le­fo­nii (VoIP). Ves­tavě­ný di­gi­tál­ní mik­ro­fon a špič­ko­vé rep­ro­duk­to­ry se zvý­razněný­mi ba­sy umož­ňu­jí sku­tečně auten­tic­kou ko­mu­ni­ka­ci přes Sky­pe.

Aspire E 15_family look_.jpg

No­te­boo­ky As­pi­re E Se­ries s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8.1, až 16 GB pamě­ti a až 1TB pev­ným dis­kem jsou osa­ze­ny de­di­ko­va­nou gra­fi­kou Nvi­dia Ge­For­ce ne­bo AMD Ra­deon™ pro realis­tičtější fil­mo­vé i her­ní zá­žit­ky. Nej­novější pro­ce­so­ry AMD ne­bo 4. ge­ne­ra­ce pro­ce­sorů In­tel Co­re pos­ky­tu­je vy­šší vý­kon a niž­ší spotřebu ener­gie pro ce­lo­den­ní prá­ci na no­te­boo­ku.

Na vo­li­tel­ném Full HD LED dis­ple­ji* jsou fil­my, stejně ja­ko os­tat­ní mul­ti­me­diál­ní ob­sah, ži­vé a os­tré, což je zá­ru­kou realis­tic­ké­ho fil­mo­vé­ho zá­žit­ku. Ne­bo lze ta­ké připo­jit no­te­book přes HDMI vý­stup k HD te­le­vi­zo­ru pro ještě větší ob­raz.

Uži­va­te­lé ma­jí na­víc na vý­běr me­zi mno­ha ba­rev­ný­mi pro­ve­de­ní­mi, kte­ré jim po­mo­hou vy­jádřit je­jich in­di­vi­dua­li­tu. No­te­boo­ky As­pi­re E 14 (14") jsou k dis­po­zi­ci v šes­ti bar­vách čer­né Pia­no Black, bí­lé Pearl Whi­te, měděné Glos­sy Cop­per, čer­ve­né Ru­by Red, mod­ré To­paz Blue a ze­le­né Ja­de Green s geo­met­ric­kým vzo­rem na kry­tu. No­te­boo­ky Acer As­pi­re E 15 (15,6") jsou za­se k dis­po­zi­ci v pě­ti ba­rev­ných pro­ve­de­ních­čer­ném Mid­night Black, stříbr­ném Ti­ta­nium Sil­ver, hnědém Ti­ger's Eye Brown, mod­rém Sap­phi­re Blue a čer­ve­ném Gar­net Red, s ele­gan­tním struk­tu­rou s ten­ký­mi lin­ka­mi.



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter